Telia Company inför ett återköpsprogram av aktier

Telia Company tillkännager i dag att styrelsen har beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier. Ambitionen är att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 GSEK över en kommande treårsperiod, totalt 15 GSEK. Skälen är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur. Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2,30 SEK per aktie uppgår totalavkastningen pro forma per år till 3,45 SEK per aktie.

Avyttringarna av tillgångar (främst hänförliga till Turkcell och MegaFon) och det starka kassaflödet under 2017 har medfört en stark balansräkning. Vid utgången av det första kvartalet 2018 uppgick skuldsättningsgraden till 1,0x. Justerat för den distribuerade utdelningen i april samt diverse andra kommande och kända kassaflöden, är pro forma-nivån 1,3x. Detta är under målet om en skuldsättningsgrad på 2x, +/-0,5x. Styrelsen har därför beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier som en del i den fortsatta ambitionen att optimera kapitalstrukturen i bolaget. Ambitionen är att köpa tillbaka aktier till ett årligt belopp om 5 GSEK över en kommande treårsperiod, vilket kräver årsstämmans godkännande för återköp under 2019 och 2020. Telia Company avser att säkerställa att aktierna köps tillbaka under hela perioden som mandatet sträcker sig.
  
Avsikten är att de återköpta aktierna skall dras in genom en nedsättning av aktiekapitalet. För detta krävs beslut av årsstämman. Då ambitionen är att köpa tillbaka aktier över en kommande treårsperiod avser styrelsen att föreslå sådant beslut på årsstämmorna 2019, 2020 respektive 2021.
  
Adderar man 15 GSEK till nettoskulden skulle skuldsättningsgraden öka från nuvarande nivå på 1.3x vid utgången av det första kvartalet 2018, till 1,8x. Värdet av hela treårsperioden av programmet motsvarar 9,1 procent av nuvarande marknadsvärde.
   
Styrelsen ser återköpsprogrammet som ett bra komplement till nuvarande utdelningspolicy, vilket innebär en flexibilitet och ett hållbart ökat värdeskapande för aktieägarna.
  
– Jag är nöjd med att kunna presentera ett tydligt sätt att optimera vår balansräkning. Genom återköpsprogrammet strävar vi efter att öka avkastningen till aktieägarna samtidigt som vi bibehåller utrymme för att genomföra disciplinerade värdeskapande förvärv inom ramen för vår strategi i Norden och Baltikum, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.
  
Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med förordningen av marknadsmissbruk (the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 ”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052, the “Safe Harbour Regulation”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av en investmentbank eller ett kreditinstitut som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från Telia Company avseende tidpunkt för återköpen.
  
Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:  • Återköp av aktier kan göras mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019. Under den perioden kommer Telia Company att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 5 GSEK.


  • Med anledning av restriktioner avseende handel som framkommer i ” Safe Harbour Regulation och Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter”, skall aktier för ett sammanlagt belopp om minst
    250 000 000 SEK köpas tillbaks månatligen.  • Återköpen skall göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och the Safe Harbour Regulation.


  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm skall göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.


  • I enlighet med mandatet som gavs vid årsstämman den 10 april 2018 skall Telia Companys innehav av egna aktier inte överstiga 10 procent vid någon tidpunkt av utestående aktier i Telia Company. Utestående aktier är för närvarande 4 330 084 781. För närvarande äger Telia Company inga egna aktier vilket innebär att maximalt 433 004 478 aktier kan återköpas fram till den 22 mars 2019.


  • Betalning av aktierna skall ske kontant.  • Programmet skall pågå så länge målet på en skuldsättning om 2x +/- 0,5x inte i någon omfattande grad bryts eller om det finns starka strategiska skäl att avstå från ytterligare återköp.


För frågor om återköpsprogrammet, vänligen kontakta
  
Investerare
  
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.comMedia
Ralf Bagner, pressekreterare            Johanna Hansson, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48 +46(0)73 086 47 14 
ralf.bagner@teliacompany.com johanna.hansson@teliacompany.com

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 06.45 CET. 
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
Framtidsinriktade uttalanden
  
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com