Förändrat förslag avseende arvode till styrelseledamöterna

Mot bakgrund av covid-19 och styrelsens tidigare kommunicerade beslut att sänka utdelningsförslaget har valberedningen beslutat att ändra förslaget avseende arvoden till styrelsen och föreslå oförändrade arvoden jämfört med föregående år.

Det nya förslaget innebär därmed följande: Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 1 825 000 kronor till ordföranden, med 860 000 kronor till vice ordföranden och med 610 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 275 000 kronor och till övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 kronor var, till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor.Detta förslag avser agendapunkt 11 i kallelsen till bolagsstämman.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.