TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

TILLVÄXT I INTÄKTER OCH KASSAFLÖDE

Sammanfattning första kvartalet  • Som tidigare meddelats är före detta segment region Eurasien rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Sergel är rapporterat som innehav för försäljning.

  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 3,0 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 5,6 procent till 19 252 MSEK (20 394). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 1,4 procent.

  • EBITDA före engångsposter sjönk 0,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 1,1 procent till 6 149 MSEK (6 217). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 31,9 procent (30,5).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 9,4 procent till 3 805 MSEK (4 198), främst till följd av lägre resultat från intressebolag.

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ökade till 6 984 MSEK (3 766) och resultat per aktie till 1,61 SEK (0,87). Totalt nettoresultat ökade till 7 143 MSEK (3 911). Avsättningen för förlikningsbelopp föreslaget av myndigheter i USA och Nederländerna har justerats till 1,0 GUSD (8,9 GSEK) från 1,45 GUSD (13,2 GSEK) per den 31 december 2016. Den totala resultateffekten under det första kvartalet 2017 från förändringen av avsättningen inklusive valutakurseffekter och säkringseffekter var 4,1 GSEK.

  • Fritt kassaflöde, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, ökade till 4 087 MSEK (2 293) främst tack vare lägre CAPEX samt återbetalning av skatt.

  • Utsikterna för 2017 upprepas.


KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND,
VD & KONCERNCHEF

“Utvecklingen generellt sett under det första kvartalet var enligt förväntningarna, med en god förbättring i tjänsteintäkter, vilket var tydligt i den accelererande tillväxten om 1,4 procent. Detta drevs främst av tillväxt i mobilintäkter på samtliga marknader. Pressen på intäkter från gamla tjänster var något hårdare, jämfört med tidigare kvartal. Kostnaderna i Sverige och Finland ökade under kvartalet på grund av tillfälliga insatser i kundtjänst och satsningar på it, såväl som kostnader för varumärkesändring. Vi bedömer att dessa kostnadsnivåer kommer att neutraliseras framgent, speciellt under det andra halvåret 2017. Operationellt fritt kassaflöde var mycket starkt i kvartalet och uppgick till 3,9 GSEK, drivet av lägre skatt, lägre finansiella kostnader och lägre investeringar men även sysselsatt kapital bidrog. Delar av den positiva effekten kommer inte att upprepas kommande kvartal. Utvecklingen går hand i hand med de viktigaste prioriteringarna för 2017, vilka är operationellt kassaflöde, framtida intäktstillväxt och kapitalallokering. Dessutom är det en bevispunkt att vår strategi, att fokusera på kärnverksamheten samt tjänster och produkter nära den, skapar intäktstillväxt och kompenserar för pressen på gamla tjänster.

Vi tog ett viktigt steg under första kvartalet 2017 då Finland och Litauen ändrade varumärke, vilket innebär att samtliga sex helägda dotterbolag nu är verksamma under ett gemensamt varumärke – Telia. Vi kan nu dra nytta av vårt Teliavarumärke på alla marknader.

Internt lanserade vi Younite där vi uppmuntrar våra medarbetare att engagera sig i aktiviteter och samhällsnytta relaterad till digitalisering av vårt samhälle.
Ambitionen är tydlig – vi måste ta vår roll i samhället än mer seriöst och ha en positiv påverkan på samhället och att hjälpa till att nå FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål 2030 genom våra egna produkter o tjänster. Vår bransch och vårt företag kan göra mycket mer, och det kommer vi att göra.

I Sverige ser vi det största trycket från nedgången i gamla tjänster, men under det första kvartalet såg vi mindre negativ påverkan från företagssegmentet, vilket är bra även om det är för tidigt att säga att det är en vändning. I Finland var priserna på mobiltjänster mer stabila detta kvartal. Vår norska verksamhet fortsätter att redovisa imponerande utveckling trots hård konkurrens. I Danmark är det fortsatt tufft, speciellt för gamla fasta tjänster. I Baltikum är det alltjämt uppmuntrande med tillväxt i tjänsteintäkter i samtliga tre länder.

Vi är nöjda med att ha fått det slutliga godkännandet från den norska konkurrensmyndigheten avseende vårt förvärv av Phonero. Förvärvet stärker vår position på den norska marknaden, speciellt inom företagssegmentet och vi är övertygade att vi kommer att leverera synergier om 400 MNOK. Avseende Tcell har vi sålt våra aktier till AKFED. Viktigt att notera är att vi inte har några risker, såsom krav eller skyldigheter, kvar i Tadzjikistan. Rörande Sergel har vi fortfarande inte fått det slutgiltiga godkännandet men processen fortskrider.

Dialogen som vi har med de amerikanska, nederländska och svenska myndigheterna om deras utredningar avseende Telia Company:s inträde i Uzbekistan går framåt. Vi tror nu att ett sannolikt förlikningsbelopp blir 1 GUSD, snarare än det tidigare antagandet om 1,45 GUSD.

Vi emitterade hybridobligationer framgångsrikt till ett totalt värde om 15 GSEK. Emissionen är ett viktigt åtagande för vår kreditvärdering och som ett bevis på det är att S&P några dagar efter emissionen bekräftade kreditvärderingen på A- samt tog bort på oss från ”creditwatch negative”. Dessutom upprätthåller vi en flexibilitet i balansräkningen för att kunna genomföra vår strategi såväl som att stärka vår ambition att ha en attraktiv ersättning till våra aktieägare.

Vi upprepar utsikterna för 2017 och är trygga med att nå dessa.”

Johan Dennelind
VD och koncernchef

 
FRÅGOR OM RAPPORTERNA

Telia Company AB
www.teliacompany.com
Tel. 08-504 550 00


Denna rapport innehåller sådan information som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 07.00 svensk tid.