Förändring i antalet aktier i Telia Company AB (publ)

I enlighet med det beslut fattat av årsstämman den 2 april 2020 har Telia Company AB (publ) dragit in 119 908 673 egna aktier som tidigare återköpts av bolaget. 

Per den 30 april 2020 uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget till 4 089 631 702. Telia Company AB (publ) innehar inte längre några egna aktier. Aktiekapitalet om 13 856 271 299,20 SEK är oförändrat, eftersom det, samtidigt med beslutet att minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier, beslutats att öka aktiekapitalet genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Detta har skett utan att några nya aktier emitterats. Härigenom har aktiekapitalet återställts till samma belopp som före minskningen.Denna information har tidigare offentliggjorts den 16 april 2020.För ytterligare information, vänligen kontakta:Investerare

Andreas Joelsson, Head of Investor Relations

Tel: +46(0)70 863 33 27

andreas.joelsson@teliacompany.comMedia

Ralf Bagner, pressansvarig

Tel: +46(0)70 338 72 48

ralf.bagner@teliacompany.com   

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 08:00 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.   

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.