Telia Company delårsrapport januari-mars 2020

TJÄNSTEINTÄKTSTRENDEN FÖRBÄTTRADES SEKVENTIELLT

Sammanfattning första kvartalet
  • Nettoomsättning steg med 7,6 procent till 22 427 MSEK (20 836) och på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk nettoomsättningen med 2,2 procent.

  • Tjänsteintäkterna steg med 10,5 procent till 19 716 MSEK (17 836) och på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk tjänsteintäkterna med 1,0 procent.

  • Justerad EBITDA sjönk med 1,8 procent till 7 277 MSEK (7 413) och justerad EBITDA-marginal sjönk till 32,4 procent (35,6). På jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk justerad EBITDA med 5,1 procent.

  • Justerat rörelseresultat sjönk med 23,4 procent till 2 668 MSEK (3 485).

  • Totalt nettoresultat uppgick till 1 146 MSEK (1 810). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 1 109 MSEK (1 803).

  • Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet sjönk till 3 307 MSEK (4 409). Kassaflöde från löpande verksamhet, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, ökade till 7 170 MSEK (6 394).

  • Utsikter för 2020 (uppdaterad): Operationellt fritt kassaflöde beräknas uppgå till mellan 9,5-10,5 GSEK.

  • Under kvartalet avyttrades Moldcell i Moldavien. Det innebär att samtliga verksamheter i det tidigare segmentet Eurasien nu har avyttrats.

  • För information om påverkan av COVID-19, se avsnittet Koncernöversikt på sidan 7.Kommentarer av Christian Luiga, tillförordnad VD & koncernchef”Starten av 2020 har varit långt ifrån ”business as usual” för Telia Company och för samhället i stort. Allas vår vardag påverkas just nu världen över av Coronapandemin. Då flera samhällen isolerats, så har våra kommunikations- och tv-tjänster spelat en viktigare roll än vanligt i att hålla människor uppkopplade, underhållna och ge tillgång till nyhetsflöden. Telia Company har en viktig roll i detta, både när det gäller de länder vi är verksamma i, men även globalt genom Telia Carrier. Vårt mål i denna kris är att hålla våra kunder uppkopplade och informerade, supportera företag i att hitta nya sätt att arbeta på. Detta skifte i arbetssätt har resulterat i att datatrafiken i våra fasta nät ökat med mer än 30 procent och med 15-20 procent i våra mobilnät, där vi även i vissa länder sett upp till 70 procent ökning av rösttrafiken. Det visar att våra kunder har använt och uppskattat våra tjänster. Trots den kraftiga trafikökningen har våra nätverk hanterat den uppkomna situationen, ett tydligt bevis på vår enastående infrastruktur, både inom mobila och fasta nät. Dessutom har vi lanserat olika initiativ på våra marknader för att ytterligare stötta våra kunder och samhällen, däribland verktyg och råd gällande distansarbete, höjda surfpotter för äldre, samt hjälp med distanstjänster till vården. Crowd Insights hjälper myndigheter att bättre förstå effekten av de restriktioner och råd som införts, genom dataanalys visa på rörelsemönster bland befolkningen. Våra anställdas välbefinnande är som alltid en av våra högsta prioriteringar och pandemin har påverkat hur vi arbetar. Mer än 75 procent av våra 21 000 anställda arbetar hemifrån. Jag är otroligt stolt över hur väl våra anställda har hanterat situationen.Vårt finansiella resultat är stabilt när det gäller vår traditionella telekomverksamhet, med oförändrade tjänsteintäkter och en underliggande tillväxt i justerad EBITDA, medan COVID-19 har haft en negativ effekt på vår enhet Tv och media. Våra tjänsteintäkter är på jämförbar bas ner endast 1 procent trots negativ påverkan från Tv och media och kopparbaserade tjänster. Inom vår kärnverksamhet växer mobiltelefoni med 1 procent, drivet av högre genomsnittlig intäkt per användare och bredband växer med 3 procent. Kostnaderna är negativt påverkade av lägre pensionsåterbetalningar, nedskrivningar av sporträttigheter samt kundtjänst. Vi fortsätter att adressera våra kostnader. Vi planerar att adressera och sänka resurskostnader i flertalet marknader under det andra kvartalet utöver andra åtgärder som kommer påverka våra rörelsekostnader. Dessutom förväntar vi oss ytterligare effekter från vår enhet Common Products and Services under det andra halvåret 2020. Justerad EBITDA visar på en nedgång om 5 procent på jämförbar bas då Tv och media-enheten står för en kraftigt negativ påverkan. Det operationella fria kassaflödet uppgick till 3,3 GSEK, en nedgång om 1 GSEK från det första kvartalet 2019. Det kan huvudsakligen hänföras till högre betalda skatter samt lägre pensionsåterbetalning. Tittar man enbart på justerad EBITDA och drar bort betald CAPEX ökar kassaflödet med 3 procent.Nettolåneskulden i förhållande till justerad EBITDA uppgick till 2.6x vid utgången av det första kvartalet.Vår svenska verksamhet är fortsatt negativt påverkad av lägre kopparrelaterade intäkter. Trots det höll sig tjänsteintäkterna stabila i och med att prisjusteringar kompenserade för minskade intäkter från kopparbaserade tjänster. Våra intäkter från mobilabonnemang växte, för första gånger sedan det fjärde kvartalet 2018, med 1 procent. Bredbandsintäkterna växte med 5 procent från föregående år drivet av prisjusteringar samt en 40 procentig ökad penetration inom öppna stadsnät. Justerat EBITDA föll med 0,7 procent, till stor del påverkat av en lägre pensionsåterbetalning. Justerat för detta har den svenska verksamheten visat en växande justerad EBITDA två kvartal i rad.Vår nyinrättade enhet Tv och media utsätts för starka negativa ekonomiska effekter från COVID-19 samt andra marknadsförändringar. Den ekonomiska nedgången på våra marknader har resulterat i lägre annonsintäkter och vi påverkas också av det tillfälliga avbrottet i sändningar av livesport. Intäkterna har därför fallit med 8 procent vilket har en direkt inverkan på lönsamheten. Trots detta så har både TV4 och MTV lanserat flertalet serier och format, som exempelvis ”Bäckström”, med totalt 1.8 miljoner tittare och ett nyslaget tittarrekord på våra digitala plattformar. Populariteten vad gäller detta innehåll har resulterat i en ökad marknadsandel, framför allt på digitala plattformar, där vår marknadsandel ökade med 4 procentenheter i Sverige jämfört med första kvartalet 2019 och även Finland visade på en ökning. Vår redan starka marknadsposition har därför stärkts ytterligare trots att den största TV-distributören i Sverige valt att utesluta delar av vårt innehåll till sina kunder. Uppskattningsvis kommer vi att dra fördel från den här stärkta positionen efter att marknaderna återgår till mer normala förhållanden.Som vi sagt tidigare (26 mars) så förväntar vi oss en justerad EBITDA för Tv och media-segmentet om mellan 0 till 0,5 GSEK för 2020, samtidigt som vi hittills har haft begränsad påverkan på vår traditionella telekomverksamhet till följd av COVID-19 krisen. Framöver tror vi att de främsta riskområdena innefattar roaming, distributionsintäkter inom tv, försenade kommersiella aktiviteter, potentiella störningar inom leverantörskedjorna, våra medarbetare och konsulters välbefinnande, samt den finansiella stabiliteten hos våra kunder.    Vi har identifierat flertalet motverkande åtgärder som delvis kommer kompensera för nedgången i Tv och media-segmentet men som även kommer stödja den traditionella telekomaffären om den också skulle påverkas. Vi fortsätter att fokusera på vår kommersiella plan, med lojalitet och konvergens som främsta verktyg för att växa den genomsnittliga intäkten per användare samt skydda vår kundbas. Med dessa planer i åtanke förväntar vi oss att leverera ett operationellt fritt kassaflöde om 9,5-10,5 GSEK för 2020.Trots turbulenta tider står vi fast vid våra klimatmål för 2030, samt de delmål vi satt för 2022, vilka innefattar att bli klimatneutrala i vår egna verksamhet samt engagera alla våra leverantörer och deras leverantörer att ha en plan satt innan 2022 för att uppnå noll koldioxidutsläpp 2030. Utöver detta har vi som ett av de första europeiska telekombolagen nyligen emitterat en grön hybridobligation om 500 MEUR. Vi förväntar oss att spela en viktig roll framöver då digitalisering och hållbarhet av allt att döma kommer vara en väsentlig del i återskapandet av ekonomier när väl samhällen börjar öppnas igen.Vi har under kvartalet avyttrat Moldcell, vår forna verksamhet i Moldavien, och affären slutfördes i slutet av mars. Detta betyder att alla bolagets verksamheter i före detta region Eurasien nu har avyttrats.Om ett par veckor avslutar jag mitt uppdrag som tillförordnad VD och koncernchef och återupptar min roll som finanschef. Detta har minst sagt varit en spännande tid för vårt bolag. Jag välkomnar vår tillträdande VD och koncernchef Allison Kirkby och ser fram emot nästa kapitel i Telia Companys historia. Till alla Telia Companys anställda vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet för deras stöd under min tid som VD.”Christian Luiga, tillförordnad VD och koncernchef

     

    

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 07:00 CET.


    

   

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


    

  

Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


 

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.