Telia Companys årsstämma 5 april 2017

Vid dagens årsstämma i Telia Company AB (publ) beslutades följande:
     
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören och koncernchefen Johan Dennelind ansvarsfrihet för 2016.
  
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie och att utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,00 SEK vardera och utbetalas vid två tillfällen. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 7 april 2017 och den 24 oktober 2017. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 12 april 2017 respektive den 27 oktober 2017.
   
Samtliga styrelseledamöter Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Anna Settman och Olaf Swantee omvaldes. Vidare omvaldes Marie Ehrling till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.
   
Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 650 000 kronor (1 600 000) och 795 000 kronor (775 000) till styrelsens vice ordförande och med 560 000 (545 000) till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 250 000 kronor (200 000) och till övriga ledamöter av revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 kronor (150 000) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor (70 000) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 50 000 kronor (50 000) vardera.
    
Det beslutades att bolaget skulle ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, och Deloitte AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2018. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
   
Daniel Kristiansson (svenska staten), Petter Söderström (Solidium Oy), Erik Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) valdes att ingå i valberedningen.
   
Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2017/2020. Årsstämman godkände inte överlåtelse av egna aktier till deltagarna varför leverans av aktier enligt programmet kommer att ske med alternativ metod.
   
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2018 på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki, varvid bolagets innehav vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse egna aktier som återköpts av bolaget.
      
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
       
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.