Telia Company säljer innehavet i Kcell och upplöser partnerskapet med Turkcell i Fintur

Telia Company och Fintur Holdings B.V. (Fintur), som ägs gemensamt av Telia Company och Turkcell, har kommit överens om att sälja sitt innehav om 75 procent i den ledande kazakiska telekomoperatören Kcell JSC, till det kazakiska telekomföretaget Kazakhtelecom JSC som kontrolleras av den kazakiska staten genom investeringsfonden Samruk-Kazyna. Telia Company har även ingått en överenskommelse om att förvärva Turkcells innehav i Fintur i en separat transaktion och blir därmed ensam ägare av Fintur, vilket underlättar för Telia Company att återföra likvida medel från Fintur.

– Det är glädjande att vi har träffat en överenskommelse att sälja vårt och Finturs ägande i Kcell och att vi därmed i huvudsak avslutar arbetet med att lämna Eurasien. Det har varit en komplex process med många intressen och överväganden och vi är nu nöjda över att kunna sätta punkt. Jag vill framföra ett stort tack till Kcells anställda för det hårda arbete de har lagt ner och för det engagemang som de visat kunder och aktieägare. Som en del av detta har vi i dag även kommit överens med Turkcell om att upplösa vårt gemensamt ägda holdingbolag Fintur, vilket underlättar för Telia Company att återföra likvida medel från Fintur. Detta utgör en viktig milstolpe i Telia Companys historia, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.
  
Telia Company säljer sitt innehav om 24 procent i Kcell JSC (Kcell) som är noterat på börserna i London och Almaty, till telekomföretaget Kazakhtelecom JSC som kontrolleras av den kazakiska staten genom investeringsfonden Samruk-Kazyna. Som en del av transaktionen säljer även Fintur sitt innehav om 51 procent i Kcell till Kazakhtelecom JSC.
  
Det överenskomna priset för Finturs och TS Kazakhstan Holding BVs innehav om totalt 75 procent i Kcell är 446 MUSD vilket innebär ett kassa- och skuldfritt värde (EV) för 100 procent om 771 MUSD. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 5,0x baserat på de tolv senaste månaderna fram till september 2018.
  
Telia Company har genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med tillfredsställande resultat. Kazakhtelecom uppfyller Telia Companys krav på en köpare.
  
Transaktionen är redan godkänd av den kazakiska konkurrensmyndigheten. Telia Company förväntas kunna slutföra avyttringen under december 2018.
  
Försäljningen av Kcell förväntas resultera i en vinst på cirka 1,1 GSEK för Telia Companys andel före omklassificering av ackumulerade valutakursförluster på 0,9 GSEK till nettoresultatet från avvecklad verksamhet (som inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på koncernens eget kapital). Transaktionen uppskattas pro forma minska nettoskuldsättningen/EBITDA med cirka 0,1x. Beloppen kan komma att ändras på grund av förändringar i redovisade värden och valutakurser. Lägger man till avyttringen av Ucell i förra veckan och avvecklingen av Fintur, så är nettoskulden i förhållande till EBITDA oförändrad.
  
Telia Company har även ingått en överenskommelse om att förvärva Turkcells ägarandel om 41,45 procent i Fintur till ett pris baserat på Turkcells proportionerliga andel av kassan i företaget. Finturs totala kassa uppgick till cirka 6,1 GSEK i slutet av november vilket kommer att delas proportionerligt sett till ägarandel. Telia Company betalar Turkcell för 95 procent av deras andel av den totala kassan. Telia Companys andel motsvarar 3,7 GSEK plus sin andel av likviden från försäljningen av Kcell. Finturs kassa kommer att levereras till Telia Company i dess helhet. Transaktionen förväntas kunna slutföras i början av 2019. 
  
Som en följd av transaktionen blir Telia Company ensam ägare av Moldcell i Moldavien som svarar för cirka 0,7 procent av Telia Companys totala serviceintäkter och 0,6 procent av Telia Companys EBITDA.
  
UBS och Sullivan & Cromwell LLP har varit rådgivare åt Telia Company i samband med transaktionerna.
  
  
Fakta Kcell

Kcell JSC grundades 1998. Företaget är den ledande mobiloperatören i Kazakstan och har en omfattande produktportfölj bestående av mobiltjänster, företrädesvis kontantkort, för både privat- och företagskunder. Kcell är noterat på börserna i London och Almaty.
  
Fakta Fintur

Telia Company och Turkcell har sedan 2002 gemensamt ägt Fintur Holdings B.V. (Fintur) där delar av parternas ägande i mobiloperatörer i Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien har legat.

  
   
Telefonkonferens för media och analytiker i dag klockan 13:00.

      
Telia Company bjuder in till en telefonkonferens med vd och koncernchef Johan Dennelind, finanschef Christian Luiga och chefsjurist Jonas Bengtsson.
  
Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan telefonkonferensen på 
www.teliacompany.com 
    
Telefonnummer: 08-50692180
Kod: 2479278
  
Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand till och med den 19 december 2018.
      
Telefonnummer: +44 (0) 3333009785
Kod: 2479278
  
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.00 CET.

  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.