Telia Companys kapitalmarknadsdag 2016

Idag håller Telia Company sin kapitalmarknadsdag 2016 i sitt nya kontor i Solna, Stockholm. Presentationerna omfattar en uppdatering av koncernens strategi och ekonomi samt ett särskilt avsnitt om den svenska verksamheten. Utsikterna för helåret 2016 upprepas.

– Vi är på god väg på vår förändringsresa mot att bli den nya generationens telekombolag för att fullt ut realisera vår potential i Norden och Baltikum och dra nytta av möjligheterna som uppkommer i ett digitaliserat samhälle. Vi har ledande positioner i många segment i dessa länder och siktar på att förbättra vår position och ge våra kunder ännu mer kommande år. Vi är också på god väg att minska vår närvaro i region Eurasien och att avyttra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten. Vår ambition ligger fast att återupprätta en normal bolagsstyrning i Turkcell och säkerställa att vi är delaktiga i att skapa maximalt värde i vårt finansiella innehav i MegaFon. Vår balansräkning är fortsatt stark och vi håller fast vid våra mål avseende utdelning och skuldsättningsgrad, fortfarande med en tydlig ambition att genomföra värdeskapande förärv och avyttringar, säger Johan Dennelind, Telia Companys koncernchef och vd.
 
Evenemanget börjar kl 13.00 och en länk till webbcasten och presentationen finns då tillgänglig på www.teliacompany.com.
 
Telia Company upprepar utsikterna för helåret 2016.
”EBITDA från kvarvarande verksamhet före engångsposter, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, förväntas bli på samma nivå som eller något högre än under 2015. 2016 är kulmen av våra investeringar i fiber, mobiltäckning och transformation. CAPEX i kvarvarande verksamhet exklusive kostnader för licenser och frekvenser förväntas bli 14-15 GSEK. Valutakursförändringar kan komma att påverka redovisade belopp i svenska kronor. För räkenskapsåret 2016, med utbetalning 2017, är målsättning att dela ut minst 2 SEK per aktie.”
  
Informationen är sådan som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-06-21, kl 08:00.
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.