Telia Company delårsrapport januari-mars 2021

FULLT FOKUS PÅ EXEKVERING AV STRATEGINSammanfattning första kvartalet
 • Nettoomsättningen sjönk med 2,7% till 21 814 MSEK (22 427) och på jämförbar bas förblev nettoomsättningen oförändrad.

 • Tjänsteintäkterna minskade med 4,9% till 18 747 MSEK (19 716) och på jämförbar bas minskade tjänsteintäkterna med 2,3%.

 • Justerad EBITDA minskade med 0,4% till 7 245 MSEK (7 277) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 2,2%.

 • Minskade intäkter från roaming på grund av COVID-19 uppskattas haft en negativ påverkan på tjänsteintäkterna om cirka 250 MSEK.

 • Rörelseresultatet minskade till 1 821 MSEK (2 406).

 • Totalt nettoresultat uppgick till 974 MSEK (1 146). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 965 MSEK (1 109).

 • Operationellt fritt kassaflöde ökade till 4 036 MSEK (3 307) och kassaflöde från löpande verksamhet ökade till 7 540 MSEK (7 170).

 • I början av kvartalet lanserades en ny strategi med syftet att transformera Telia.

 • Samtliga nödvändiga godkännanden avseende försäljningen av Telia Carrier har nu erhållits och transaktionen kommer att slutföras den 1 juni 2021.

 • Utsikterna för 2021 kvarstår oförändrade: tjänsteintäkterna och justerad EBITDA, i konstant valuta och exklusive Telia Carrier, förväntas vara oförändrade till att visa en låg ensiffrig tillväxt. Betald CAPEX, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser och frekvenser förväntas vara i spannet 14,5-15,5 GSEK.

   VD-KOMMENTAR…”Telia återgick till EBITDA-tillväxt under det första kvartalet 2021, vilket är en positiv inledning på vår resa mot att skapa ett bättre Telia. Detta trots den pågående pandemins påverkan på våra kunder och medarbetare. Jag är stolt över att Telia fortsätter att spela en så viktig roll för att hålla vår del av världen säker och uppkopplad, samtidigt som företaget genomför en ambitiös omvandling av verksamheten. Verkställandet av strategin är nu i gång och vi växlar upp vårt transformationsprogram som lägger grunden för att Telia ska återvända till hållbar och lönsam tillväxt.Tjänsteintäkterna för kvartalet var 18,7 miljarder kronor, en minskning med 2,3% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 2,2% till 7,2 miljarder kronor jämfört med första kvartalet 2020, medan det operationella fria kassaflödet om 4,0 miljarder kronor var starkt, och på en oförändrad nivå från föregående år exklusive det positiva bidraget från rörelse-kapitalet under kvartalet.Vi såg ökade COVID-19-restriktioner på alla våra marknader jämfört med föregående kvartal, bland annat i form av nedstängda butiker. Trots detta har vi fortsatt vara relativt motståndskraftiga.I våra marknadsledande verksamheter i Sverige och Baltikum belastades Sverige av lägre roamingintäkter och en ökad nedgång av kopparbaserade intäkter. En underliggande tillväxt inom konsumentsegmentet vad gäller mobil, bredband och tv, samt en nedgång om 3% avseende de operationella kostnaderna, kunde inte kompensera för de lägre intäkterna från koppar och roaming – vilket resulterade i att EBITA föll med 5%. Blickar vi framåt förväntar vi oss en positiv utveckling under andra delen av 2021, drivet av både av kommersiella aktiviteter och fortsatt ökad effektivitet. Våra verksamheter i de baltiska republikerna kunde emellertid motverka de negativa COVID-19 effekterna, och EBITDA i Litauen och Estland växte med 4 respektive 6%.På de marknader där Telia är utmanare hade Norge ett starkt kvartal tack vare förbättrad stabilitet inom konsumentsegmentet och fortsatt stark utveckling för segmentet små och mellanstora företag. Minskade rörelsekostnader samt poster av speciell karaktär resulterade i att EBITDA ökade med 16%. Danmark påverkades kraftigt av COVID-19-restriktioner och rationaliseringar av produktportföljen, men transformationen till att bli en enklare digital operatör resulterade i att EBITDA var relativt stabilt. Finland hade en särskilt tuff start på året med lägre roamingintäkter samt svagare utveckling för ICT och professionella tjänster. Bland det positiva under kvartalet kan nämnas att konsumenternas uppfattning om Telia förbättrades tack vare 5G och nya TV-paket. Fortsatta personalminskningar begränsade EBITDA-nedgången till 2%.TV och Media hade ett starkt kvartal och vände till intäktstillväxt (+3%), då betal-TV/OTT ökade med 10%, samtidigt som intäkterna från reklam endast minskade marginellt (-1%). Omsättningstillväxten i kombination med en minskning av rörelsekostnaderna om 3% resulterade i positiv EBITDA för kvartalet, jämfört med en liten nedgång föregående år.I början av kvartalet lanserade vi vår uppdaterade strategi för att transformera Telia och vända till tillväxt. Vi har bara börjat men jag är glad över att redan kunna se resultat. Konvergens är en hörnsten för att ”inspirera våra kunder” (”Inspire our customers”). Vår fleråriga affär med den svenska fastighetsutvecklaren Familjebostäder - som innehåller en unik kombination av lösningar, inklusive bredband, TV och IoT – speglar djupet i vår förmåga att erbjuda konvergenta tjänster till både företags- och konsumentkunder. Vi fortsatte att öka antalet konvergerade hushåll i Sverige, med ytterligare 38 000 adderade till vårt konsumenterbjudande Telia Life. Telia Samlet, vårt norska konvergerade erbjudande, har redan 23 000 kunder. TV är en tydlig tillväxtsdrivare och både i Sverige och Finland ser vi en utomordentlig ökning av vår tittarandel avseende såväl linjära som digitala plattformar. Den kommersiella tittarandelen ökade till 49% i Sverige och tid spenderad på vår TV4 Play AVOD-plattform växte med 36%, vilket inger förtroende för vår förmåga att upprätthålla och växa vår linjära TV-verksamhet i digitala kanaler. TV-innehåll som Talang, Let’s Dance och Masked Singer visade sig vara mycket populärt bland våra tittare. Masked Singer attraherade mer än 2 miljoner svenska tittare per avsnitt under de första veckorna. Som ett resultat var reklamintäkterna i mars särskilt starka.Efter att ha säkrat 5G-spektrum på attraktiva investeringsnivåer i både Sverige och Danmark är vi väl positionerade för att påskynda lanseringen av 5G-nätverket för att genomföra vår strategiska prioritering att koppla upp alla ("Connect Everyone"). Vi moderniserar nu aktivt alla våra mobilnätverk och stärker som ett resultat våra ledande 5G-positioner i Sverige, Norge och Estland samtidigt som vi knappar in på konkurrenterna i Finland. Försäljningen av 5G-baserade mobiltelefoner ökar och representerar 55% av nyförsäljningen av mobiler i Sverige, vilket driver på inför bredare tjänstelanseringar inom våra marknader. Under kvartalet blev vi den första operatören i Norge som lanserade tjänsten dedikerade nätverk (Enterprise Mobile Network, EMN), vilket gjorde det möjligt för oss att skräddarsy mobilnät för nya industriella tjänster. Med fortsatt utbyggnad av nätverk och pågående migrering av mobiltelefoner förväntar vi oss att det kommer uppstå möjligheter att generera intäkter från 5G under andra halvåret. Mer generellt underströks vår starka position som nätverksleverantör av faktumet att våra globala nätverkstjänster återigen inkluderades i Gartners Magic Quadrant, samt att utrikesdepartementen i både Sverige och Norge valde oss som leverantör för att ansluta sina ambassader runt om i världen. Dessutom är Telia Asset Management nu fullt operativt och vi ser aktivt över våra torntillgångar i Norge och Finland.”Transform to Digital”, vår mångfacetterade satsning på att förenkla vår produktportfölj, göra vår IT-infrastruktur mindre komplex samt att automatisera våra processer, löper också vidare enligt plan. Kopparmigrering och organisations-effektivisering har lett till minskade nätverkskostnader i Sverige. Sammantaget såg vi en minskning av driftskostnaderna om 3% under kvartalet och med en minskning av mer än 400 heltidsanställda/heltidskonsulter per den 31 mars är vi på god väg att nå målet om 1 000 färre heltidsanställda/heltidskonsulter före årets slut.I linje med vårt åtagande att leverera hållbart (”Deliver Sustainably”), både gentemot oss själva samt alla våra intressenter, är jag väldigt nöjd över att vi nu är klimatneutrala i vår egen verksamhet. Vi använder enbart förnybar el, vilket lett till en substantiell minskning av CO2-utsläpp de senaste åren. För att uppnå klimatneutralitet, kompenserar vi de återstående CO2-utsläppen som kommer från övriga energikällor samt våra resor. Våra ansträngningar att integrera hållbarhet i alla våra viktiga processer fortsätter; ett exempel är vår investering om 100 MSEK i en jämställdhets- och hälsofokuserad obligation lanserad av Världsbanken. Samtidigt visades konsumenternas uppskattning för vårt djärva hållbarhetsarbete i det senaste Sustainable Brand Index, där vi rankades nummer ett i Sverige och Baltikum och nummer två i Finland och Norge.Baserat på utvecklingen under kvartalet upprepar vi våra helårsutsikter för serviceintäkter och EBITDA, exklusive Telia Carrier och valutaeffekter, med en oförändrad till låg ensiffrig tillväxt, medan CAPEX förväntas ligga i intervallet 14,5 till 15,5 miljarder SEK och kassaflödesgenereringen förväntas mer än täcka miniminivån för vår utdelning om 2 SEK per aktie. Dessutom har vi nu fått alla nödvändiga godkännanden för försäljningen av Telia Carrier och kommer att avsluta transaktionen den 1 juni 2021.Sammanfattningsvis, när vi nu lanserat vår uppdaterade strategi för att skapa ett bättre Telia är vårt transformationsprogram i full gång och vi är inne i en exekveringsfas. Att leverera på vår guidning för 2021–23 (låg ensiffrig tillväxt i försäljningen, låg till medelhög ensiffrig tillväxt i justerad EBITDA och 15% nettoomsättningskassa CAPEX) bör ge investerare en tydlig bild om vår väg till värdeskapande. Våra ansträngningar är helt inriktade på att leverera enligt den färdplan som möjliggör tillväxt och utvecklar vår tillgångsbas. Därmed kan vi ”reinvent better” för våra kunder, anställda och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till att utveckla och digitalisera samhällena i Norden och Baltikum.”Allison Kirkby

VD & koncernchef

 I kommentarer av VD och koncernchef, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges.Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 07.00 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

 Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.