Telia Company delårsrapport januari-september 2018

STIGANDE VINSTUTVECKLING
        
Sammanfattning tredje kvartalet • Nettoomsättningen steg 0,1 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 5,5 procent till 20 685 MSEK (19 614). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,9 procent.

 • Justerad EBITDA steg 1,8 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg justerad EBITDA 6,4 procent till 6 977 MSEK (6 556). Justerad EBITDA-marginal steg till 33,7 procent (33,4).

 • Justerat rörelseresultat steg 5,3 procent till 3 964 MSEK (3 763).

 • Totalt nettoresultat uppgick till 3 026 MSEK (2 585). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 2 825 MSEK (2 310).

 • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, uppgick till 2 963 MSEK (-1 281). Jämförelsesiffror var påverkade av betalningen hänförlig till uppgörelsen avseende utredningarna i Uzbekistan. Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet uppgick till 2 569 MSEK (2 808).

 • Förvärvet av Get och TDC Norge slutfördes den 15 oktober.

 • Utsikterna för justerad EBITDA 2018 är uppreviderade.


Sammanfattning niomånadersperioden • Nettoomsättningen steg 0,5 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade nettoomsättningen 4,6 procent till 61 351 MSEK (58 627).

 • Justerat rörelseresultat steg 0,5 procent till 11 153 MSEK (11 102).

 • Totalt nettoresultat uppgick till 4 670 MSEK (9 438). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 4 275 MSEK (8 913).

 • Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet uppgick till 9 399 MSEK (8 883).


Kommentarer av Johan Dennelind, VD & koncernchef
     
“Bästa aktieägare och Telia-följare, det tredje kvartalet 2018 ger oss ytterligare trygghet då vårt fokus och engagemang att dra ned kostnaderna samt vår ambition att generera operationellt fritt kassaflöde i år, nu ger resultat. Vi är helt i fas med att minska kostnaderna om 1,1 GSEK netto, som vi har som en prioritering i år. Vårt operationella fria kassaflöde är fortsatt starkt, och vi har genererat 10,2 GSEK de senaste 12 månaderna. Vår justerade EBITDA växer i sex av sju länder, där Finland, Norge och våra centrala enheter har bidragit mest. Utvecklingen är en kombination av starkt genomförande av kostnadsneddragningar såväl som att skapa synergier och bättre kunderbjudanden med hjälp av de förvärv som vi gjort på senare år.
     
I början av oktober fick vi godkännandet av vårt förvärv av TDC Norge och Get. Transaktionen slutfördes den 15 oktober och jag vill passa på att hälsa alla kunder och medarbetare varmt välkomna till Telia Company-familjen. Tillsammans skapar vi en stark operatör med konvergerade erbjudanden med många nya attraktiva produkter och tjänster för både våra konsument- och företagskunder. Avseende transaktionen med Bonnier Broadcasting för vi en dialog med EU-kommissionen och avser att skicka in konkurrensanmälan vid slutet av första kvartalet nästa år. Fortfarande förväntas slutförande att ske under det andra halvåret 2019.
    
Sverige hade, som förväntat, ett sämre EBITDA-utfall detta kvartal jämfört med föregående kvartal, delvis förklarat av förväntad svårare jämförelse, men också på grund av kostnader till följd av åskoväder och negativ valutapåverkan. Även om vi har minskat kostnader till dags dato i Sverige inom ramen för kostnadsprogrammet, är vi fortfarande inte nöjda med takten i förändringen. Vi vet att det finns en tydlig stor potential för förbättringar under de kommande åren. Den nya vd:n i Sverige Anders Olsson har tagit markanta steg för att skapa en starkare kommersiell plan och förbättra effektiviteten. En del i denna plan är att redan från den 1 januari ha infört vår förnyade verksamhetsmodell. Initialt kommer den nya modellen att införas mellan vår nya enhet Common Products and Services (under COO Magnus Zetterberg) och Sverige. Den nya modellen omfattar Sveriges it- och produktplattformar och cirka 500 medarbetare kommer att flyttas över till Common Products and Services. Övriga länder kommer att omfattas i ett senare skede och därmed öka strukturella effektiviteten ytterligare. Då transformationen är försenad och de verkligt omfattande effekterna kommer 2020 snarare än som förväntat under 2019, kommer delar av förändringen i Sverige att skärpa genomförandet av transformationen men också förbättra kostnadseffektiviteten på andra områden.
     
I Finland redovisade vi en mobiltillväxt inom företagssegmentet på 7 procent och vi vann några större affärer i kvartalet. Vår position i detta segment har förstärkts under senare år genom förvärv och det är mycket glädjande att vi fortsätter att skapa värde från förvärven som vi gjort. Det är också glädjande att Telia Helsinki Data Center har öppnat och fått en flygande start och tecknat ett viktigt avtal med Nokia tätt inpå öppnandet. Den finska ishockeyligan startade säsongen i september. Vi har haft en bra början och vi ser den tillgången som en viktig särskiljare på marknaden. Vi ser en tydlig möjlighet att utveckla dessa rättigheter ytterligare.
     
Vårt team i Norge har visat på en enastående utveckling av Phonero-förvärvet och har samtidigt visat en god kostnadskontroll på en stagnerande marknad, vilket resulterat i en stark tillväxt i EBITDA. Våra baltiska verksamheter fortsätter att prestera starkt.
      
Under kvartalet har vi lanserat ett ännu icke kommersiellt 5G-nät i Helsingfors centrum. En fullskalig kommersiell verksamhet kommer att finnas tillgänglig 2019 då vi kan utnyttja frekvenserna vi nyligen köpte i auktionen av 3,5 GHz. Detta är i linje med vår 5G-strategi att vara tidigt ute för att förstå vad 5G kan bidra med för våra kunders potential. Vi upprepar att 5G-relaterade investeringar kommer att vara begränsade innan 2020 för att därefter gradvis ersätta nuvarande 4G-relaterade investeringar.
     
Hållbarhet är nyckeln för vår strategi och värdeskapande. Vi strävar efter att vara en transparent, pålitlig partner för alla våra intressenter. För att ytterligare öka vår transparens, publicerar vi nu en sammanfattning inom hållbarhet vid sidan av de finansiella kvartalsrapporterna. Logga in på vår web och läs om Telia Companys nya policy om mänskliga rättigheter, vårt arbete med barns rättigheter och hur vi, hittills, har engagerat hälften av våra medarbetare att arbeta volontärt i olika projekt där digitalisering används för att förbättra livet i vårt samhälle.
     
Idag kommer våra aktier att handlas utan rätt till den andra delen av 2017 års utdelning om 1,15 SEK, vilken kommer att utbetalas inom några dagar. Till och med förra veckan hade vi återköpt aktier för 2,7 GSEK inom ramen för vårt återköpsprogram. Vi håller fast vid vår ambition om kapitalallokering och mål för balansräkningen.
     
Utan tvivel kommer jämförelsesiffrorna fortsatt vara svåra i det fjärde kvartalet, speciellt i Sverige. Men, med utvecklingen hittills, med en justerad EBITDA-tillväxt om 4 procent exklusive valutaeffekter, höjer vi utsikterna för EBITDA på helåret från ”i linje med eller något över 2017 års nivå” till ”något över 2017 års nivå”. Utsikterna för operationellt fritt kassaflöde över 9,7 GSEK lämnas oförändrade.
     
Slutligen vill jag tacka mitt team för ett starkt genomfört kvartal.”
    
Johan Dennelind, VD och koncernchef
    
   
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 07.00 CET. 
    
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
   
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
     
    
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com