Telia Company delårsrapport januari-juni 2021

TILLBAKA TILL TILLVÄXTSammanfattning andra kvartalet
 • Nettoomsättningen ökade 0,5% till 21 877 MSEK (21 770) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 4,9%.

 • Tjänsteintäkterna minskade 1,3% till 18 883 MSEK (19 129) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 3,2%.

 • Justerad EBITDA minskade 0,1% till 7 731 MSEK (7 737) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 1,9%. 

 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 2 057 MSEK (2 202) och kassaflöde från löpande verksamhet var i linje med föregående år och uppgick till 6 245 MSEK (6 267).

 • Försäljningen av Telia Carrier till Polhem Infra slutfördes den 1 juni 2021. 

 • Totalt nettoresultat ökade till 8 104 MSEK (-2 029) främst på grund av en realisationsvinst från avyttringen av Telia Carrier medan 2020 påverkades av en nedskrivning av Turkcell Holding.

 • Ett avtal tecknades med Brookfield och Alecta avseende en försäljning om 49% av mastverksamheterna i Finland och Norge. Nettolåneskulden i förhållande till justerad EBITDA, inklusive försäljningslikviden från masttillgångarna, baserat på Q2 är estimerad till 2,1x.

 • Utsikterna för 2021 är oförändrade.Sammanfattning första halvåret
 • Nettoomsättningen minskade 1,1% till 43 691 MSEK (44 197) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 2,4%.

 • Tjänsteintäkterna minskade 3,1% till 37 629 MSEK (38 845) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 0,4%.

 • Justerad EBITDA minskade 0,3% till 14 977 MSEK (15 014) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 2,0%.

 • Operationellt fritt kassaflöde ökade till 6 094 MSEK (5 508) och kassaflöde från löpande verksamhet ökade till 13 785 MSEK (13 437).VD-KOMMENTAR”När vi sammanfattar det första halvåret 2021 kan vi konstatera att vi återvänt till tjänsteintäktstillväxt, fortsatt leverera EBITDA-tillväxt, exekverat på vår strategi och att vi är på god väg att nå våra helårsutsikter för 2021 liksom våra långsiktiga ambitioner. Nu när samhällena öppnar upp alltmer ser jag fram emot att personligen få börja träffa både mina Teliakollegor och våra kunder för att få höra deras syn på våra tjänster och produkter. Det är genom att lyssna på våra kunder och agera på deras insikter vi kommer att återuppfinna ett Bättre Telia, återvända till en konsekvent och hållbar tillväxt, samtidigt som vi bidrar till digitaliseringen av samhällena i Norden och Baltikum.Tjänsteintäkterna ökade med 3,2% under kvartalet och uppgick till 18,9 GSEK. En signifikant förbättring från en minskning om 2,3% under det första kvartalet och främst drivet av TV & Media-enheten men också, vilket är mycket glädjande, från tillväxt i vår mobilverksamhet. EBITDA ökade 1,9% till 7,7 GSEK medan operationellt fritt kassaflöde uppgick till 2,1 GSEK, med 6,1 GSEK genererat hittills i år.Vi fortsätter att vara den obestridda marknadsledaren i Sverige och Baltikum. I Sverige såg vi i kvartalet en överlag positiv utveckling för alla de ledande nyckeltalen såsom kundbas, genomsnittlig intäkt per abonnemang samt kundomsättning, både inom företags- och konsumentsegmentet. Exklusive kopparbaserade produkter och engångsposter levererade Sverige en tillväxt för tjänsteintäkterna på 2,0% under kvartalet och en oförändrad EBITDA, det sistnämnda en tydlig förbättring jämfört med en minskning om 5% i det första kvartalet. Särskilt tillfredsställande var trenderna inom mobil, där företags- och konsumentsegmentet visade tillväxt för mobila abonnemangs-baserade tjänsteintäkter om 2,5% respektive 2,1%. I Baltikum accelererade föregående kvartals starka utveckling, till följd av en lägre motvind från roaming, och tjänsteintäkterna visade en medelhög ensiffrig tillväxt och EBITDA ökade med 12% och 4% i Estland respektive Litauen.På marknaderna där vi är utmanare fortsatte vår norska verksamhet att växa sin mobilkundbas inom företagssegmentet och vi såg ytterligare stabilisering av mobilkundbasen i konsumentsegmentet. De mobila abonnemangsbaserade tjänsteintäkterna ökade med 2,7% och även för de fasta tjänsteintäkterna accelererade tillväxttakten jämfört med det föregående kvartalet. Vår konkurrenskraft inom företags-segmentet bevisades särskilt genom tecknandet av ett avtal med Norges Post, Telia Norges hittills största kontrakt, samt förnyelsen av vår tjänsteleverans till det norska mediahuset NRK. De totala tjänsteintäkterna minskade med 1,5% till följd av en negativ påverkan från grossistaffären, vilken delvis späder ut de framsteg vi tagit inom kärnverksamheten och förbättringen från en minskning om 3,5% under det föregående kvartalet. I Danmark var EBITDA tillfälligt svag men i slutet av kvartalet noterades en positiv trendutveckling, supporterad av en god utveckling av nyckeltal såsom underliggande kundbas och kundomsättning. Finland hade återigen ett tufft kvartal. Minskade tjänsteintäkter och en oväntat hög kostnadsnivå ledde till en klart otillfredsställande nedgång i EBITDA. Vi har gjort framsteg när det gäller att förenkla vår portfölj genom att avyttra icke-kärntillgångar, så som alarmverksamheten Alerta. Dock finns det ett tydligt behov av att accelerera nätverksmoderniseringen och digitalisering för att förbättra kundupplevelsen och varumärkes-uppfattningen. Samtidigt fortsätter vi att se över och har planer för att radikalt minska kostnadsbasen de kommande månaderna.TV & Media hade ytterligare ett utmärkt kvartal och våra starka marknadspositioner inom räckvidd och innehåll drev tillväxt inom både reklam och betal-tv samt OTT, vilket ledde till en ökning om 45% av tjänsteintäkterna. Intäktsåterhämtningen kompenserade för högre innehållskostnader och EBITDA ökade med 264 MSEK, eller 85%. Vår marknadsposition stärktes ytterligare genom en ökad kommersiell tittarandel i både Sverige och Finland och vi såg att konsumtionen på vår AVOD-plattform (advertising-based video on demand) ökade med 25% i Sverige, vilket resulterat i en ökad marknadsandel jämfört med andra distributörers streamingplattformar.Vår ambition att återuppfinna ett Bättre Telia går framåt. Genom att kombinera mobilnät i världsklass, höghastighetsbredband och högkvalitativt innehåll kan vi inspirera våra kunder (”Inspire our Customers”) inom konsumentsegmentet med exempelvis ett erbjudande som innehåller obegränsad mobildata i 5G-miljö, Netflix och C More – där vi är en av endast fem operatörer globalt att inkludera Netflix. Lanseringen av EcoRating som möjliggör för konsumenter att bedöma klimatavtrycket från mobiltelefoner, tillsammans med några av Europas ledande operatörer, inspirerar kunderna att göra mer hållbara val. I företags-segmentet är Region Skånes val av Telia för alla sina digitala kommunikationsbehov i ytterligare 12 år, det största avtalet som Telia Sverige någonsin tecknat, ett tydligt bevis på vårt djup och vår styrka när det kommer till att tillhandahålla konvergenta produkter till kunder i den offentliga sektorn. Detta gäller även den tidigare nämnda affären med posten i Norge, som inkluderar kommunikationstjänster samt produkter inom IoT över hela Norden.Vi fortsätter moderniseringen av vårt nätverk och utbyggnaden av 5G, liksom även nedstängningen av våra äldre koppar-baserade nätverk. Planerna för de sistnämnda innehåller alltid lösningar för att säkerställa att ingen lämnas utanför, inte ens i de allra mest avlägsna områdena. Nätverkskvalitet och ledarskap är avgörande för oss för att leverera på vår strategiska prioritering att koppla upp alla ("Connect Everyone"). Flera undersökningar, bland annat umlaut, konstaterar att vi behåller vårt nätverkskvalitetsledarskap i Sverige, även när det gäller 5G, och är ett tydligt bevis på vår kvalitet. Över hela vår verksamhet ökade vi befolkningstäckningen vad gäller 5G med över en tredjedel. Vi erbjuder nu 5G i 22 städer i Sverige medan vi i Finland och Norge har en 5G-befolkningstäckning på 47% respektive 25%. med 95% av täckning i de större städerna. I Estland är vi fortfarande den enda 5G-leverantören. Under kvartalet sålde vi en minoritetsandel av våra master i Finland och Norge till ett värde av 1 524 MEUR på kassa- och skuldfri bas för hela verksamheten. Vi får in partners med stor erfarenhet av att sköta master, vilket gör att transaktionen inte bara synliggör värdet, utan stödjer även en vidareutveckling av våra ledande infrastrukturtillgångar och position.Detta kvartal uppnåddes även stora framsteg i vårt transformationsarbete ("Transform to Digital"), som syftar till att förbättra kundupplevelsen, förenkla produktportföljen, automatisera processer, öka användningen av dataanalys och stänga ner äldre system. En förlängning av vårt partnerskap med ServiceNow kommer att öka användningen av data och analys ytterligare, vilket driver på accelerationen mot att bli en verkligt kundcentrerad och automatiserad tjänsteleverantör. Vi har så här långt under 2021 avvecklat mer än 75 äldre system vilket resulterat i lägre IT-kostnader, och vi har gjort framsteg med att radikalt minska antalet strategiska IT-leverantörer, från 24 till 4, något som förväntas att signifikant bidra till vår ambition vad gäller kostnadsreducering fram till år 2025.Övergripande marknadstillväxt är grundläggande för att leverera hållbart (”Deliver Sustainably”) på lång sikt. Genomförandet av vår "mer för mer"-strategi genom konvergens, disciplinerad prissättning och intäktsökning via 5G illustrerar några av våra ansvarsfulla åtgärder som hjälper till att visa vägen till återställd och hållbar intäktstillväxt för våra verksamheter. Då vi strävar efter att bidra till samhället och hållbarhet blev vi under kvartalet utsedda till en europeisk klimatledare av Financial Times. Vi gjorde även framsteg inom finansiell hållbarhet och uthållighet när vi slutförde Telia Carrier-transaktionen samt tillkännagav vårt partnerskap inom mastverksamheten, vilket leder till en ännu starkare balansräkning och övergripande finansiell ställning.Baserat på utvecklingen under kvartalet upprepar vi våra helårsutsikter för tjänsteintäkter och EBITDA, exklusive Telia Carrier och valutakursförändringar, med en oförändrad till låg ensiffrig tillväxt, medan betald CAPEX förväntas ligga i intervallet 14,5 till 15,5 GSEK, och kassagenerering tillräcklig för att täcka vår lägsta utdelningsnivå på 2 SEK per aktie.Slutligen skulle jag vilja tacka alla mina Telia-kollegor för deras hårda arbete och engagemang så här långt. Jag ser fram emot det andra halvåret av 2021 och att vi fortsätter att återuppfinna bättre tillsammans, till fördel för våra kunder, anställda, aktieägare och samhällen.”Allison Kirkby


VD & koncernchefI Kommentarer av VD och koncernchef, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl.07.00 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll. 

Vi är Telia Company. Våra 20 700 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.