TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

EBITDA-TILLVÄXT OCH STABILA INTÄKTER
   
Sammanfattning andra kvartalet  • Före detta segment region Eurasien är rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Mobilverksamheten Yoigo i Spanien och Sergel är rapporterade som innehav för försäljning.

  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,0 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 2,0 procent till 21 130 MSEK (21 558). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent.

  • EBITDA före engångsposter steg 5,1 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 4,1 procent till 6 389 MSEK (6 136). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 30,2 procent (28,5).

  • Rörelseresultatet före engångsposter ökade 20,1 procent till 4 446 MSEK (3 702).

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 55,8 procent till 1 439 MSEK (3 258) och resultat per aktie till 0,33 SEK (0,75), påverkat av effekter i avvecklad verksamhet. Totalt nettoresultat steg 5,5 procent till 3 902 MSEK (3 698).

  • Utsikterna för helåret är oförändrade.


Sammanfattning första halvåret  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,0 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 1,5 procent till 41 524 MSEK (42 147). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,6 procent.

  • Rörelseresultatet före engångsposter ökade 19,6 procent till 8 644 MSEK (7 228).

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 25,4 procent till 5 205 MSEK (6 973) och resultat per aktie till 1,20 SEK (1,61). Totalt nettoresultat steg 0,1 procent till 7 812 MSEK (7 808).


  
KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND,
VD & KONCERNCHEF

 
”Norden och Baltikum är till stor del digitaliseringens vagga och har potential att leda vägen in i den så kallade 4:e industriella revolutionen. Som den nya generationens telekombolag, är Telia Company väl positionerat för att lyckas och driva samhällen och att ta steg in i framtiden genom att erbjuda nya och relevanta tjänster till såväl företagskunder som konsumenter. Vi är glada för dessa möjligheter!
 
Medan vi förändrar företaget är vi fokuserade på att redovisa goda resultat i vår kärnverksamhet. I det andra kvartalet var organiska tjänsteintäkter oförändrade och EBITDA steg 5,1 procent jämfört med föregående år, tack vare högre resultat på 7 av 8 marknader.
 
I Sverige fortsatte tillväxten i tjänsteintäkter att vara positiv i konsumentsegmentet, hjälpt av vår mervärdesstrategi inom mobilt samt ytterligare förbättring inom bredband och tv. Det nya erbjudandet för sociala medier som lanserades i april mottogs väl och bidrog till positiv tillväxt av mobilabonnemang i kvartalet. Utbyggnadstakten av fiber ökade ytterligare för att möta den uppdämda efterfrågan, speciellt inom villamarknaden. Fler än 1,4 miljoner hushåll har nu möjlighet att koppla in vår fiber, vi är på god väg mot målet på 1,9 miljoner vid utgången av 2018. I företagssegmentet såg vi ytterligare framsteg inom små och medelstora företag tack vare vårt nya tjänstekoncept, men utmaningarna kvarstår inom stora företag och offentlig sektor. Vi utökar kontinuerligt våra ICT-resurser och avser att vidga oss ytterligare med hjälp av partnersamarbeten och förvärv för att differentiera oss och bli viktigare för kunderna.
 
Vi har lagt stora resurser i Finland för att förbättra kundupplevelsen efter en period av nätverksproblem. Läget stabiliserades under kvartalet, och tillväxten i fakturerade mobilintäkter bibehölls på 4 procent, tack vare merförsäljningsaktiviteter och en ökning av antalet abonnemang. Utvecklingen i Baltikum var alltjämt uppmuntrande och alla tre länder redovisade EBITDA-tillväxt i kvartalet, tack vare större kundefterfrågan på mobildatatjänster.
 
I Norge förbättrar vi våra kunderbjudanden, nyligen uppmärksammade av Telias topplacering i det hittills största oberoende testet av mobilnäten i Norge. Vi levererar nu höghastighetsinternet via 4G till 98 procent av landets befolkning, nästan två och ett halvt år tidigare än myndighetskraven.
 
I region Eurasien påverkades verksamheterna av hög konkurrens och negativ valutapåverkan men vi ser vissa tidiga tecken på stabilisering på marknaden.
 
I juni arrangerade vi en kapitalmarknadsdag då vi befäste våra strategiska prioriteringar. Vi kan se en förbättrad utveckling av våra marknadsandelar, samtidigt som genomförandet av tillväxt- och besparingsåtgärderna fortsätter och vi är i fas att uppnå kostnadsbesparingsmålet att sänka kostnadsbasen med 2 GSEK, vid utgången av 2017.
 
För att snabba på våra ansträngningar i områden kring kärnverksamheten, har en oberoende enhet etablerats för att skapa nya intäktsströmmar och att ytterligare utveckla befintliga och framtida partnersamarbeten.
 
Vi fortsätter att optimera vår tillgångsportfölj med ambitionen att öka fokus på vår verksamhet i Norden och Baltikum och nya milstolpar har passerats de senaste månaderna. I juni tillkännagav vi avyttringen av vår mobilverksamhet Yoigo i Spanien samt av kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet Sergel, vilken inte ingår i vår kärnverksamhet. Vi arbetar intensivt med att lösa frågeställningarna kring Uzbekistan och minska vår närvaro i region Eurasien på ett ansvarsfullt sätt.
 
Vårt resultat var stabilt de första sex månaderna med god EBITDA-tillväxt, men vi ser svårare jämförelsetal mot föregående år under det andra halvåret. Därför återupprepar vi utsikterna för helåret 2016 och vi förväntar oss att EBITDA blir på samma nivå som eller något högre än under 2015 på en jämförbar bas. CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser förväntas bli 14-15 GSEK.”
  
 
FRÅGOR OM RAPPORTERNA

Telia Company AB

www.teliacompany.com

Tel. 08-504 550 00

   
Denna rapport innehåller sådan information som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 07.00 svensk tid.