Telia Company bokslutskommuniké januari–december 2018

VI LEVERERAR I ENLIGHET MED VÅRA AMBITIONER

Sammanfattning fjärde kvartalet • Nettoomsättningen sjönk 2,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 4,9 procent till 22 209 MSEK (21 164). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,5 procent.

 • Justerad EBITDA föll 5,5 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg justerad EBITDA 3,3 procent till 6 735 MSEK (6 520). Justerad EBITDA-marginal föll till 30,3 procent (30,8).

 • Justerat rörelseresultat föll 18,7 procent till 2 993 MSEK (3 680).

 • Totalt nettoresultat uppgick till -1 580 MSEK (805) påverkat av försäljningarna av Ucell och Kcell.
  Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till -1 095 MSEK (792).

 • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, uppgick till 1 442 MSEK (1 586).
  Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet uppgick till 1 417 MSEK (803).

 • Förvärvet av Get och TDC Norge slutfördes den 15 oktober 2018.

 • Genom försäljningarna av Ucell och Kcell är utträdet ur Eurasien i all väsentlighet slutfört.

 • Per den 31 december 2018 hade Telia Company återköpt 99 277 963 aktier för 4,1 GSEK inklusive transaktionskostnader inom ramen för återköpsprogrammet.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,36 SEK per aktie att delas upp i två lika delar om 1,18 SEK vardera och utbetalas vid två tillfällen.

 • Utsikter för 2019: Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och frekvenser och utdelningar från intressebolag, förväntas öka till mellan 12,0 och 12,5 GSEK från 2018 års nivå.


Sammanfattning helåret • Nettoomsättningen föll 0,4 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 4,7 procent till 83 559 MSEK (79 790).

 • Justerat rörelseresultat föll 4,3 procent till 14 146 MSEK (14 781).

 • Totalt nettoresultat uppgick till 3 090 MSEK (10 243). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 3 179 MSEK (9 705).

 • Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet uppgick till 10 816 MSEK (9 687).


Kommentarer av Johan Dennelind,
VD & koncernchef
 
“Bästa aktieägare och Telia-följare, ännu ett händelserikt kvartal avslutade ett år av förändring. Vi har nu fullföljt avyttringarna av verksamheterna i Eurasien i all väsentlighet genom avyttringarna av Ucell och Kcell. Vårt primära fokus de senaste åren har alltmer lagts på våra verksamheter i Norden och Baltikum och avyttringarna i Eurasien i det fjärde kvartalet innebär att vi nu har fullt fokus, strategiskt och verksamhetsmässigt, på våra hemmamarknader.

 
Under 2018 levererade vi, än en gång, resultat i enlighet med våra utsikter. Operationellt fritt kassaflöde nådde 10,8 GSEK, väl över utsikterna om att de skulle bli högre än 9,7 GSEK. Vi har realiserat vårt kostnadsbesparingsprogram och uppnått 1,3 GSEK netto mot målet om 1,1 GSEK, vilket lett till att justerad EBITDA vuxit med 1,7 procent, det vill säga något över justerad EBITDA för 2017, som vi sagt i våra utsikter. Det fria kassaflödet som utgör basen för utdelningen uppgick till 11,8 GSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,36 SEK per aktie, vilket betyder att det totala beloppet som delas ut till våra aktieägare är oförändrat och motsvarar en utdelningsandel på 84 procent (med aktieåterköpsprogrammet inräknat), nära minimigränsen om 80 procent enligt vår utdelningspolicy.
 
I det fjärde kvartalet såg vi stabila bidrag från alla delar i vår verksamhet med undantag för Sverige. Som vi sade i det tredje kvartalet så är det förseningar i effekter från delar av förändringsprojektet och med ett fjärde kvartal som innehöll vissa svagare element än vad vi förväntade oss, blev slutet av 2018 utmanade för Sverige. Dessa utmanande förhållanden kommer att fortsätta, men det ändrar inte min syn på att trenderna kommer att förbättras för Sverige under 2019 och 2020. Vi avser att öka tjänsteintäkter från kärntjänster, fokusera på att öka genomsnittlig intäkt per användare samt stärka på våra kostnader ytterligare. Vi införde en ny verksamhetsmodell den 1 januari 2019 för att öka fokus på kommersiella ambitioner samt förbättrade skalfördelar och kostnadsneddragningar. Vår målsättning är att omkostnaderna i Sverige skall minska med omkring 3 procent under 2019. Vi kommer att beskriva vår syn på de olika marknaderna och hur vi skall hantera kostnadsbasen ytterligare på vår kommande kapitalmarknadsdag den 21 mars 2019 i Stockholm.
 
Sedan beslutet fattades i september 2015 att lämna Eurasien, har Telia Company förändrats avsevärt. Avyttringarna av tillgångarna i Eurasien (inklusive MegaFon och delar av Turkcell) och Yoigo har medfört att vi verkligen är Nordisk/Baltiska. Förvärven som vi gjort, främst i Norge och Finland, har stärkt våra erbjudanden av konvergerade tjänster till konsument- och företagsmarknaden. Vi har förändrats från att vara ett starkt ifrågasatt företag avseende vår hållbarhetsagenda till ett högt värderat företag som har byggt hållbarhetsstrategin i enlighet med FN:s hållbarhetsmål, med en ambitiös agenda att hantera klimatförändringar såväl som andra förändringar i samhället.

Slutligen, vi har ökat vårt fokus på kassaflöde som lett till ett växande operationellt kassaflöde de senaste två åren med tydliga ambitioner att öka det ytterligare. Avyttringarna och den starka tillväxten i kassaflöde har bidragit till en höjd utdelning till aktieägarna såväl som ett treårigt återköpsprogram.
 
I oktober hälsade vi all personal i Get och TDC Norge varmt välkomna till Telia Company-familjen. Hittills ser integrationen lovande ut och vi levererar i enlighet med förväntningarna. Vi ser fram emot och upprepar att vi kommer leverera intäkts- kostnads- och CAPEX-synergier om 700 MNOK med full effekt vid utgången av 2021, som vi sagt tidigare. Vi fortsätter att göra framsteg i godkännandeprocessen avseende Bonnier. Vi tror fortfarande att affären kommer att slutföras under andra halvåret 2019.
 
Från 2019 kommer alla företag som redovisar enligt IFRS att tillämpa den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16. Denna nya standard kommer att ha en väsentlig påverkan på ett flertal finansiella parametrar och dess jämförelsetal. Som en konsekvens av detta kommer vi endast ge utsikter för operationellt fritt kassaflöde. Från 2019 kommer vi att ändra vår definition för operationellt fritt kassaflöde och inkludera betalningar av leasingskulder, vilket säkerställer att IFRS 16 inte kommer att få någon väsentlig påverkan på detta kassaflödesmått. Vi förväntar oss att operationellt fritt kassaflöde ska växa till mellan 12,0 och 12,5 GSEK under 2019 från 2018 års nivå på 10,8 GSEK.
 
Som vanligt vill jag också framföra min stora uppskattning till mitt team för de ansträngningar som de gjort under 2018, speciellt till teamet i Eurasien och kollegorna som kämpade in i det sista. Vi är för evigt tacksamma för det.
 
Nu är det 2019. Vi är förväntansfulla och fast beslutade att fortsätta skapa värde för våra aktieägare.”
 
Johan Dennelind

VD och koncernchef
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 07.00 svensk tid.

Frågor om rapporten
Telia Company AB
www.teliacompany.com
Tel. 08-504 550 00
 

Framtidsinriktade uttalanden

Denna rapport innehåller uttalanden om bland annat Telia Companys finansiella ställning och resultat av verksamheter som är av framtidsinriktad karaktär. Sådana uttalanden baserar sig inte på historiska fakta utan representerar snarare Telia Companys framtida förväntningar. Telia Company anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framtidsinriktade uttalanden är baserade på rimliga antaganden men framtidsinriktade uttalanden innebär inneboende risker och osäkerheter och flera viktiga faktorer skulle kunna leda till att faktiska resultat eller utfall avviker väsentligt från dem som uttrycks i något av de framtidsinriktade uttalandena. Sådana viktiga faktorer inkluderar men begränsas inte till: Telia Companys marknadsposition tillväxt inom telekombranschen och effekterna av konkurrens och andra ekonomiska affärsmässiga konkurrensmässiga och/eller regelmässiga faktorer som påverkar verksamheten i Telia Company dess intressebolag och joint ventures och telekombranschen i allmänhet. Framtidsinriktade uttalanden avser endast per det datum de gjordes och utöver vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Telia Company inget ansvar för att uppdatera något av dem i händelse av ny information eller framtida händelser.