Telia Company delårsrapport januari-mars 2018

STARK TILLVÄXT I EBITDA OCH KASSAFLÖDE

Sammanfattning första kvartalet  • Nettoomsättningen steg 0,2 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,2 procent till 19 852 MSEK (19 227). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,9 procent.

  • Justerad EBITDA steg 4,2 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg justerad EBITDA 7,4 procent till 6 495 MSEK (6 049) tack vare organisk tillväxt, positiv påverkan från förvärv och avyttringar samt valutakursförändringar. Justerad EBITDA-marginal förbättrades till 32,7 procent (31,5).

  • Justerat rörelseresultat föll 3,2 procent till 3 588 MSEK (3 706).

  • Totalt nettoresultat sjönk till -600 MSEK (7 054) främst på grund av försäljningarna av Azercell och Geocell (vilka resulterade i realisationsförluster och lägre bidrag till nettoresultatet), och en nedskrivning hänförlig till Ucell. Devalveringen i Uzbekistan i det tredje kvartalet 2017 hade också en negativ påverkan på det första kvartalet 2018, medan det första kvartalet 2017 inkluderade en positiv effekt från justeringen av avsättningen avseende utredningarna i Uzbekistan. Ovanstående påverkade också Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare som sjönk till -710 MSEK (6 894).

  • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, steg till 4 383 MSEK (4 087). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet ökade till 4 256 MSEK (3 937).

  • Styrelsen har beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier. Ambitionen är att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 GSEK över en kommande treårsperiod. Skälet är att återföra överskottskapital till aktieägarna och en fortsatt ambition att optimera bolagets kapitalstruktur.

  • Utsikterna för 2018 är reviderade.


Kommentarer av Johan Dennelind, vd & koncernchef
 
“Bästa aktieägare och Telia-följare. Det är glädjande att inledningen på 2018 har varit god med ett starkt operationellt kassaflöde på 4,3 GSEK och en tillväxt om 7 procent i rapporterad EBITDA jämfört med föregående år. Tillsammans med beslutet om utdelning från Turkcell och avyttring i Spotify, stärker detta vår balansräkning ytterligare.
 
Styrelsen har beslutat att använda sitt mandat om återköp, vilket gavs på årsstämman som nyligen hållits och avser att årligen återköpa aktier motsvarande 5 GSEK över en kommande treårsperiod, dvs totalt 15 GSEK. Skälet är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att optimera bolagets kapitalstruktur. Tillsammans med den ordinarie utdelningspolicyn anser vi att vi kommer att erbjuda en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare. Dessutom kommer vi ha fortsatt utrymme att genomföra värdeskapande förvärv i Norden och Baltikum inom ramen för vår strategi.
 
Den finansiella utvecklingen är stark i det första kvartalet 2018, med ytterligare tillväxt i kassaflöde, drivet av EBITDA, sysselsatt kapital och lägre betald CAPEX. Utveckling i tjänsteintäkter i Sverige förbättrades, främst drivet av mobiltjänster i konsumentsegmentet och en mindre negativ utveckling inom företagssegmentet. I Finland utvecklades tjänsteintäkterna positivt främst tack vare mobilintäkter, framför allt inom före-tagssegmentet, som nu har vänt till det positiva. Vårt datacenter i Helsingfors kommer att öppna under sommaren och därmed utökas antalet tjänster till våra kunder och vi kommer att börja se effekterna av våra ishockeyrättigheter i början av hösten. I Norge har Phonero-kunderna migrerats framgångsrikt och vi drar nytta av synergierna om cirka 100 MSEK i detta kvartal, vilket har lett till en tvåsiffrig EBITDA-tillväxt. Utvecklingen i Baltikum är fortsatt glädjande och en omarbetad mobilportfölj i Danmark visar tidiga positiva tecken. Avseende ambitionen att sänka kostnaderna 2018 har vi genomfört besparingar om cirka 0,2 GSEK under det första kvartalet, motsvarande cirka 20 procent av hela programmet. Detta är väl i linje med våra planer och målet om en kostnadsbesparing netto om 1,1 GSEK under 2018 står fast.
 
Förändringen av Telia Company fortsätter, ansvarsfullt vill jag tillägga, med avyttringarna av våra eurasiska tillgångar Azercell och Geocell. Vi har även avyttrat vårt innehav i Spotify vilket genererade en avkastning på 2,4 gånger investerat kapital. Tillsammans med övriga ägare i Turkcell Holding har vi kommit överens om en utdelning i Turkcell som kommer att ge Telia Company cirka 0,9 GSEK under 2018. Vi har nu även en plats i Turkcells styrelse, vilket är ett steg framåt för att återskapa normal bolagsstyrning.
 
I vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning har vi redovisat våra mål för ansvarsfullt företagande, framstegen i arbetet vi gör för att adressera FN:s globala utvecklingsmål och beskriver Younite, vårt program för medarbetarengagemang.
 
Ser vi på resten av 2018 har vi mycket att se fram emot och leverera. Vi fortsätter arbetet för att genomföra transformationen i Sverige och på andra marknader, då detta fortfarande hindrar en fulländad kundupplevelse och effektivitet. Vi följer våra planer och vi tvekar inte på vår övertygelse att slutföra transformationsresan. Denna resa kommer att fullföljas för att bli en framtidssäkrad digital ledare – den nya generationens telekombolag. Vi upprepar även våra utsikter för EBITDA men vi reviderar utsikterna för kassaflöde något då vi nu ser att vi kommer att hamna över föregående års nivå (tidigare ”ungefär samma nivå”).”
  
Johan Dennelind, vd och koncernchef

 
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 07.00 CET.

 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.