Ändrade redovisningsprinciper samt omräkning av historiska siffror

Till följd av förvärvet av Bonnier Broadcasting har Telia Company ändrat sina redovisningsprinciper för licensierade film- och programrättigheter för att vara i linje med de IFRS-principer som tillämpas inom media-branschen. Dessutom har redovisningen av erbjudandet att byta in mobiltelefon i Norge ändrats.

 

Ändrade redovisningsprinciper för film och programrättigheter samt omräkning av Liiga


Redovisningen av Telia Companys programrättigheter avseende Liiga har omräknats vilket resulterar i att endast den innevarande säsongen redovisas som tillgång samt skuld i balansräkningen och att avskrivningarna nu minskar EBITDA. Framtida säsonger av Liiga ligger utanför balansräkningen vilket har minskat både tillgången och skulden. Dessa framtida säsonger presenteras istället som kontraktuella åtaganden. Rörelseresultatet förblir oförändrat och nettoresultatet är positivt påverkat från en reversering av diskonteringseffekter. Det var ingen nettoeffekt på fritt kassaflöde, operativt fritt kassaflöde eller totalt kassaflöde.

 

Under tidigare redovisningsprinciper var tillgången kopplad till programrättigheten samt relaterad skuld för alla säsonger avseende Liiga redovisade i balansräkningen när licensperioden började. Avskrivningarna var klassificerade utanför EBITDA och kassaflödena var klassificerade som betald CAPEX inom investeringsverksamheten. Tillgångar och skulder avseende film och programrättigheter redovisas nu i balansräkningen när licensperioden börjar, och filmen eller programmet är tillgängligt för den första visningen/sändningen. Avskrivningar av film och programrättigheter är klassificerade som rörelsekostnader inom EBITDA och kassaflödet är klassificerat inom löpande verksamheten.


 

Justering avseende redovisningen av erbjudandet att byta in mobiltelefon i Norge (”Svitsj”)


Redovisning av de norska leasingkontrakten för mobiltelefoner, vilka inkluderar en rätt för Telia Companys kunder att byta till en ny mobiltelefon genom att återlämna sin existerade samt ingå ett nytt leasingkontrakt, har ändrats så att samtliga kontrakt redovisas som operationell leasing. Tidigare har en del av kontrakten redovisats som finansiell leasing. Justeringen görs retroaktivt och påverkar endast 2019. Justeringen har ingen påverkan på fritt kassaflöde, operativt fritt kassaflöde eller totalt kassaflöde, men ökar CAPEX, EBITDA och avskrivningar med en negativ påverkan på nettoresultatet.

 För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

 

Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.