Telia Company delårsrapport januari-juni 2019

POSITIV PÅVERKAN FRÅN FÖRVÄRV OCH GYNNSAMMA VALUTAKURSER 

Sammanfattning andra kvartalet   • De nya redovisningsprinciperna avseende leasing, IFRS 16, har haft väsentliga effekter på de finansiella rapporterna för 2019. Jämförande information för 2018 har inte omräknats. Se not 1.

  • Nettoomsättningen steg 2,2 procent i rapporterad valuta till 21 272 MSEK (20 814). Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 4,2 procent. Tjänsteintäkter på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk 1,4 procent.

  • Justerad EBITDA steg 16,7 procent i rapporterad valuta till 7 520 MSEK (6 443). På jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, steg justerad EBITDA 8,1 procent. Exklusive den positiva effekten från IFRS 16, sjönk justerad EBITDA 2 procent, på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Justerad EBITDA-marginal steg till 35,4 procent (31,0).

  • Justerat rörelseresultat föll 12,7 procent till 3 146 MSEK (3 601).

  • Totalt nettoresultat sjönk till 1 651 MSEK (2 244). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 1 601 MSEK (2 160).

  • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet ökade till 3 322 MSEK (3 114). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet föll till 2 443 MSEK (2 574). Totalt kassaflöde uppgick till -12 956 MSEK (-6 832).

  • Utsikter för 2019 är oförändrade.


Sammanfattning första halvåret  • I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,6 procent till 42 118 MSEK (40 666). Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, föll 3,7 procent.

  • Justerat rörelseresultat föll 7,8 procent till 6 632 MSEK (7 189).

  • Totalt nettoresultat steg till 3 451 MSEK (1 644). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg till 3 393 MSEK (1 450).


Kommentarer av Johan Dennelind, VD & koncernchef
 
“Bästa aktieägare och Teliaföljare, som förväntat var det andra kvartalet bättre än det första och vi ser fortsatt förbättring under resten av året. Intäktsåtgärderna, både redan införda och kommande under hösten, i kombination med kostnadsneddragningar, främst resurskostnader, är de främsta skälen till att vi kan upprepa en starkare andra halva av året än den första. Trenden är rätt även om återhämtningen är långsam, främst på grund av en svag mobilutveckling inom konsumentsegmentet i Norge och en negativ mix i tjänsteintäkter i Finland. Tjänsteintäkterna för koncernen sjönk på jämförbar bas med 1 procent i det andra kvartalet, en förbättring mot nedgången på 3 procent i det första kvartalet. Justerad EBITDA på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16 sjönk 2 procent, även det en förbättring från nedgången om 4 procent i det första kvartalet.
 
Våra utsikter för operationellt fritt kassaflöde 2019 förblir på 12-12,5 GSEK, en ökning med 11-16 procent jämfört med 2018. Under det första halvåret uppgick operationellt fritt kassaflöde till 6,9 GSEK, i linje med motsvarande period 2018. De främsta drivkrafterna är hänförliga till förvärvet av Get/TDC och vi har också en god start avseende våra åtgärder för rörelsekapitalet. Den något trögare starten avseende justerad EBITDA, på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16, kommer att kompenseras av andra drivkrafter i kassaflödet under det andra halvåret, vilket betyder att sammansättningen av kassaflödet kommer att vara något annorlunda mot vad vi ursprungligen förväntade oss.
 
För att förbättra tjänsteintäkterna för året fortsatte vi att genomföra våra kommersiella planer under det andra kvartalet. I Sverige har vi ändrat och förenklat vår mobila tjänsteportfölj och underlättat för familjer att använda och dela data mellan sig, i Sveriges bästa mobilnät. Hittills har kundernas mottagande varit positivt. Detta i kombination med de nyligen genomförda prisjusteringarna i den fasta tjänsteportföljen bör bidra till förbättrade tjänsteintäktstrender under det andra halvåret 2019. Jag är mycket nöjd att företagssegmentet börjat uppvisa tillväxt i det andra kvartalet hjälpt av intäkter från implementering avseende uppkopplade saker och från datakom, där vi har säkrat ett flertal stora kundkontrakt, både nya och utökade. Vi är stolta att bli utvalda som den tillförlitliga partnern och vi kommer fortsatt vara ledare i den digitala eran där jag speciellt vill betona möjligheterna som finns hänförliga till uppkopplade saker där vi helt klart är mycket konkurrenskraftiga. Detta kvartal tecknade vi ännu ett stort kontrakt inom energisektorn, där vi möjliggör för en miljon E.ON-kunder att koppla upp sig mot smarta elmätare och vi hjälper transportföretaget Nobina med smart uppvärmning av bussar. Vi har också ingått flera partnersamarbeten för att utvärdera hur 5G kan förbättra kundernas konkurrenskraft. Generellt såg vi en något bättre underliggande takt i företagssegmentet i det andra halvåret jämfört med den nivå vi såg 2018. De operativa kostnaderna i Sverige är fortsatt för höga. Men givet redan genomförda aktiviteter såväl som ytterligare åtgärder som kommer att implementeras under det andra halvåret upprepar vi vår ambition att nå en minskning av de operativa kostnaderna med 3 procent under 2019. Detta kommer främst att drivas av resurskostnader. Trenderna förbättrades under det andra kvartalet och justerad EBITDA på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16 sjönk med 3 procent mot 6 procent i det första kvartalet i Sverige.
 
I Finland har de mobila tjänsteintäkterna åter börjat växa, en trend som bör förstärkas ytterligare så snart vi har sett den finansiella påverkan från den starka orderingången inom företagssegmentet under det första halvåret 2019. Vi har även lyckats behålla en mycket stor andel ”Liiga”-kunder efter säsongsavslutningen vilket borde indikera en kortare startsträcka i höst. Vi har också snabbat på nedmonteringen av kopparnätet vilket lett till en skarp nedgång av intäkter från traditionella tjänster. Det var högre kostnader hänförliga till tillväxten i ICT-verksamheten. Detta ledde till en sjunkande justerad EBITDA på jämförbar bas exklusive påverkan från IFRS 16, med 4 procent i det andra kvartalet.
 
I Norge är de mobila tjänsteintäkterna försvagade på grund av de förlorade kunderna som vi erfor 2018. Vi ser bättre trender i intaget av mobilkunder, främst drivet av företagssegmentet. Inom konsumentsegmentet måste vi förbättra våra trender under resten av året. Vi tog våra första initiativ avseende konvergenserbjudanden under kvartalet vilket, trots att endast kort tid har förflutit, ser lovande ut. Utvecklingen inom Get är fortsatt stabil med oförändrade bredbandsintäkter såväl som tv-intäkter, jämfört med andra kvartalet 2018. Att realisera synergier går som planerat snabbare och ligger nu på 200 MNOK på helårstakt och de kommer att öka ytterligare kommande kvartal. Justerad EBITDA på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16 återvände till 1 procents tillväxt i det andra kvartalet.
 
Jag har nämnt tidigare att Sverige är införlivat i vår nya verksamhetsmodell sedan början av året. Vi är nöjda med effekterna och skyndar på införlivandet av de andra länderna, vilka alla kommer att läggas till de kommande 12 månaderna, då vi kommer att realisera potentiella synergier avseende rörelsekostnader och CAPEX om 600-900 MSEK respektive 500 MSEK kommande år.
 
Som vi antagit har EU-kommissionen tagit godkännandeprocessen av Bonnier Broadcasting till en djupare utredning, en så kallad fas två. Vi har en konstruktiv dialog med EU-kommissionen och tror fortsatt på ett godkännande under det fjärde kvartalet 2019.
 
Utsikterna för operationellt fritt kassaflöde om 12-12,5 GSEK för helåret upprepas. Efter ett intensivt första halvår vill jag ta tillfället i akt att tacka team Telia för det hårda arbetet och det obevekliga jobbet med att ta världen närmare våra kunder, med den bästa uppkopplingen därute. Trevlig sommar till er alla!”
 
Johan Dennelind
VD & koncernchef
 
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.00 CET. 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.