Fokusområden för Telia Companys kapitalmarknadsdag

Telia Company håller i dag en kapitalmarknadsdag i Stockholm där koncernledningen presenterar uppdateringar av företagets strategi, finansiella prioriteringar och nya hållbarhetsmål. Dagen börjar klockan 08.00 och kan följas via en webbsändning som finns tillgänglig på www.teliacompany.com.

Efter att i stort sett ha avslutat arbetet med att lämna Eurasien, vill Telia Company ge en uppdatering av bolagets syn på utsikterna för kärnverksamheterna i Norden och Baltikum. Prioriteringen de senaste åren har varit att generera operationellt fritt kassaflöde vilket Telia Company definitivt kommer att fortsätta att fokusera på.  • Telia Company upprepar utsikten för det operationella fria kassaflödet för 2019 vilket förväntas nå 12,0–12,5 GSEK och ambitionen är att hålla kvar eller öka den nivån även 2020 och 2021.

  • Telia Company upprepar beskedet från rapporten för det fjärde kvartalet 2018, att EBITDA-utvecklingen under det första halvåret 2019 kommer att vara svagare jämfört med det andra halvåret. Baserat på utvecklingen i januari och februari ser vi att nedgången i underliggande organiska EBITDA i det första kvartalet 2019, förväntas bli något större jämfört med motsvarande nedgång under det fjärde kvartalet 2018 (exklusive M&A och påverkan av IFRS 16). Utvecklingen drivs av en kombination av de tre huvudmarknaderna men förväntas inte påverka Telia Companys utsikt för det operationella fria kassaflödet för 2019.

  • OPEX om cirka 24 GSEK förväntas minska med cirka 2 procent årligen netto 2019–2021.

  • En del av minskningen av rörelsekostnaderna är hänförlig till införandet av den nya verksamhetsmodellen. Effekten kommer att ske gradvis med ett mål om att sänka kostnaderna med 10–15 procent till 2022 på en kostnadsbas om cirka 6 GSEK.

  • Kassflödessynergierna från förvärvet av Get/TDC i Norge om 800 MNOK (tidigare 700 MNOK) förväntas nå full effekt vid utgången av 2021. Effekten kommer att vara störst i början med en ambition om 450 MNOK 2020.

  • Ambitionen att förbättra rörelsekapitalet har höjts från 5 GSEK till 6 GSEK av vilket 3,6 GSEK uppnåddes 2017–2018.

  • Telia Company presenterar också nya gröna åtaganden för 2030 som innebär fokus på koldioxidneutralitet och noll avfall. Med dessa mål sätter Telia Company en standard och riktning för hela värdekedjan som innebär förväntningar och krav på såväl leverantörer som kunder att delta och bidra. Åtagandena är i linje med bolagets strategi och med den ökande efterfrågan på klimatåtgärder från kunder och samhället i stort.  


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.