Telia Company säljer sitt innehav i Turkcell Holding

Telia Company har kommit överens om att sälja sitt innehav om 47,1 procent i Turkcell Holding, som i sin tur äger 51 procent av Turkcell Iletisim Hizmetleri, till det statligt ägda Turkey Wealth Fund för 530 MUSD. Transaktionen innebär även, med förbehåll för slutgiltigt godkännande, ett komplett och globalt avslut på de ägardispyter och tvister kopplade till Turkcell och Turkcell Holding. 

”Idag tillkännager vi det sista steget i avvecklingen av vårt engagemang i Turkiet – avyttringen av Telia Companys andel i Turkcell Holding. Vi har under de senaste åren fokuserat på marknaderna i Norden och Baltikum. Genom den här avyttringen får vi ett avslut på ett långvarigt juridiskt dödläge; vi minskar risker, förbättrar skuldsättningsgraden och ökar likviditeten vilket kommer att ge bättre avkastning för aktieägarna på våra kärnmarknader,” säger Allison Kirkby, VD och koncernchef på Telia Company. ”Turkcell har vuxit till ett starkt bolag som har genererat betydande avkastning för sina ägare.”Sedan avyttringen av sitt direkta innehav om 14 procent i Turkcell Iletisim har Telia Company inte varit en direkt ägare. Fintur som delägdes tillsammans med Turkcell upplöstes 2019, vilket ytterligare reducerade Telias direkta engagemang i Turkcell. Idag har Telia Company kommit överens om att sälja sitt innehav om 47,1 procent i Turkcell Holding till Turkey Wealth Fund, Republiken Turkiets strategiska investeringsarm, och fullbordar därmed sitt utträde ur Turkiet.Turkcell Holding är ett privatägt holdingbolag som ägs direkt och indirekt av Cukurova, LetterOne och Telia Company. Bolagets enda verksamhet är innehavet om 51 procent i Turkcell. Turkcell Holdings bolagsstyrning har varit utmanande och meningsskiljaktigheter mellan aktieägarna har i perioder försvårat Turkcells bolagsstyrning (se länk till Turkcell White Paper nedan). Dagens överenskommelse inkluderar, med förbehåll för slutgiltigt godkännande, en fullständig och global lösning på de ägardispyter och tvister som sedan 2005 pågått i Turkcell och Turkcell Holding.Telia Company förväntas motta 530 MUSD, motsvarande cirka 5 GSEK, för sitt innehav i Turkcell Holding. Efter denna sista avyttring av Telia Companys intressen i Turkiet landar de totala investeringarna i Turkcell på cirka 13 GSEK vilket under de senaste 20 åren har genererat totala utdelningar och nettointäkter om cirka 28 GSEK efter skatt. Vi har sedan 2002 gjort en nettovinst om cirka 15 GSEK, det vill säga cirka 5 procents diskonterad avkastning per år.Telia Companys innehav i Turkcell Holding har ett bokfört värde om 8 GSEK, vilket innebär att transaktionen kommer att resultera i en kapitalförlust om 3 GSEK som bokförs under andra kvartalet 2020. Dessutom kommer transaktionen att ha betydande valutakurseffekter. På grund av försvagningen av den turkiska liran mot den svenska kronan under den tid som Telia Company ägt innehavet i Turkcell Holding, kommer de ackumulerade valutakursförlusterna som bokförs när transaktionen slutförs, att uppgå till cirka 17 GSEK (per idag), men detta är en ren omklassificeringseffekt och kommer inte att ha någon inverkan på eget kapital eller kassaflöde. De slutliga redovisningseffekterna påverkas av valutaeffekter tills transaktionen är slutförd.Telia Company har genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen. Sullivan & Cromwell, en ledande internationell advokatbyrå, har varit rådgivare åt Telia Company i samband med transaktionen. UBS har gett Telia en så kallad ”Fairness Opinion” som bekräftar att priset är rättvist ur ett finansiellt perspektiv. Slutförandet av transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden och en bolagsstämma i Turkcell. Telia Company räknar med att avsluta transaktionen under andra halvåret av 2020.

  Telefonkonferens för media och analytiker idag klockan 08.00.      Telia Company bjuder in till en telefonkonferens med vd och koncernchef Allison Kirkby, finanschef Douglas Lubbe och chefsjurist Jonas Bengtsson.  Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan telefonkonferensen på www.teliacompany.com.      Telefonnummer: +44 (0) 203 0095711

Kod: 1769247  Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand till och med den 2 juli 2020.      Telefonnummer: +44 (0) 3333009785

Kod: 2777788

  https://www.teliacompany.com/globalassets/telia-company/documents/investors/white-papers/turkcell_white_paper_20190319.pdf

 Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 kl. 00:15 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

  Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.