Telia Company delårsrapport januari-juni 2017

STARKT KASSAFLÖDE OCH KOSTNADSÅTGÄRDER

Sammanfattning andra kvartalet • Som tidigare meddelats är före detta segment region Eurasien rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet.

 • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, föll 0,4 procent. I rapporterad valuta föll nettoomsättningen 6,3 procent till 19 801 MSEK (21 130). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, föll 0,6 procent.

 • Justerad EBITDA sjönk 3,3 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta föll justerad EBITDA 4,6 procent till 6 095 MSEK (6 389). Justerad EBITDA-marginal förbättrades till 30,8 procent (30,2).

 • Justerat rörelseresultat sjönk 16,7 procent till 3 702 MSEK (4 446).

 • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare föll till -397 MSEK (1 439) och resultat per aktie till -0,09 SEK (0,33). Totalt nettoresultat sjönk till -308 MSEK (3 902).

 • Fritt kassaflöde, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, ökade till 2 772 MSEK (1 698).

 • Utsikterna för operationellt fritt kassaflöde 2017 är förstärkta från över 7,0 GSEK till över 7,5 GSEK.


Sammanfattning första halvåret • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 1,2 procent. I rapporterad valuta föll nettoomsättningen 6,0 procent till 39 053 MSEK (41 524). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 0,4 procent.

 • Justerat rörelseresultat sjönk 13,1 procent till 7 507 MSEK (8 644).

 • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare ökade 26,6 procent till 6 587 MSEK (5 205) och resultat per aktie till 1,52 SEK (1,20). Totalt nettoresultat föll 12,5 procent till 6 834 MSEK (7 812).
     


Kommentarer av Johan Dennelind, vd & koncernchef
   
“Kära aktieägare och följare av Telia, vi är nu halvvägs igenom 2017 och har en bättre uppfattning avseende helårsresultatet och vårt kassaflöde. Även om, ärligt talat, Sveriges EBITDA är en besvikelse detta kvartal, så upprepar vi våra utsikter för EBITDA för helåret, baserat på en stark utveckling i andra delar, speciellt Norge, samt de vidtagna kostnadsåtgärderna som kommer att ge effekt under andra halvåret 2017. Då våra övriga aktiviteter genererar ett bra operationellt fritt kassaflöde, kan vi nu säga att vi kommer att nå över 7,5 GSEK för helåret (tidigare över 7,0 GSEK). Vidare är jag mycket nöjd med att vi lyckades få igenom utdelningsbeslutet i Turkcell. Tillsammans med MegaFon kommer intressebolag att bidra med cirka 2,8 GSEK till vårt kassaflöde 2017. Totalt betyder detta att jag är bekväm med att vårt fria kassaflöde kommer att överstiga 10 GSEK 2017.
  
Låt oss tala mer om kostnader. Under det andra kvartalet 2017 lanserade vi åtgärder för att sänka vår kostnadsbas, precis som vi sade i det första kvartalet. Den största påverkan kommer att bli i Sverige där rörelsekostnaderna fortfarande är för höga. Vi planerar att minska våra totala externa och interna resurser med cirka 850, cirka 3 procent av totala resurser. Av de minskade resurserna hänförs 650 till Sverige, motsvarande 8 procent av de svenska resurserna. Åtgärderna förväntas ge effekt på kostnaderna redan under andra halvåret 2017 med en minskning på omkring 5 procent i Sverige jämfört med föregående år. Vi har även infört strukturella åtgärder på medellång sikt som kommer att driva ytterligare kostnadsnedskärningar som stödjer EBITDA 2018 och 2019. Detta förväntas resultera i en minskning av den relevanta kostnadsbasen med minst 3 procent 2018. Detta är avgörande för ett konkurrenskraftigt Telia Company då vi fortfarande ser press på våra intäkter från traditionella tjänster samt förväntade lägre engångsintäkter från fiber. Vår ambition är tydlig, vi strävar efter att öka vårt operationella fria kassaflöde varje år för att möjliggöra en ökad utdelning över tid.
   
Det har blivit allt svårare att leverera på den ihållande efterfrågan på fiber, även om vårt mål på 1,9 miljoner hushåll 2018 står fast. Vi är fortfarande den ledande och drivande kraften i Sverige för detta men nu börjar vi nå slutfasen av potentialen av fiberutbyggnaden. Vi har problem med tillstånd och därtill relaterade frågor hänförliga till att koppla upp hushåll till vårt fibernät. En del av utmaningen med utbyggnaden är också relaterad till en förändrad marknadsdynamik vilket har lett till längre leveransprocesser. Mot bakgrund av att det vanligtvis kopplas upp många hushåll det andra kvartalet, har dessa problem en klart negativ påverkan på intäkterna och lönsamheten. Detta i kombination med de ökade operationella kostnaderna är de två främsta anledningarna till varför vår EBITDA sjunker 3 procent i det andra kvartalet. Den största risken med våra utsikter på EBITDA är hänförlig till när vi kan koppla upp hushåll till fiber och intäkterna kopplade till detta, under det fjärde kvartalet.
  
Vi har fått ytterligare ett bevis på vårt åtagande att ge våra kunder den bästa kvaliteten genom att ha erhållit utmärkelsen om det bästa mobilnätet i Norge för det andra året i rad. Vi är nöjda med utvecklingen i Norge under det andra kvartalet, som rapporterade en fortsatt stark EBITDA-tillväxt, vann en av två 900 MHz-frekvenser, slutförde förvärvet av Phonero som adderade 246 000 abonnemang och som kommer att bidra med synergier på minst 400 MSEK 2018.
   
I Finland känns det bra med den drivkraft som skapats efter varumärkesändringen till Telia, förvärvet av Nebula och med möjligheterna att skapa ett bättre konsumenterbjudande med köpet av de finska ishockeyrättigheterna. Vi förväntar oss att Telia Finland skall nå sin fulla potential kommande år.
  
Under det andra kvartalet 2017 ökade aktiviteterna inom ramen för vår nordiska och baltiska strategi, främst genom förvärv och avyttringar. Utöver Nebula i Finland, köpte vi ett litet men ledande bolag inom artificiell intelligens, Humany, i Sverige. Därtill har vi fått erforderliga godkännanden och slutfört avyttringen av Sergel. Vi har minskat vårt direkta ägande i Turkcell, vilket inte påverkar den generella lösningen för Turkcell Holding.
  
Avseende avyttringen av de återstående verksamheterna i Eurasien görs det framsteg i processen. Vi upprepar att vår bästa bedömning är att tillgångarna kommer att avyttras under 2017. Vi fortsätter våra diskussioner med DoJ, SEC och de nederländska myndigheterna och en lösning av deras utredningar och vi är hoppfulla att vi kommer att nå den snart. Vi är alltjämt bekväma med att vår justerade avsättning som vi kommunicerat i vår rapport för första kvartalet är vår bästa bedömning av den finansiella sanktion som vi kommer att behöva betala.
    
Det starka kassaflödet och avyttringarna samt utdelningar från intressebolag har stärkt balansräkningen. Vår nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA är nu 1,36x. Det är under vårt mål om 2x (+/- 0,5x). Om vi lägger till den kommande andra utbetalningen av utdelning om 1 SEK per aktie och de utdelningar från intressebolag som kommer att erhållas, kända förvärv såväl som avsättningen för böterna hänförliga till Uzbekistan skulle pro formasiffran vara 1,8x.
   
Vi fortsätter att forma det nya Telia i Norden och Baltikum samtidigt om vi arbetar hårt med att säkerställa att vi lämnar Eurasien på ett balanserat sätt för att kunna fokusera på nästa fas i Telia Company.”

   
Johan Dennelind, vd och koncernchef

 
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 07:00 CET.
 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
    

     
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.