Telia Company utnyttjar mandat för återköp av aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018”

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa aktier vilket godkändes av årsstämman den 10 april 2018.

För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2015 beslutade ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018”, har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 445 891 aktier.
   
Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (“Safe harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Telia Company vad avser tidpunkten för återköpen av aktier i Telia Company.
    
Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:  • Återköp av aktier får genomföras mellan den 2 maj och den 4 maj 2018.

  • Återköp får ske av högst 445 891 aktier till ett sammanlagt belopp om maximalt 25 MSEK.

  • Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, MAR och Safe harbour-förordningen.

  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, vilket är intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

  • I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 10 april 2018 får Telia Companys innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av samtliga aktier i Telia Company. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår för närvarande till 4 330 084 781 och Telia Companys innehav av egna aktier uppgår för närvarande till 2 350 000.

  • Betalning av aktierna ska ske kontant.


Ovanstående återköpsprogram är i tillägg till det återköpsprogram om 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018.
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Investerare
   
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
   
MediaRalf Bagner, pressekreterare Johanna Hansson, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48+46(0)73 086 47 14
ralf.bagner@teliacompany.comjohanna.hansson@teliacompany.com

   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.