Telia Company bokslutskommuniké januari-december 2017

STARKT KASSAFLÖDE OCH BESPARINGAR

Sammanfattning fjärde kvartalet • Nettoomsättningen sjönk 0,3 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 0,3 procent till 21 187 MSEK (21 130). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,3 procent.

 • Justerad EBITDA steg 3,8 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg justerad EBITDA 3,3 procent till 6 590 MSEK (6 380). Justerad EBITDA-marginal steg till 31,1 procent (30,2).

 • Resultat från intressebolag och joint ventures förbättrades till 3 174 MSEK (424) främst hänförligt till avyttringen om 6,2 procent i MegaFon.

 • Justerat rörelseresultat steg 0,3 procent till 3 750 MSEK (3 737).

 • Finansiella poster uppgick till -2 191 MSEK (-351). Den negativa effekten var hänförlig till återköp av obligationer vilket påverkade räntenettot med 445 MSEK. Finansiella poster var också negativt påverkade av avyttringen av resterande innehav om 19,0 procent i MegaFon, klassificerat som en finansiell tillgång innan avyttringen.

 • Baserat på den senaste utvecklingen i de pågående försäljningsprocesserna för Fintur har ledningens bästa bedömning av verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader för enheterna inom Fintur per 31 december 2017 resulterat i en total nedskrivning om 3 550 MSEK i det fjärde kvartalet som påverkar nettoresultat från avvecklad verksamhet, varav 2 550 avser Azecell, 450 MSEK Moldcell och 550 MSEK Geocell. Dessutom redovisades en nedskrivning om 300 MSEK hänförlig till Ucell.

 • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 754 MSEK (7 338) på grund av den kombinerade nettoeffekten av försäljningarna av MegaFon och nedskrivningarna i avvecklad verksamhet medan 2016 var positivt påverkat av en realisationsvinst från avyttringen av Yoigo. Totalt nettoresultat sjönk till 768 MSEK (7 325).

 • CAPEX, exklusive licenser och frekvenser uppgick till 4 549 MSEK (4 532). Betald CAPEX i kvarvarande verksamhet uppgick till 4 603 MSEK (4 659).

 • Fritt kassaflöde, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, steg till 1 586 MSEK (-381) främst på grund av lägre betald CAPEX i avvecklad verksamhet och förbättrat rörelsekapital. Det förbättrade rörelsekapitalet påverkade också Operationellt fritt kassaflöde i kvarvarande verksamhet som steg till 803 MSEK (-328).


Sammanfattning helåret • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 5,1 procent till 79 867 MSEK (84 178). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,6 procent.

 • Justerad EBITDA föll 0,2 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta föll justerad EBITDA 1,5 procent till 25 438 MSEK (25 836). Justerad EBITDA-marginal steg till 31,9 procent (30,7).

 • Resultat från intressebolag och joint ventures föll till 778 MSEK (2 810) främst drivet av realisationsförluster (på grund av ackumulerade kursförluster i eget kapital omklassificerat till nettoresultat) om 3 739 MSEK från de två avyttringarna om 7,0 procent vardera i Turkcell i det andra och tredje kvartalet samt lägre bidrag från MegaFon fram till avyttringen. Dessa effekter motverkades av avyttringen av 6,2 procent i MegaFon i det fjärde kvartalet.

 • Justerat rörelseresultat sjönk 12,0 procent till 15 069 MSEK (17 123).

 • Finansiella poster uppgick till -4 234 MSEK (-1 841). Den negativa effekten var hänförlig till återköp av obligationer som påverkade räntenettot med 805 MSEK. Finansiella poster var också negativt påverkade av avyttringen av resterande innehav om 19,0 procent i MegaFon, som klassificerades som en finansiell tillgång innan avyttringen.

 • Totalt nettoresultat steg till 10 146 MSEK (6 496).

 • CAPEX exklusive licenser och frekvenser uppgick till 15 215 MSEK (15 016). Betald CAPEX i kvarvarande verksamhet var 14 509 MSEK (15 358).

 • Nettolåneskuld, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, minskade till 33 823 MSEK (50 756). Minskningen är främst relaterad till försäljningarna av MegaFon och aktier i Turkcell, det starka kassaflödet samt emission av hybridkapital. Nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA var 1,14x (1,69x).

 • Fritt kassaflöde, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, uppgick till 7 164 MSEK (7 267) och var underliggande påverkat av en negativ förändring av rörelsekapital, främst drivet av betalningen av förlikningsbeloppet hänförligt till utredningarna i Uzbekistan motverkat av lägre betald CAPEX i både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,30 SEK, motsvarande en ökning om 15 procent per aktie, till våra aktieägare.


Kommentarer av Johan Dennelind, vd & koncernchef
  
“Kära aktieägare och följare av Telia, jag är glad över att kunna redovisa ett resultat för 2017 där fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet klart överstiger våra förväntningar och där EBITDA är i linje med våra utsikter. Det starka kassaflödet beror på två faktorer. För det första då våra förbättrade åtgärder avseende rörelsekapital gav större effekter och kom tidigare än vi kunde förutse och vi tror att takten kommer att fortgå även under 2018. För det andra, vi minskar betald CAPEX främst tack vare vår nyligen implementerade investeringsmodell såväl som effektivitetsförbättringar inom koncernen och inköpssynergier. Detta är helt i linje med våra hörnstenar i vår strategi rörande konkurrenskraftiga verksamheter.
  
Nivån om 9,7 miljarder SEK i kassaflöde tror vi skall bibehållas 2018 för att öka ytterligare åren därefter. EBITDA-tillväxten i det fjärde kvartalet nådde 4 procent men exklusive installationsintäkterna för fiber var tillväxten 7 procent hjälpt av sänkta rörelsekostnader i Sverige med 6 procent, ett stort framsteg. Detta ger oss en stark plattform när vi går in i 2018, då vi väntar oss att EBITDA skall vara i linje med eller vara något högre än 2017.
Vår utdelningspolicy om att dela ut minst 80 procent av det kombinerade operationella fria kassaflödet och utdelningar från intressebolag, leder till ett utdelningsförslag från styrelsen om 2,30 SEK/aktie motsvarande en ökning om 15 procent.
  
Ser vi tillbaka på 2017 har vi gjort framsteg i linje med vår strategi att skapa den nya generationens telekombolag. Vi strävar att ha den bästa nätuppkopplingen och jag är glad att vi har de bästa mobila näten i 5 av 7 länder. I den del i vår strategi som handlar om konvergens visar Finland vägen genom förvärvet av Nebula inom företagssegmentet och förvärvet av ishockeyrättigheterna inom konsumentsegmentet. Mer saker kommer under 2018 inom alla våra verksamheter och speciellt i Sverige med Telia Life-konceptet. Vidare inom konkurrenskraftiga verksamheter har vi sänkt omkostnader i Sverige under den andra halvan 2017 som vi sa att vi skulle göra. Vi är på god väg att nå vår ambition om att sänka kostnaderna generellt för koncernen med 1,1 miljarder SEK på nettobas för 2018. Nivån på betald CAPEX sjönk under 2017 utan att kompromissa om vår ambition att ha de bästa näten. Vi förväntar oss ytterligare sänkningar under 2018 tack vare bättre koordinering i koncernen samt på grund av en lägre fiberutbyggnad. Vi har i stort sett upprätthållit våra marknadsandelar i Norden och Baltikum. Vi ser också goda tecken på möjligheter till ökade intäkter från affärer nära kärnverksamheten då intäktstillväxten organiskt från uppkopplade saker (IoT) fördubblades under 2017 och vi förväntar oss att ta ytterligare steg framåt 2018.
  
Avyttringen av hela vårt innehav i MegaFon adderade 11,8 miljarder SEK i likvida medel i det fjärde kvartalet. Detta bidrar till ett starkare fokus på Norden och Baltikum.
   
Som en del av grunden som vi bygger vår strategi på är att vara ledare i ansvarsfullt företagande med stark bolagsstyrning och en efterlevnad i världsklass. Det faktum att Svenska kyrkan efter fyra och ett halvt år har beslutat att överväga att investera i Telia Company igen är troligen ett av de starkaste bevisen på förbättring som vi har gjort inom detta område.
   
Intäktsnedgången i traditionella produkter och pressen inom vissa företagssegmentet kvarstår. Det finns dock många spännande saker att se fram emot under 2018. Att vi fått utmärkelse för bästa nät, värde från mycket bra förvärv och ett tydligt kostnadsprogram tar vi med oss in i 2018. Utsikterna för 2018 innebär att operationellt fritt kassaflöde i kvarvarande verksamhet förväntas bli på ungefär samma nivå som 2017 års nivå (9,7 GSEK). Justerad EBITDA i kvarvarande verksamhet, baserat på nuvarande struktur, förväntas bli i linje med eller något högre än 2017 års nivå (25,4 GSEK). Det operationella fria kassaflödet tillsammans med utdelningar från intressebolag bör täcka en utdelning på omkring 2017 års nivå.”
   
Johan Dennelind, vd & koncernchef

  
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 07.00 CET.
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.