Återköp av aktier i Telia Company under vecka 19 2018

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden 07 Maj 2018 – 11 Maj 2018 återköpt sammanlagt 1 710 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 5 miljarder som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden 7 Maj 2018 – 11 Maj 2018 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
07 Maj 2018250 00043,183410 795 850
08 Maj 2018500 00043,537121 768 550
09 Maj 2018250 00043,580210 895 050
10 Maj 20180
11 Maj 2018710 00043,522930 901 259

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 11 maj 2018 till 6 972 515 aktier inklusive aktier som återköpts för att täcka åtaganden enligt av årsstämman 2015 beslutat ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018”. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 11 maj, 2018 har sammanlagt 6 860 000 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

RÄTTELSE: I vår press release den 30 april 2018 skulle det viktade genomsnittspriset för den 27 april 2018 korrekt angivits som 43,1660 och totalt transaktionsvärde 12 949 800 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare

Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media

Ralf Bagner, pressekreterare                        Johanna Hansson, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48                               +46(0)73 086 47 14              
ralf.bagner@teliacompany.com                     johanna.z.hansson@teliacompany.com

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 7.30 CET.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter  @Teliacompany.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.