Telia Company fortsätter det treåriga återköpsprogrammet av aktier

Telia Company tillkännager idag att det har beslutats att införa ett nytt återköpsprogram av aktier om 5 GSEK. Beslutet är i linje med ambitionen som kommunicerades i april 2018 att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 GSEK över en treårsperiod, totalt 15 GSEK. Skälen är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur. Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2,36 SEK per aktie uppgår den sammanlagda avkastningen pro forma per år till 3,55 SEK per aktie.

Avsikten är att de återköpta aktierna skall dras in genom en nedsättning av aktiekapitalet. För detta krävs beslut av årsstämman. Vid bolagstämman den 10 april 2019 godkändes att 120 544 406 aktier dras in genom nedsättning av aktiekapitalet. Styrelsen avser att föreslå ett sådant beslut även för årsstämmorna 2020 och 2021. 

Styrelsen ser återköpsprogrammet som ett bra komplement till nuvarande utdelningspolicy, vilket innebär en flexibilitet och ett hållbart ökat värdeskapande för aktieägarna.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med förordningen av marknadsmissbruk (the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 ”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052, the “Safe Harbour Regulation”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av en investmentbank eller ett kreditinstitut som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från Telia Company avseende tidpunkt för återköpen.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor: • Återköpen skall göras på Nasdaq Stockholmbörsen och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och the Safe Harbour Regulation (nedan ”regleringen”). • Aktier skall återköpas till ett belopp om maximalt 5 GSEK. • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm skall göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. • Med hänsyn till de restriktioner avseende volym och pris som följer av regleringen skall aktier till ett värde av minst 300 miljoner kronor återköpas per månad. • Återköpen får ske under perioden 16 april 2019 till och med 28 februari 2020 • Återköpsprogrammet kommer att genomföras av en investmentbank eller ett kreditinstitut som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från Telia Company avseende tidpunkt för återköpen. • Återköpen ska ske till ett pris per aktie inom det vid varje tillfälle gällande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs per aktie på Nasdaq Stockholmsbörsen, samt i enlighet med begränsningarna avseende pris i förordning (EU) 2016/1052 ska följas • Högst 25 procent av den genomsnittliga dagliga volymen för aktierna på Nasdaq Stockholmsbörsen får återköpas varje handelsdag, varvid den genomsnittliga dagliga volymen ska beräknas för den period som avses i artikel 3.3 b) i förordning (EU) 2016/1052) • I enlighet med mandatet som gavs vid årsstämman den 10 april 2019 skall Telia Companys innehav av egna aktier inte överstiga 10 procent vid någon tidpunkt av utestående aktier i Telia Company. Utestående aktier är för närvarande 4 330 084 781. För närvarande äger Telia Company 120 544 406 egna aktier vilket innebär att maximalt 312 464 072 aktier kan återköpas. De aktier som för närvarande innehas av Telia Company kommer efter beslutet som fattades på bolagsstämman 10 april 2019 att dras in genom nedsättning av aktiekapitalet. • Betalning av aktierna skall ske kontant. • Programmet skall pågå så länge en solid långsiktig kreditrating på A-/BBB+ upprätthålls och det inte finns starka strategiska skäl att avstå från ytterligare återköp. 
   


För frågor om återköpsprogrammet, vänligen kontakta

Investerare

Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media

Ralf Bagner, Pressekreterare                     
Tel: +46(0)70 338 72 48                                                  
ralf.bagner@teliacompany.com                 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.