Telia Companys årsstämma den 12 april 2021

För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 samt för att följa regler och allmänna föreskrifter som utfärdats av myndigheter genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum.Vid årsstämma i Telia Company AB (publ) fattades, bland annat, följande beslut:Fastställande av balans- och resultaträkning samt utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 samt beslutade om utdelning till aktieägarna med 2,00 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,00 kr. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 14 april 2021 och den 28 oktober 2021. Euroclear Sweden beräknas därmed genomföra utbetalningarna den 19 april 2021 respektive den 2 november 2021.Ansvarsfrihet och styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den tidigare tillförordnade vd:n Christian Luiga samt vd:n Allison Kirkby ansvarsfrihet för 2020.Styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Jeanette Jäger, Nina Linander, Jimmy Maymann och Martin Tivéus omvaldes. Som ny ledamot valdes Luisa Delgado. Lars-Johan Jarnheimer omvaldes till ordförande och Ingrid Bonde till vice ordförande i styrelsen.Styrelsearvode och ersättningsrapport

Stämman beslutade om följande arvoden till styrelseledamöterna: 1 910 000 kr till ordföranden, 900 000 kr till vice ordföranden och 640 000 kr vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare beslutades det om ersättning om 285 000 kr till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott och om 160 000 kr var till övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet samt om 75 000 kr till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och om 75 000 kr till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.Revisor

Det beslutades att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och Deloitte AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.Valberedning

Årsstämman beslutade att anta instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen ska utses.Långsiktigt incitamentsprogram och förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024. Årsstämman godkände även överlåtelse av egna aktier till deltagarna. Dessutom bemyndigade årsstämman styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022 på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki, varvid bolagets innehav vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier som återköpts av bolaget.Protokoll från årsstämmanProtokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Telia Companys hemsida under följande länk: https://www.teliacompany.com/sv/investerare/bolagsstamma/arsstamma-2021/.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.