Telia Company emitterar en grön hybridobligation om 500 MEUR

Som första nordiska telekombolag emitterade Telia Company idag en grön hybridobligation om 500 MEUR. Likviden ska användas till att finansiera mer energieffektiva nät vilket möjliggörs av transformation från koppar till fiber i Sverige, samt till gröna digitala kundlösningar.Hållbarhet är en integrerad del i Telia Companys affärsstrategi och en grundsten i att nå ambitionerna att ha de mest lojala och nöjda kunderna på företagets huvudmarknader, att kunna leverera konkurrenskraftig utdelning till aktieägarna och att ha de mest engagerade medarbetarna. För den finansiella förvaltningen är målet att säkerställa att Telia Company blir en verkligt hållbar kredit för investerare.”Vår industri har en viktig roll att spela när det gäller att bromsa klimatförändringarna genom digitala lösningar. Därför är det helt logiskt att vi möter marknadens stora efterfrågan på gröna obligationer. Obligationen är också starkt förknippad med våra miljömål. Vi kommer att använda medlen till investeringsbehov kopplat till våra miljöambitioner, säger Agneta Wallmark,” chef för Group Treasury på Telia Company.Telia Company har identifierat fyra gröna investeringskategorier: energieffektivitet, gröna digitala lösningar, förnybar energi och miljövänliga fastigheter. Medlen kan finansiera nya och existerande projekt som inte är äldre än två år gamla.2019 lanserade Telia Company djärva miljömål för att år 2030 uppnå noll CO2-utsläpp i värdekedjan och noll avfall i den egna verksamheten. Arbetet kommer involvera hela företaget. I januari sattes mer detaljerade delmål för 2022. Målen innebär bland annat att Telia Companys verksamhet ska vara klimatneutral (för energianvändning och affärsresor), att företaget enbart ska använda förnybar elektricitet och öka energieffektiviteten. Företaget kommer vidareutveckla sina gröna erbjudanden och involvera leverantörerna för att nå 2030-målen.Miljönyttan av projekten som finansieras genom den gröna obligationen, liksom företagets resultat kopplat till miljömålen, kommer att rapporteras årligen i Telia Company års- och hållbarhetsredovisning.Att emittera ytterligare hybridkapital motiveras av möjligheten att minska skuldsättningsgraden och stödja koncernens mål om ett kreditbetyg på A- till BBB+. De tre första emissionerna av hybridkapital genomfördes i mars 2017 och introducerade en ytterligare typ av efterställt kapital. Den här hybridobligationen har en liknande struktur och villkor som de utestående hybridobligationerna.Obligationen har en löptid på 61,25 år med första lösenmöjlighet efter 6,25 år. Kupongen är 1.375% och räntekostnaden 1.50%.Hybriden har tilldelats kreditbetygen BBB- (S&P) samt Baa3 (Moodys) vilket motsvarar två steg under Telia Companys långsiktiga kreditbetyg. Hybriden kommer av kreditinstituten klassas som 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. Den kommer att redovisas som räntebärande skuld och kommer vara efterställd Telia Companys övriga räntebärande skulder.Utsedda rådgivare till Telia Company i denna transaktion var BofA Securities, Citigroup, Nordea och SEB.Telia Companys ramverk för gröna obligationer (på engelska)För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.