Telia Company ingår en global uppgörelse med myndigheter i samband med utredningar gällande Uzbekistan

Telia Company har idag nått en global uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), den amerikanska finansinspektionen (SEC) och den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna (OM) gällande tidigare meddelade undersökningar av historiska transaktioner i Uzbekistan. Telia Company har accepterat att betala totalt 965 MUSD. Den globala överenskommelsen sätter punkt för alla kända korruptionsutredningar och undersökningar som rör Telia Company.    

– Med dagens uppgörelse sätter vi punkt för ett sorgligt kapitel i Telia Companys historia. Bolagets nuvarande styrelse och ledning har sedan 2013 arbetat hårt och ansvarsfullt för att förstå vad som gick fel, för att åtgärda brister, för att minimera risken för framtida misstag och för att stärka förtroendet hos alla våra intressenter. Vi har kommit långt i byggandet av ett mer hållbart bolag med starkt fokus på bolagsstyrning och regelefterlevnad. Men det är en resa utan slut att förankra detta i vår kultur så att alla anställda förstår hur viktigt det är att alltid göra rätt. Dagens uppgörelse och sanktion är en smärtsam påminnelse om vad som händer om vi inte gör det, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef i Telia Company
  
De amerikanska och nederländska myndigheterna har slagit fast att Telia Companys handlingar var i strid med FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) och nederländsk lagstiftning och att korrupta betalningar om cirka 330 MUSD genomfördes av bolaget.
  
Som en del av uppgörelserna, kommer Telia Company att betala böter och förverkande till SEC, DOJ och OM om totalt 965 MUSD. Telia Company’s dotterbolag i Uzbekistan, Coscom LLC, har även förklarat sig skyldigt i enlighet med åtalspunkterna i ett avtal med DOJ. Det totala bötesbeloppet har fastställts till 548 MUSD som betalas i lika delar till DOJ och den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna. Utöver det har den ekonomiska vinningen beräknats till 457 MUSD och motsvarande belopp kommer att förverkas till SEC med undantag för 40 MUSD som ingår i beloppet som betalas till DOJ. Av det totala förverkandebeloppet betalas 208,5 MUSD till SEC i anslutning till denna uppgörelse och resterande 208,5 MUSD kan avräknas mot ett eventuellt framtida förverkande i en svensk domstolsprocess.
  
Telia Company har fört konstruktiva diskussioner med myndigheterna sedan man mottog det första förlikningsförslaget i september 2016 vilket resulterat i dagens förlikning som är i bolagets bästa intresse.
  
Telia Companys samarbete i utredningen och företagets omfattande förändringsarbete som bland annat innebär att alla inblandade har fått lämna bolaget, skapandet av en ny, robust och genomgripande funktion för regelefterlevnad, införandet av ett omfattande antikorruptionsprogram och en översyn av styrningen av företaget, har uppskattats av myndigheterna. Bötesbeloppet beräknades enligt U.S. Sentencing Guidelines och bestämdes till den lägsta nivån i beräkningsspannet från vilket Telia Company sedan fick en 25-procentig reduktion. Baserat på Telia Companys förändringsarbete och dess struktur för regelefterlevnad har myndigheterna bedömt att en så kallad ”compliance monitor” inte är nödvändig. Telia Company kommer fortsätta att samarbeta med myndigheterna och har åtagit sig att fortsätta förstärka regelefterlevnadsarbete och internrevision.
  
Telia Company fick i mars 2014 besked av amerikanska och holländska myndigheter att undersökningar påbörjats gällande bolagets tidigare transaktioner i Uzbekistan samt affärerna med Takilant Ltd som var Telia Companys lokala partner när bolaget etablerade sig på den uzbekiska marknaden 2007. Svensk åklagare har sedan 2012 utfört en egen separat utredning. Telia Company har samarbetat med och stöttat de utredande myndigheterna fullt ut.
  
– Telia Company avslutar nu en mycket allvarlig process som har fått långtgående konsekvenser för företaget. Företaget har gjort allt man har kunnat för att ta ansvar för de handlingar som skedde i samband med etableringen i Uzbekistan för tio år sedan och de följande transaktionerna där Takilant var inblandat. Vår ambition har under hela denna process varit att vara så transparenta som möjligt och etablera ett förtroendefullt samarbete med de berörda myndigheterna. Vi har kunnat redovisa det gedigna hållbarhetsarbete och de stora kulturförändringar som skett inom bolaget under de senaste åren vilket varit av stor betydelse för att kunna föra en konstruktiv dialog och för utfallet i förlikningen. Dessa förändringar inom bolaget är också en mycket viktig plattform när det nya Telia Company nu växer fram, säger Marie Ehrling, styrelseordförande Telia Company.
   
Dagens uppgörelse rör frågan om Telia Companys ansvar för fel som bolaget begått. Den rör inte frågan om enskilda individer kan hållas ansvariga för vad som har skett. Svensk åklagare utreder fortfarande individer och kan komma att rikta förverkandekrav mot Telia Company. Företaget kommer kontinuerligt att tillvarata Telia Companys möjligheter, rättigheter och intressen.

  
  
Telefonkonferens på engelska för analytiker klockan 20.45 den 21 september
med Johan Dennelind, vd och koncernchef, Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, och Jonas Bengtsson, chefsjurist.
  
Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan telefonkonferensen på 
www.teliacompany.com
  
Telefonnummer: +44 (0) 1452 555 566, 0800 694 0257
Kod: 90176607
   
Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand.
Telefonnummer: +44 (0) 1452 550 000
Kod: 90176607
   
  
Pressträff på svenska hålls klockan 10.00 den 22 september

  
Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna
Telia Companys styrelseordförande Marie Ehrling, vd och koncernchef Johan Dennelind, och chefsjurist Jonas Bengtsson deltar.

 
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 20:00 CET.

  
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.