Telia Company delårsrapport januari-mars 2019

STABILT KASSAFLÖDE

Sammanfattning första kvartalet  • De nya redovisningsprinciperna avseende leasing, IFRS 16, har haft väsentliga effekter på de finansiella rapporterna för 2019. Jämförande information för 2018 har inte omräknats. Se nedan och not 1.

  • Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk 3,0 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 5,0 procent till 20 847 MSEK (19 852). Tjänsteintäkter på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk 2,6 procent.

  • Justerad EBITDA steg 15,0 procent i rapporterad valuta till 7 468 MSEK (6 495). På jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, steg justerad EBITDA 5,8 procent. Exklusive den positiva effekten från IFRS 16, föll justerad EBITDA 4 procent, på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Justerad EBITDA-marginal steg till 35,8 procent (32,7). Målet att sänka de operativa kostnaderna på koncernnivå med 2 procent under 2019 upprepas. I det första kvartalet ökade dessa kostnader 1 procent.

  • Justerat rörelseresultat sjönk 2,8 procent till 3 486 MSEK (3 588).

  • Totalt nettoresultat steg till 1 799 MSEK (-600). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg till 1 793 MSEK (-710).

  • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, föll till 2 057 MSEK (4 383). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet steg till 4 409 MSEK (4 256). Totalt kassaflöde uppgick till 1 936 MSEK (9 012).

  • Utsikter för 2019 upprepas.


     
Kommentarer av Johan Dennelind, vd & koncernchef
      
“Bästa aktieägare och Telia-följare, som vi sa redan i samband med rapporten för fjärde kvartalet 2018 och på vår kapitalmarknadsdag i mars, så förväntade vi oss en svag början på 2019. Detta syns också i utvecklingen i det första kvartalet, men vi ser ingen anledning att ändra vår uppfattning om att en svagare resultattrend under första halvåret 2019 kommer att följas av ett starkare andra halvår. De förbättrade trenderna under året förväntas att stöttas av effekter från prishöjningar som infördes från den 1 april 2019, effekter från redan tecknade kundavtal, kostnadsbesparingsåtgärder samt gradvis ökning av realiserade synergier både i Norge från förvärvet av Get och från den nya verksamhetsmodellen.
    
Vårt främsta fokus är fortsatt att öka det operationella fria kassaflödet och jag är glad att notera en ökning om 0,2 GSEK sedan första kvartalet 2018. Detta är drivet av EBITDA och rörelsekapital. Tjänsteintäkter på koncernnivå, på jämförbar bas, sjönk 3 procent, varav mobila tjänsteintäkter sjönk 2 procent. På jämförbar bas sjönk justerad EBITDA 4 procent (exklusive påverkan från IFRS 16) vilket är något bättre än vi såg, baserat på resultaten i januari och februari. De operativa kostnaderna ökade 1 procent, men vi upprepar att dessa kostnader kommer minska med 2 procent, på nettobas för 2019.
    
I den svenska verksamheten var det, som förväntat, en fortsatt nedgång i traditionella tjänster. Tidigare kvartal har nedgången i traditionella tjänster kompenserats av tillväxt i kärnverksamheten. Detta kvartal har kompensationen varit lägre främst till följd av en svagare tillväxt i mobilverksamheten. Målet att sänka de operativa kostnaderna i Sverige med 3 procent under 2019 upprepas. Kostnadsnivån var oförändrad i det första kvartalet. Allt som allt, sjönk EBITDA 6 procent på jämförbar bas (exklusive påverkan från IFRS 16).
    
I Norge har vi noterat en minskande mobilkundbas under en period vilket är den främsta orsaken till nedgången i mobila tjänsteintäkter. Get är nu helt integrerat, varumärket TDC är nedlagt och kunderna har flyttats till Telia. I samband med kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 26 mars 2019 meddelade vi att den totala takten avseende kassaflödessynergier skall öka från 700 MNOK till 800 MNOK. Realiserade synergier var, som planerat, begränsade i det första kvartalet 2019 men kommer att accelerera kommande kvartal.
    
Tillväxten i de finska mobila tjänsteintäkterna är lägre än tidigare kvartal, till stor del på grund av lägre samtrafikavgifter. Det starka kundintag inom företagssegmentet som vi såg i slutet av 2018 fortsatte i det första kvartalet 2019, vilket kommer ha en positiv effekt på tillväxten under resterande del av 2019.
         
På tal om att vinna kundavtal har vi under detta kvartal vunnit ännu ett narrowband IoT-avtal med en elnäts-kund, denna gång omfattande 900 000 enheter. Detta är ett bevis på att vi är starkt konkurrenskraftiga på IoT-marknaden vilket vi ser som en viktig intäktsdrivare kommande år.
    
Sverige togs in i den nya verksamhetsmodellen under kvartalet vilket kommer att öka fokus på förbättrad kommersialisering, förbättrade skalfördelar med minskade kostnader som följd. Det är glädjande att vi redan i det första kvartalet har lyckats minska de externa kostnaderna inom Common Product and Services vilket leder effektivitetsflöden, som kommer från vår nya verksamhetsmodell, ut på våra marknader. Därutöver kommer Norge och Finland att tas in i den nya verksamhetsmodellen senare under 2019, vilket kommer att leda till ytterligare effektiviseringsvinster.
    
Vi tror att det är en nödvändig förutsättning från såväl kunders, medarbetares samt intressenternas perspektiv att vi har en ambitiös miljöagenda. Därför är det Telia Companys målsättning att ha noll avfall 2030, noll koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan och fullt medarbetarengagemang. Det är en stor satsning och ett djärvt drag, men vi ser inte bara att vi kan påverka klimatet, vi ser även affärsmöjligheter. Ni kan finna mer detaljer kring detta såväl som om våra övergripande integrerade hållbarhetsinsatser i vår års- och hållbarhetsredovisning.
   
Årsstämman som hölls den 10 april 2019 godkände styrelsens förslag till utdelning om 2,36 SEK per aktie (varav den första delen utbetalades i april) samt gav mandat för ytterligare återköp av aktier. Vi har påbörjat 2019 års program med avsikten att återköpa aktier för 5 GSEK fram till den 28 februari 2020. Detta innebär indirekt en avkastning till aktieägarna på 3,55 SEK per aktie.
    
Utsikterna för ett operationellt fritt kassaflöde om 12,0 till 12,5 GSEK för 2019 upprepas. Trots en svag start avseende tjänsteintäkter och EBITDA är vi övertygade att de åtgärder som vi vidtagit och steg vi tagit för att vända trenden kommer att förverkligas för att fortsatt skapa aktieägarvärde.”
    
Johan Dennelind, vd & koncernchef
     
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.00 CET. 
     
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
     
   
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
    
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.