Förändring i antalet aktier i Telia Company AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut den 10 april 2019 har Telia Company AB (publ) dragit in 120 544 406 återköpta aktier som innehades av bolaget.

Per den 31 maj 2019 uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget, inklusive bolagets innehav av egna aktier, till 4 209 540 375. Innehavet av egna aktier uppgår till 17 078 280 aktier vilket motsvarar 0,4% av antalet aktier och röster i bolaget. Telia Company AB (publ) får inte rösta för egna aktier som innehas.
  
  
Aktiekapitalet om 13 856 271 299,20 SEK SEK är oförändrat, då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som före minskningen.
  
Denna information har tidigare offentliggjorts den 7 maj 2019.
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Investerare
  
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
  
Media
  
Ralf Bagner, pressansvarig                        
Tel: +46(0)70 338 72 48                             
ralf.bagner@teliacompany.com
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 08:00 CET.
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.