Telia Company delårsrapport januari-juni 2020

Motståndskraftigt trots covid-19 påverkanSammanfattning andra kvartalet
 • Nettoomsättningen steg med 2,7 procent till 21 770 MSEK (21 190) och på jämförbar bas4 sjönk nettoomsättningen med 5,9 procent.

 • Tjänsteintäkterna steg med 4,7 procent till 19 129 MSEK (18 274) och på jämförbar bas4 sjönk tjänsteintäkterna med 5,6 procent.

 • Justerad EBITDA steg med 3,6 procent till 7 737 MSEK (7 465) och justerad EBITDA-marginal steg till 35,5 procent (35,2). På jämförbar bas4 förblev justerad EBITDA oförändrad.

 • Operationellt fritt kassaflöde sjönk till 2 202 MSEK (2 443) och kassaflöde från löpande verksamhet sjönk till 6 267 MSEK (7 162).

 • COVID-19 hade en estimerad påverkan på tjänsteintäkterna uppgående till 1,0 GSEK drivet av lägre roaming, betal-tv samt annonsintäkter. Estimerad påverkan på justerad EBITDA uppgår till 0,5 GSEK.

 • Exklusive Tv och Media-enheten växte den traditionella telecom-affärens justerade EBITDA med 1,8 procent på jämförbarbas4 och exklusive påverkan av COVID-19 var tillväxten på jämförbar bas4 5 procent.

 • Utsikterna för operationellt fritt kassaflöde 2020 upprepas. Den justerade EBITDA-genereringen i stabil valuta för andra hälften av 2020 förväntas vara i nivå med första hälften av 2020 (ny utsikt).

 • Ett avtal tecknades om att avyttra innehavet i Turkcell Holding. Detta påverkade rörelseresultatet och nettoresultatet negativt med -3 488 MSEK.Sammanfattning första halvåret
 • Nettoomsättningen steg med 5,2 procent till 44 197 MSEK (42 026) och på jämförbar bas4 sjönk nettoomsättningen med 4,0 procent.

 • Justerat rörelseresultat sjönk med 15,4 procent till 5 608 MSEK (6 625).

 • Totalt nettoresultat minskade till -883 MSEK (3 463) främst drivet av en nedskrivning om -3 488 MSEK avseende ägandet i Turkcell HoldingKommentarer av Allison Kirkby, VD & koncernchef”När jag accepterade rollen som VD i oktober förra året såg jag enorma möjligheter för en marknadsledande operatör som Telia Company att dra fördel av det snabba teknikskifte vi ser kopplat till 5G, fiber, digitalisering samt viktiga kundtrender så som en ökad efterfrågan för mer konvergenta och molnbaserade tjänster. Men det var okänt att hela världen skulle bli massivt påverkad av en global pandemi. Och efter att ha sett pandemin eskalera runt världen står det klart för mig att samhället aldrig tidigare varit så beroende av att Telia Company uppfyller sitt syfte, ’bringing the world closer’. Jag oerhört stolt över hur hela Telia-teamet har hanterat utmaningen att hålla människor samt företag i Norden och Baltikum uppkopplade, informerade och underhållna. Och jag är exalterad över alla nya möjligheter som Telia kommer att möjliggöra som ett resultat av den snabbt ökande digitalisering vi nu beskådar.Resultatet för det andra kvartalet var bättre än vad vi hade förväntat oss, detta tack vare att vi proaktivt adresserat vår kostnadsbas. Dock var vi tydligt påverkade av COVID-19 pandemin. De totala tjänsteintäkterna på jämförbar bas sjönk med 5.6 procent men den traditionella telekomverksamheten var stabil bortsett från effekten av COVID-19. Trots motvind för tjänsteintäkterna förblev justerad EBITDA på jämförbar bas oförändrad. Detta som ett resultat av hårt arbete med att motverka de negativa EBITDA-effekterna från COVID-19 (cirka 0,5 GSEK totalt i det andra kvartalet). Då vi i kvartalet gjorde den första betalningen avseende de förvärvade Champions League-rättigheterna för perioden 2021-2024 samt även såg en svagare utveckling för rörelsekapitalet sjönk vårat operationella fria kassaflöde till 2,2 GSEK (jämfört med 2,4 GSEK i det andra kvartalet 2019). Våra marknadsledande affärer i Sverige och Baltikum förblev i kvartalet stabila och starka. I Sverige drar vi fördel av effekterna från prishöjningar genomförda 2019, men då dessa gradvis kommer att mattas av under året kommer betydelsen av det kommersiella genomförandet att öka. Därför är det uppmuntrande att vi ser antalet Telia Life-kunder öka till 288 000 samt att vårat nya tv-paket med premiumsport uppvisade starkt momentum och har utvecklats bättre än förväntat sedan lanseringen i slutet av maj. Litauen och Estland har utvecklats starkt sedan en tid tillbaka vilket även var fallet i det andra kvartalet och tjänsteintäkterna och EBITDA på jämförbar bas växte med 4,8 procent respektive 4,4 procent. Detta som en följd av fortsatt hög kundnöjdhet, speciellt inom våra konvergerade erbjudanden inom både konsument och företagssegmentet.Jag är även nöjd med att Finland och Norge, som en följd av förbättrad kostnadskontroll, återvände till EBITDA-tillväxt på jämförbar bas med en tillväxt om 4,3 procent för Finland och 8,4 procent för Norge. Att etablera Telia som ett trovärdigt alternativ till marknadsledaren är viktigt för att vi ska återvända till en uthållig intäkts och lönsamhetstillväxt, och därför var det bra att vi lanserade vårat 5G-nätverk i Oslo i kvartalet samt uppmuntrande att ta hem ett långt kontrakt avseende tunnelbanan i Oslo där vårat mobilnät ska användas för att förbättra hantering av tågen. Ett kontrakt som är det första i världen av sitt slag! Den danska marknaden fortsatte av vara konkurrensutsatt, men vi lyckades ändå hålla EBITDA stabil jämfört med föregående år.Tv och Media hade ett tufft kvartal främst som en följd av COVID-19, och både tjänsteintäkter och justerad EBITDA på jämför bas föll med ungefär 30 procent. Dock fortsätter tittandet på TV4 i Sverige och MTV i Finland att utvecklas starkt, både vad gäller linjär tv samt via digitala plattformar. Marknadsandelen för TV4 på digitala plattformar ökade med nästan 12 procentenheter jämfört med det andra kvartalet 2019. Och återigen blev våran vitala roll i samhället tydlig då tv-publiken under den mest intensiva perioden av COVID-19 vände sig till TV4-nyheterna, vilken blev den mest sedda nyhetsförmedlaren i Sverige med en tittartillväxt i kvartalet om 30 procent på linjär tv och 200 procent på digitala plattformar jämfört med det andra kvartalet 2019. Att kunna svara upp mot våra tittare och deras förändrade vanor och intressen kommer att vara nyckeln för att återföra vår Tv och Media-enhet till uthållig lönsamhetstillväxt.Från perspektivet hållbarhet och våra ’daring goals’ var det andra kvartalet präglat av fokus på att hjälpa våra samhällen att hantera konsekvenserna av COVID-19. Vår stoltaste prestation var att stötta hälsomyndigheterna i de länder vi är verksamma genom Telias digitala verktyg ’crowd insights’ vilket hjälper myndigheterna i deras beslutsfattande runt bekämpningen av COVID-19. På bara en månad har 40 myndigheter i länderna där vi är verksamma tecknat sig för tjänsten, något som saknar motstycke och förstärker Telias unika roll i att underlätta för samhällen att digitaliseras.Trots ett bättre än förväntat andra kvartal kommer vi att ha tuffare jämförelsetal under andra halvan av året samt fortsätta se påverkan från COVID-19. Därför förväntar vi oss att den justerade EBITDA genereringen under den andra halvan av året kommer vara likvärdig med vad vi rapporterat under det första halvåret. Vi bibehåller, vilket är viktigt, vår tidigare utsikt avseende det operationella fria kassaflödet, vilket förväntas bli mellan 9,5-10,5 GSEK för helåret. Styrelsen har vid denna tidpunkt dragit slutsatsen att det är för tidigt att besluta något runt ytterligare potentiell utdelning under hösten varför den tidigare kommunicerade utdelningen om 1,80 SEK per aktie kvarstår.Den 17 juni tillkännagavs vår intention att avyttra innehavet i Turkcell Holding, vilket slutligen kommer att bidra med den sista pusselbiten avseende vårat uttåg ur Turkiet. Efter att affären stängt senare i år kommer vi vara en mer fokuserad Nordisk och Baltisk verksamhet, med lägre risk, bättre likviditet och starkare balansräkning. Den perfekta startpunkten för en ny era för Telia Company att bygga från.Under mina första två och en halv månader som VD och koncernchef har jag lyssnat till och lärt känna affären och människorna på Telia. Och trots att merparten av dessa interaktioner varit virtuella, är jag överväldigad av engagemanget och beslutsamheten, men även önskan att arbeta tillsammans med mig för att återfå Telia till uthållig tillväxt. Något som kommer att skapa värde både för våra kunder och aktieägare.Jag kommer att uppdatera er avseende mina strategiska prioriteringar mer i detalj innan helårsrapporten. Men jag vill redan nu belysa några områden jag kommer att fokusera på omedelbart. För det första, våra största styrkor ligger i ledarskapet inom nätverkskvalité, våra erbjudanden inom uppkoppling och underhållning samt skalan och värdet av våran kundbas, både inom konsument och företagssegmentet. Jag vill bygga på dessa styrkor för att återupprätta kundupplevelsen och intäktstillväxten. För det andra så har teamet och jag identifierat ineffektiviteter jämfört med våra konkurrenter, varför vi kommer att gå igenom kostnadsbasen i detalj för att hitta ytterligare effektiviseringar. Vi kommer att applicera en omfattande struktur avseende kapitalallokering och investera vidare där det förstärker vårat kunderbjudande och räckvidd, och där vi kan generera ändamålsenlig avkastning. Allt detta tillsammans kommer skapa en stark bas från vilken vi framgent kan växa det operativa kassaflödet uthålligt. Detta kommer i sin tur att medföra att vi kan betala en attraktiv utdelning till våra aktieägare samtidigt som vi behåller en robust kapitalstruktur.Jämte att förbättra utvecklingen, bygger jag även teamet som ska hjälpa mig med det långsiktiga arbetet för Telia efter 2020. Jag är därför glad att kunna ha rekryterat nya eller befordrat existerande ledare som Group CFO (Per-Christian Mørland), Group COO (Ranier Deutschmann),  Strategy & Innovation (Markus Messerer), External Relations & Sustainability (Rachel Samrén) samt LED-marknaderna (Dan Strömberg). Alla vilka innehar utomordentliga egenskaper inom ledarskap och en bred expertis inom vår sektor, både från stora marknadsledare till snabbväxande och snabbfotade digitala utmanare. De, liksom jag själv och hela Telia-teamet, är fullt inställda på att omvandla och återupprätta Telia till en kunskapsledare vilken överträffar industrin genom att leverera en överlägsen kundupplevelse samt finansiella resultat.För att sammanfatta, jag är både glad och exalterad att få leda Telia Company under denna händelserika tid. Vårat syfte och våra värderingar ’Dare, Care and Simplify’, kunde inte vara mer relevanta.”Allison Kirkby

VD & koncernchefDenna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07.00 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll. Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.