Telia Companys årsstämma 10 april 2018

Vid dagens årsstämma i Telia Company AB (publ) beslutades följande:
 
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören och koncernchefen Johan Dennelind ansvarsfrihet för 2017.
 
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,30 SEK per aktie och att utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,15 SEK vardera och utbetalas vid två tillfällen. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 12 april 2018 och den 22 oktober 2018. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 17 april 2018 respektive den 25 oktober 2018.
 
Styrelseledamöterna Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Anna Settman och Olaf Swantee omvaldes. Som nya ledamöter invaldes Jimmy Maymann och Martin Tivéus. Vidare omvaldes Marie Ehrling till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.
 
Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 740 000 kronor (1 650 000) och 820 000 kronor (795 000) till styrelsens vice ordförande och med 580 000 (560 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 250 000 kronor (250 000) och till övriga ledamöter av revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 kronor (150 000) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor (70 000) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 50 000 kronor (50 000) vardera.
 
Det beslutades att bolaget skulle ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, och Deloitte AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2019. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 
Daniel Kristiansson (svenska staten), Erik Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande)
valdes att ingå i valberedningen.
 
Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2018/2021.
Årsstämman godkände även överlåtelse av egna aktier till deltagarna.
 
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2019 på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki, varvid bolagets innehav vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen om att fatta beslut om överlåtelse egna aktier som återköpts av bolaget
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.