Telia Company delårsrapport januari-september 2017

KASSAFLÖDE OCH KOSTNADER I FOKUS

Sammanfattning tredje kvartalet  • Nettoomsättningen sjönk 0,5 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 8,8 procent till 19 628 MSEK (21 524). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,9 procent.


  • Justerad EBITDA sjönk 0,4 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk justerad EBITDA 3,6 procent till 6 604 MSEK (6 850). Justerad EBITDA-marginal steg till 33,6 procent (31,8).


  • I september nådde Telia Company en global uppgörelse med myndigheterna gällande utredningarna i Uzbekistan. Som en del av uppgörelsen accepterade Telia Company att betala böter och förverkande om totalt 965 MUSD (7 717 MSEK vid den tidpunkten) varav 757 MUSD (6 129 MSEK) betalades i det tredje kvartalet. En avsättning för uppgörelsen redovisades redan under 2016.


  • Justerat rörelseresultat föll 19,6 procent till 3 812 MSEK (4 742) drivet av en negativ effekt från försäljningen av Turkcellaktier.


  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare förbättrades till 2 268 MSEK (-8 810) och resultat per aktie till 0,52 SEK (-2,03). Totalt nettoresultat förbättrades till 2 543 MSEK (-8 641).


  • Fritt kassaflöde, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, sjönk till -1 281 MSEK (3 657). Operationellt fritt kassaflöde steg till 2 808 MSEK (2 089).


  • Utsikterna för 2017 upprepas.


 Sammanfattning niomånadersperioden  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,6 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 6,9 procent till 58 681 MSEK (63 049). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, var oförändrade.


  • Justerat rörelseresultat föll 15,4 procent till 11 319 MSEK (13 386) drivet av en negativ effekt från försäljningarna av Turkcellaktier.


  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare förbättrades till 8 855 MSEK (-3 605) och resultat per aktie till 2,04 SEK (-0,83). Totalt nettoresultat steg till 9 377 MSEK (-829).


Kommentarer av Johan Dennelind, vd & koncernchef

“Kära aktieägare och följare av Telia, även det tredje kvartalet kännetecknades av att vi steg för steg närmar oss en renodlad nordisk/baltisk verksamhet. Från ett finansiellt perspektiv är jag nöjd att vi nu kan uppvisa att de trender som vi talat om under hela året börjar realiseras. Både åtgärderna för att minska vår kostnadsbas och ansträngningarna som vi gjort för att förbättra kassaflödet visar nu positivt resultat.

Uppgörelsen med de amerikanska och nederländska myndigheterna markerade slutet av ett sorgligt kapitel i företagets historia. Detta var en global uppgörelse och glädjande är det inte pågår några fler utredningar från myndigheterna avseende Telias verksamheter på någon av våra marknader. Dessutom såg inte myndigheterna något behov av en så kallad ”compliance monitor”, ett bevis på att de hårda ansträngningar som vi gjort för att förbättra våra processer rörande etik och efterlevnad, nu har visat synliga resultat.

I linje med vårt fokus på de nordiska och baltiska regionerna har vi fortsatt avyttra aktier i Turkcell och MegaFon, och därmed ökat vår kassa med 7,3 GSEK (varav 4,1 GSEK redovisades i det tredje kvartalet och resterande kommer att redovisas i det fjärde kvartalet). Genom vår kvarvarande indirekta ägarandel om 24 procent i Turkcell kommer vi fortsätta att arbeta hårt för att lösa dödläget i ägarstruktur och återinföra en god bolagsstyrning. I MegaFon är vi fortsatt den näst största ägaren och vi kommer att fortsätta samarbeta med USM Holding och övriga för att skapa aktieägarvärde. Detta innebär att vi har en stark balansräkning, även efter den kommande utbetalningen av utdelning i det fjärde kvartalet om 1 SEK per aktie.

Telia har ett arv att vara i framkant av teknologi och innovation. Denna tradition fortsätter då vi kommer att införa 5G till våra kunder i Stockholm, Helsingfors och Tallinn 2018.
Med detta sagt finner vi en oroande brist på erkännande från europeiska beslutsfattare att inrätta ett ramverk med kapacitet att stödja andra som investerar till förmån för nästa generation.

Jag är stolt över att vi har kommit högst upp i två viktiga undersökningar i Sverige. Först den årliga undersökningen av Svenskt kvalitetsindex inom konsumentmarknaden (med Halebop) och inom företagsmarknaden (med Telia). För det andra har vi åter igen precis som under 2016 utnämnts att ha det bästa mobilnätet i Sverige av P3, med ännu högre betyg i år. Jag vet att den svenska organisationen arbetar hårt med kundnöjdhet och att erbjuda det bästa nätet. Detta är ett tydligt bevis på att vi gör rätt saker på rätt sätt.

Resultatet från våra åtgärder på kostnadssidan är mest synligt i Sverige, där omkostnaderna minskade med 6 procent i det tredje kvartalet. och vi är bekväma med att vi skall nå vår ambition om en 5-procentig sänkning av omkostnaderna under andra halvåret 2017. Under 2017 har vi varit förberedda att installera lika många hushåll med den framtidssäkrade fibertekniken som under 2016. Men de längre handläggningstiderna inom olika tillståndsenheter har förhindrat oss att göra det. Detta är ett stort hinder för en snabbare digitalisering av Sverige. Lägre fiberinstallationsintäkter påverkar EBITDA negativt men samtidigt förbättras kassaflödet till följd av lägre fiberrelaterad CAPEX.

För samtliga övriga länder ser vi en positiv tillväxt i tjänsteintäkter, främst drivet av mobilintäkter. Men den positiva utvecklingen leder inte hela vägen till EBITDA-tillväxt i alla länder, varför vi måste trycka hårdare på kostnadssidan. Vårt mål att sänka kostnadsbasen (som förväntas uppgå till 38 GSEK 2017) med 3 procent netto 2018 jämfört med 2017, går enligt planerna.

För Fintur Holdings ser vi fortsatta framsteg och många aktiviteter, och det är fortfarande vår ambition att tillgången kommer att avyttras innan årsskiftet, även om vi inte vill sätta det som en definitiv tidsfrist.

Vi upprepar våra utsikter för helåret 2017, både med avseende på EBITDA och operationellt fritt kassaflöde.”

Johan Dennelind, vd och koncernchef


Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 07:00 CET.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.