Telia Company delårsrapport januari-juni 2018

ÄNNU ETT STARKT KVARTAL


Sammanfattning andra kvartalet  • Nettoomsättningen ökade 1,3 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 5,2 procent till 20 814 MSEK (19 785). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, föll 2,3 procent.

  • Justerad EBITDA ökade 3,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade justerad EBITDA 6,9 procent till 6 443 MSEK (6 027). Justerad EBITDA-marginal steg till 31,0 procent (30,5).

  • Justerat rörelseresultat sjönk 0,9 procent till 3 601 MSEK (3 633).

  • Totalt nettoresultat steg till 2 244 MSEK (-201). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 2 160 MSEK (-291).

  • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, ökade till 3 114 MSEK (2 772). Opera-tionellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet ökade till 2 574 MSEK (2 138).

  • Utsikterna för 2018 är oförändrade.


Sammanfattning första halvåret  • Nettoomsättningen steg 0,7 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 4,2 procent till 40 666 MSEK (39 012).

  • Justerat rörelseresultat sjönk 2,0 procent till 7 189 MSEK (7 339).

  • Totalt nettoresultat föll till 1 644 MSEK (6 852). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare föll till 1 450 MSEK (6 603).


KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND, VD & KONCERNCHEF


”Bästa aktieägare och Telia-följare. Generellt sett är jag nöjd med vårt fokus och utvecklingen i det andra kvartalet. Vi fortsätter att genomföra aktiviteter i enlighet med våra strategiska prioriteringar genom förvärven av Get/TDC Norge och Bonnier Broadcasting. Båda transaktionerna är helt i linje med vår strategi. Den första gör oss till den tydliga utmanaren på den norska marknaden med ett riktigt konvergerat kunderbjudande innehållande mobilt, tv och bredband och vi får en starkare B2B-verksamhet. Vi allokerar kapital till en attraktiv marknad där vi köper högkvalitativa tillgångar. Den andra kombinerar Bonnier Broadcastings kompetens och tjänsteutbud med lokalt innehåll och vår fantastiska digitala tv-tjänst samt förstklassiga nätverk, vilket medför ett unikt konvergerat erbjudande till konsumenter. Båda är finansiellt goda transaktioner som ökar vinst per aktie med 6 procent och kassaflöde med 13 procent, även om man exkluderar förväntade framtida totala kassaflödessynergier om 1,3 GEK. Vi är finansiellt starka och vi ser inget som helst skäl att ändra vår tidigare kommunicerade utdelningspolicy och vårt återköpsprogram av aktier.


Resultatet är bra avseende kostnader, EBITDA och kassaflöde. Vi är i fas med 2018 års kostnadsbesparingsprogram om 1,1 GSEK, med 0,7 GSEK lägre kostnader netto till dags dato, motsvarande 3,3 procent av den totala kostnadsbasen. Sverige har bidragit med sin andel och OPEX gick ned med hela 9 procent i det andra kvartalet. Detta gör att vi redovisar en EBITDA-tillväxt i samtliga sju länder. Under 2018 har EBITDA vuxit 4 procent organiskt i stabila valutor. Lägger vi till en förbättrad effektivitet i rörelsekapital och god hantering av CAPEX har vi ökat det operationella fria kassaflödet med 12 procent. De senaste 12 månaderna har vi genererat 10,4 GSEK i operationellt fritt kassaflöde. Därtill har vi erhållit 1 GSEK i utdelning från intressebolag. Detta gör oss trygga i vår ambition om att kunna investera i vår verksamhet såväl som att erbjuda attraktiv avkastning till våra aktieägare, speciellt i kombination med vårt återköpsprogram.


Marknadstrenderna andra kvartalet var liknande de som vi såg i första kvartalet. Mobila tjänsteintäkter fortsätter att växa, främst tack vare högre genomsnittlig intäkt per användare på alla våra marknader. Intäkter från gamla traditionella tjänster fortsatte att sjunka. Den ökade aktiviteten som vi såg på den svenska mobilmarknaden under första kvartalet har fortsatt med ytterligare adderat värde. Trots ökad konkurrens tar vi marknadsandelar och redovisar en tillväxt om 1,9 procent i mobila tjänsteintäkter och en mobiltillväxt inom konsumentsegmentet över 5 procent för det andra kvartalet i rad. I Finland såg vi en god tillströmning av nya mobilkunder såväl som en lägre andel förlorade mobilkunder. Vi har höjt priserna men med endast små effekter i kvartalet. I Norge har vi avslutat migreringen av kunder från Phonero och NextGenTel samt lagt ned varumärket Chess. Synergierna till följd av förvärvet av Phonero går enligt plan och driver på EBITDA-tillväxten trots att migreringen hade en viss påverkan på andelen förlorade kunder. I Baltikum är den mobila tillväxten alltjämt stark. Slutligen, i Danmark kan man se små positiva tecken såsom nya mobilkunder och en ökande genomsnittlig mobilintäkt per användare efter att man gjort om mobilportföljen.


Detta kvartal har uppmärksamheten på 5G fortsatt både från politiskt håll och från branschen. Samtliga nordiska statsministrar kom överens i en avsiktsförklaring att ta bort vissa hinder för utbyggnad av 5G och verka för en bättre koordinering över gränserna. Som bransch anslöt vi oss till de ledande operatörerna och hårdvaruleverantörerna genom ett göra ett uttalande där vi både visade vårt stöd men också efterfrågade konkreta och mätbara åtgärder för att flytta detta från vision till verklighet.


I Eurasien fortsätter våra ansträngningar att avyttra tillgångarna och vi har gjort framsteg om än långsamt och komplext. Vi är dock fortsatt hoppfulla om att vi kan ta fler steg under resten av året.


Jag är nöjd med de kostnadsneddragningar som vi har genomfört under det gångna året. Vi kommer att arbeta hårt för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna men notera att jämförelse kommer att bli svårare från det tredje kvartalet i år. Vi upprepar våra utsikter att justerad EBITDA 2018 i lokal valuta förväntas bli i linje med eller något högre än 2017 års nivå. Utsikterna att operationellt fritt kassaflöde skall överstiga 9,7 GSEK kvarstår.


Slutligen vill jag tacka mitt hela team för er passion att leverera och jag önskar er alla en trevlig sommar! Vi ses snart igen!”


Johan Dennelind 
VD och koncernchef
 


Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.00 svensk tid.