ÅTERKÖP AV AKTIER I TELIA COMPANY FÖR ATT TÄCKA ÅTAGANDEN ENLIGT ”LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2018/2021”

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa aktier vilket godkändes av årsstämman den 12 april 2021.För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2018 beslutade ”Långsiktigt incitamentsprogram 2018/2021”, har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 619 439 aktier som avses distribueras till deltagarna i programmet senast 23 maj 2021.Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:Återköp av aktier får genomföras mellan den 3 maj och den 5 maj 2021.Återköp får ske av högst 619 439 aktier till ett sammanlagt belopp om maximalt 25 MSEK.Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, vilket är intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs.I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 12 april 2021 får Telia Companys innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av samtliga aktier i Telia Company. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår för närvarande till 4 089 631 702 och Telia Companys äger för närvarande inga egna aktier.Betalning av aktierna ska ske kontant.

 För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.