TELIA COMPANY BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2016

VI LEVERERAR ENLIGT LÖFTEN

Sammanfattning fjärde kvartalet  • Som tidigare meddelats är före detta segment region Eurasien rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Sergel är rapporterat som innehav för försäljning. Den spanska operatören Yoigo är sedan fjärde kvartalet inte längre konsoliderad. Avyttringen resulterade i en kapitalvinst på cirka 4,5 GSEK.

  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,2 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 6,7 procent till 21 130 MSEK (22 638). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,6 procent.

  • EBITDA före engångsposter sjönk 1,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 2,7 procent till 6 380 MSEK (6 556). Marginalen före engångsposter steg till 30,2 procent (29,0).

  • Rörelseresultatet före engångsposter föll 24,3 procent till 3 737 MSEK (4 938) främst på grund av lägre bidrag från intressebolag.

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 7 338 MSEK (-3 010) och resultat per aktie till 1,69 SEK (-0,70) tack vare kapitalvinsten från avyttringen av Yoigo och av nedskrivningar i Uzbekistan och Danmark föregående år. Totalt nettoresultat steg till 7 325 MSEK (2 627).


Sammanfattning helåret  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,8 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 2,7 procent till 84 178 MSEK (86 498). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,4 procent.

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 3,9 procent till 17 123 MSEK (17 814).

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare föll till 3 732 MSEK (8 551) och resultat per aktie till 0,86 SEK (1,97) främst på grund av avsättning avseende föreslaget förlikningsbelopp från de amerikanska och nederländska myndigheterna. Totalt nettoresultat föll till 6 496 MSEK (10 205). 
          


KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND,
VD & KONCERNCHEF
 
”Kära aktieägare, när jag blickar tillbaks på ett utmanande och intressant 2016, är jag mycket nöjd med att vi lyckades leverera över våra förväntningar på EBITDA som vi fastställde för ett år sedan, och som avslutades med att vi redovisade ett kvartal i enlighet med vår plan. För detta vill jag tacka alla medarbetare i företaget för det hårda arbete som ni utfört under året. Ett speciellt tack till våra medarbetare i Eurasien för att ni behållit fokus och vänt trender under exceptionella omvärldsfaktorer och omständigheter.
 
Vi fortsätter att göra stora investeringar i fast och mobilt på våra marknader och under året har vi fått utmärkelser för de bästa mobilnäten i Sverige, Finland, Norge, Litauen och Estland, ett tydligt bevis på att vi levererar högkvalitativ uppkoppling och vi säkerställer våra kunders förflyttning från röst till data. Dessutom har Svenskt kvalitetsindex meddelat att vi fortsatt har de mest nöjda tv-kunderna i Sverige vilket syns i ett fortsatt starkt kundintag. Vi har idag 1,7 miljoner tv-kunder i Norden och Baltikum.
 
Under 2016 antog EU nya regler för slutanvändare inom ramen för roamingreglering. Vi väntar dock fortfarande på den slutgiltiga lagstiftningen avseende grossistpriser. Roamingvolymerna kommer definitivt att påverkas, men det kommer också medföra att vi ser över våra erbjudanden. Just nu tror vi att den nya roamingregleringen kommer att ha en något negativ effekt på EBITDA för 2017.
 
Vi fortsätter att söka efter värdeskapande M&A för att stötta vår strategi i Norden & Baltikum. Vi väntar på godkännande från de norska konkurrensmyndigheterna för Phoneroförvärvet (förväntas under första halvåret 2017) vilket kommer att stärka vår position på företagsmarknaden, och vi tror att denna transaktion kommer att öka konkurrensen och gynna Norge och den norska företagsmarknaden. Avseende Danmark tycker vi inte just nu att risk och värdering är attraktiv för ett större förvärv i Danmark och vi kommer att fortsätta att se över våra strategiska möjligheter. Dessutom slutförde vi också försäljningen av Yoigo, vilket minskade nettolåneskulden och gör att vi kan fokusera ytterligare på Norden och Baltikum.
 
Divison X fortsatte att gå i bräschen för att skapa den Nya Generationens Telekombolag - utforska, utveckla och skapa affärsmöjligheter inom nya tillväxtområden såsom sakernas internet, e-hälsovård och data-analys. I december såg vi deras första erbjudanden på marknaden – Telia Sense, en produkt inom uppkopplade bilar, och Telia Zone för det uppkopplade hemmet – och mer därtill kommer under 2017 och därefter.
 
VI har tagit stora steg under året på vår resa att omforma bolaget delvis genom starkt internt engagemang vilket framgått i vårt ”Purple Voice” (vår medarbetarundersökning). I december 2016 berättade vi om en ny organisationsstruktur med större landsexponering. Detta kommer att stärka vår affär och möjliggöra ett ännu snabbare beslutsfattande på våra marknader i Norden och Baltikum.
 
Avseende avyttringen av Fintur Holdings har vi sett ett ökat intresse efter beslutet att utforska möjligheterna att avyttra Fintur Holdings tillsammans med Turkcell och vi anser det mycket sannolikt att tillgångarna i Eurasien kommer att avyttras under 2017. Som vi berättade redan förra kvartalet, är tidpunkten för när vi kommer att avyttra Ucell den svåraste att förutsäga. Vi fortsätter att ha en konstruktiv dialog med de amerikanska, nederländska och svenska myndigheterna avseende deras respektive utredningar och vi har en aktiv dialog avseende det föreslagna förlikningsbeloppet om 1,45 miljarder USD, som vi bokförde under tredje kvartalet. Vår ambi-tion är att avsluta detta på ett ansvarsfullt sätt och på bästa möjliga sätt för våra aktieägare.
 
Vi nådde vårt mål att öka EBITDA i organiska termer något under 2016, vilket reviderades upp under året, och fritt kassaflöde exklusive licenser på 7,2 miljarder SEK. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2 SEK per aktie till våra aktieägare.
 
Vårt mål och fokus är tydligt – att bli en ledande integrerad operatör i Norden och Baltikum. Vi är glada för möjligheterna att skapa en bättre digital upplevelse i samhället, för företag och konsumenter i denna region och vi tror att möjligheterna för att skapa värde är mycket goda. Det är fortfarande utmaningar att ta itu med i våra verksamheter. Vi ser en fortsatt tuff marknad för våra traditionella fasttelefonitjänster som pressar lönsamheten. Hittills har vi lyckats lindra dessa negativa effekter genom kostnadsbesparingar och intäktsökningar i nya tjänster. Blickar vi framåt strävar vi att motverka minskningen i traditionella tjänster och därmed press på lönsamheten, med tillväxt i tjänster i kärnverksamheten och från nya tjänster. Dessutom kommer vi säkerställa att vi investerar i våra nät och för att kunna skapa och upprätthålla tillväxt i våra konvergerade tjänster i Norden och Baltikum.
 
Vi uppdaterar vår utdelningspolicy som innebär att 80 procent av fritt kassaflöde, exklusive licenser, från kvarvarande verksamhet skall delas ut till våra aktieägare (tidigare inklusive licenser). Vi fortsätter att sikta på att ha en skuldsättningsgrad motsvarande nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2x plus/minus 0,5 samt en kapitalstruktur som skall baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+).
 
Beträffande finansiell förväntan för 2017 förväntar vi oss att organisk EBITDA, från kvarvarande verksamhet före engångsposter, skall uppgå till omkring 2016 års nivå. Vi siktar på att operationellt fritt kassaflöde (fritt kassaflöde exklusive licenser och utdelningar från intressebolag) från kvarvarande verksamhet att överstiga 7 miljarder SEK (från 5,5 miljarder SEK 2016). Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med utdelning från intressebolag, bör täcka en utdelning omkring 2016 års nivå. För 2018 och 2019 siktar vi på att ytterligare förbättra operationellt kassaflöde.”
  
FRÅGOR OM RAPPORTERNA
   
Telia Company AB
www.teliacompany.com
Tel. 08-504 550 00
   
Denna rapport innehåller sådan information som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 07.00 svensk tid.