Telia Company och övriga aktieägare i Turkcell Holding överens om utdelningsförslag till årsstämman i Turkcell

Telia Company och övriga aktieägare i Turkcell Holding har kommit överens om ett förslag till årsstämman i Turkcell gällande utdelning om totalt 3 000 MTRY. Turkcells årsstämma är utlyst till den 25 maj 2017 och förslaget förväntas godkännas då Turkcell Holdings ägande i Turkcell uppgår till 51 procent.

Telia Companys direkta och indirekta ägarandel i Turkcell uppgår till totalt 31,0 procent. Telia Company äger 7,0 procent direkt och resterande del via sitt minoritetsinnehav i Turkcell Holding. Förutsatt att årsstämman bifaller förslaget utgör Telia Companys andel av ovan nämnda utdelning 930 MTRY. Baserat på en växelkurs för TRY/SEK på 2,48 motsvarar detta cirka 2 300 MSEK före skatt och cirka 2 100 MSEK efter skatt.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.