Bokslutskommuniké januari-december 2021

LEVERANS I LINJE MED TILLVÄXTPLAN

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade 0,4% till 23 380 MSEK (23 464) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 3,3%.
 • Tjänsteintäkterna minskade 1,7% till 19 420 MSEK (19 765) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,9%.
 • Justerad EBITDA minskade 1,6% till 7 290 MSEK (7 411) och på jämförbar bas förblev justerad EBITDA oförändrad. 
 • Totalt nettoresultat uppgick till 1 185 MSEK (-24 474).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 1 371 MSEK (2 856) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 7 137 MSEK (7 929).
 • Transaktionen avseende en försäljning om 49% av mastverksamheterna i Finland och Norge till Brookfield och Alecta slutfördes.
 • Efter kvartalets slut ingicks avtal med Brookfield och Alecta avseende en försäljning om 49% av mastverksamheten i Sverige. Styrelsen avser att föreslå överföring av nettoförsäljnings-likviden till aktieägarna efter affärens förväntade slutförande under 2022.
 • För 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 2,05 SEK per aktie (2,00).
 • Utsikter 2022: Tjänsteintäkter och justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas att visa låg ensiffrig tillväxt. Betald CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser, förväntas vara i spannet 14,0-15,0 GSEK.

Sammanfattning helåret

 • Nettoomsättningen minskade 1,0% till 88 343 MSEK (89 191) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 3,2%.
 • Tjänsteintäkterna minskade 2,8% till 75 180 MSEK (77 342) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 1,5%.
 • Justerad EBITDA minskade 2,0% till 29 861 MSEK (30 482) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 0,4%.
 • Totalt nettoresultat uppgick till 11 836 MSEK (-22 837).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 10 401 MSEK (12 095) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 27 376 MSEK (28 604).
 • Försäljningen av Telia Carrier till Polhem Infra slutfördes den 1 juni 2021. 

VD-KOMMENTAR...

”Ett år efter att vi presenterade vår plan för att återuppfinna Telia och göra det bättre för våra kunder, våra anställda, våra ägare och samhällena i Norden och Baltikum, rör vi oss djärvt framåt. Vi har återgått till tillväxt för både intäkter och EBITDA, vi har säkerställt vårt nätverksledarskap, vi har lagt grunderna för en hållbar digital transformation av hela Telia och vi förblir sektorledande inom ansvarsfullt företagande. Vi är också på väg att skapa regionens första meningsfulla mastbolag med ett rörelsevärde (enterprise value) om 2,6 GEUR, i partnerskap med en av världens största ägare och operatörer av master, och vi har minskat vår skuldsättning. Vi är stolta över att trots att vi är mitt uppe i en omfattande uppgradering av våra nätverk och samtidigt moderniserar och digitaliserar våra många kundupplevelser, har vi levererat på våra framtidsutsikter och genererat operationellt fritt kassaflöde som fullt ut täcker både våra ökade investeringar och vår progressiva utdelning. 
 
I det fjärde kvartalet växte våra tjänsteintäkter med 3% drivet av Sverige, Baltikum och Tv och media. Den strukturella kostnadsminskningen fortsätter, men när vi absorberar ett helt kvartal av kostnader avseende premiumsporträttigheter förblev vår EBTIDA oförändrad. Vår telekomkärnverksamhet, exklusive Tv och media-enheten, växte EBITDA med 3%. 
 
Våra marknadsledande verksamheter i Sverige och Baltikum, levererade en solid tjänsteintäktstillväxt driven av en stabil kundbas och stigande genomsnittlig intäkt per abonnemang inom alla huvudsegment. Jag är särskilt glad över att nyckeltrenderna i vår svenska verksamhet ser allt mer solida ut. Kundintaget inom både fiberbredband och IPTV har varit konsekvent positivt under sju på varandra följande kvartal, och den genomsnittliga intäkten per abonnemang ökar avseende avtalsabonnemang inom mobil och bredband som båda växte med 3% och tv växte med 8% under kvartalet. Sveriges tjänsteintäkter ökade med 1,5% men växte 4,2% exklusive de minskande kopparbaserade intäkterna. EBITDA växte med 6,5% hjälpt av en positiv effekt om cirka 160 MSEK från en pensionsgottgörelse och med 2% exklusive gottgörelsen. Våra verksamheter i Estland och Litauen levererade hög ensiffrig tillväxt avseende tjänsteintäkterna, drivet av både mobila och fasta tjänster och i både konsument- och företagssegmentet. 
 
Resultaten på de marknader där vi är utmanare var återigen blandade men med vissa positiva tecken. Norge levererade positivt och tjänsteintäktstillväxten accelererade till 2,6%, trots press på grossistverksamheten, och både konsument- och företagssegmenten växte med goda 3-5%. EBITDA sjönk med 3,6% men var stabil exklusive grossistverksamheten. Finlands resultat är som väntat fortfarande lägre än förra året med en minskning av tjänsteintäkterna om 2,8%, men positiva trender börjar materialiseras. Vi såg att vår nya värdeorienterade strategi samt 5G-migreringar möjliggör en liten ökning av den genomsnittliga intäkten per abonnemang i konsumentsegmentet och en positiv rörelse mot lägre kostnader och ökad volym i digitala kanaler. Stigande energikostnader motverkade dock fördelarna med det digitala transformationsinitiativet detta kvartal, liksom gjorde även vikande intäkter från kopparbaserade tjänster. Vi prioriterar långsiktiga lösningar framför snabba alternativ och förväntar oss, som tidigare nämnts, att vändningen tar fram till andra halvan av 2022. I Danmark liknade trenderna föregående kvartal med stabila tjänsteintäkter men EBITDA minskade främst på grund av högre energikostnader. 
 
Tv och media fortsatte att växa och antalet konsumenter med tillgång till C More-innehåll är nu 14% högre än för ett år sedan. Tjänsteintäkterna ökade med 11% i både våra reklamfinansierade och betal-tv-affärer. Annonsintäkterna var starka för både linjära och digitala plattformar, både i Sverige och i Finland. Vi uppnådde vår högsta linjära tittarandel någonsin i Sverige, och vi vinner andelar i Finland. När vi driver den digitala transformationen av det ledande nordiska mediehuset är jag glad över att se 28% tillväxt för digitala reklamintäkter i Sverige för 2021, driven av TV4 Play. Inom betal-tv har vi nu den fulla kvartalseffekten av premiumsporträttigheter och medan C More:s abonnentbas växte, resulterade den högre innehållsinvesteringen i ett neutralt EBITDA-bidrag från Tv & Media under kvartalet. 
 
Vi fortsätter att genomföra den strategiska planen som vi presenterade för ett år sedan. Vår strategiska prioritering  "Inspire our Customers" illustreras väl av Telia Norge som har tagit 5G-ledarpositionen, skapat en vågad utmanarposition i förhållande till marknadsledaren, ökat kundlojaliteten genom en kombination av tilltalande familjeabonnemang, konvergenta lösningar och hårdvaruerbjudanden. Tillsammans har detta resulterat i en betydande 30% minskning av churn, under de senaste två åren. Telia Sverige vann kundnöjdhetsundersökningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) i flera kategorier. Dessutom blev Finska mobilnätverk utnämnda till de bästa i världen i en stor internationell undersökning av kundnöjdhet genomförd av Tutela, och bland dessa var Telia Finland nummer 1. 
 
Vår prioritet "Connect Everyone" manifesteras av vårt starka engagemang för att behålla och bygga ut vår nätverksledarposition. Jag är glad över att se att vi vann umlaut:s test för bästa nätverk igen i Sverige, och till och med ökade försprånget till andra nätverk. I Finland lanserade vi det första kommersiellt tillgängliga 5G standalone (SA) kärnnätet i Norden och Baltikum, vilket skapar möjligheter för avancerade 5G-lösningar och en stärkt position inom företagssegmentet. Vi är också stolta över att World Benchmarking Alliance har rankat Telia Company som nummer 11 av 150 när det gäller digital inkludering och fjärde bland alla företag med huvudkontor i Europa, baserat på våra framsteg när det gäller att förbättra tillgången till teknik, förstärka digitala färdigheter, främja trovärdigt användande och förnya öppet och etiskt. Under året gick vi också ihop med Brookfield och Alecta för att skapa en nordisk mastplattform, efter slutförandet av den första masttransaktionen under i det fjärde kvartalet och det förväntade slutförandet under 2022 av den nyligen annonserade transaktion som omfattar våra svenska master. 
 
Avseende "Transform to Digital" har vi lagt ytterligare grunder för att omvandla Telia till ett mer flexibelt, effektivt företag som tjänar sina kunder på ett enklare och bättre sätt. Under året har vi tagit bort över 20% av våra äldre produkter och tredubblat andelen produkter som använder en gemensam, mer skalbar teknologiplattform, till mer än 45%, vilket i slutändan kommer att minska kostnaderna, minska lanseringstiderna och modernisera produkterbjudandet. Vi har sparat mer än 75 MSEK i IT-kostnader under kvartalet och över 250 MSEK under året. Dessa är strukturella och hållbara minskningar som genereras genom avveckling av äldre system och produkter, samt genom konsolidering av IT-leverantörer. 
 
Slutligen, så har vi gjort framsteg på flera fronter avseende vårt engagemang "Deliver Sustainably”. Under kvartalet lanserade vi Travel Emissions Insights, en produkt som gör det möjligt för kommuner och regioner att fastställa CO2-utsläpp från vägbaserade persontransporter. Jag är också stolt över att vi har beslutat att undersöka möjligheten att förbättra samhällets energisäkerhet och motståndskraft, samtidigt som vi sparar kostnader, genom att testa smart batterilagring på utvalda nätverksplatser under 2022. Mer allmänt avslutar vi året med mer än 1 000 färre resurser och 0,3 GSEK lägre operationella kostnader, trots högre energikostnader. Vi minskar också komplexiteten inom Telia genom att ha avyttrat små, icke-kärnverksamheter för mer än 0,5 GSEK totalt under de senaste 12 månaderna, utan någon påverkan på koncernens EBITDA.
 
Finansiellt avslutar vi året med en stark balansräkning och styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 2,5%, i linje med ambitionerna i vår utdelningspolicy som är en av sektorns mest dedikerade och aktieägarvänliga. Eftersom balansräkningen dessutom förväntas fortsätta vara stark, avser styrelsen att föreslå att nettoförsäljningslikviden från den svenska masttransaktionen som förväntas avslutas under 2022 återförs till aktieägarna. Ytterligare detaljer om hur kapitalet ska återföras kommer att meddelas i sinom tid. 
 
Under det kommande året förväntar jag mig att kraven på kommunikationssektorn kommer att öka ytterligare i takt med att kunder söker fler och fler uppkopplade tjänster och upplevelser som bygger på säkra och pålitliga höghastighetsnät. Eftersom kostnaderna för att leverera dessa tjänster står inför inflationstryck är det inte längre hållbart för våra tjänster att sjunka i värde. I slutet av 2021 klättrade konsumentpriserna på vår hemmamarknad i Sverige i den snabbaste takten på nästan tre decennier, med liknande trender i resten av länderna där vi är verksamma.
 
När vi går in i 2022 kommer vi att leverera på två fronter för att möta denna nya miljö. För det första genom att erbjuda anslutnings-, kommunikations- och underhållningstjänster som är överlägsna allt vi har erbjudit tidigare och genom att säkerställa att priset på dessa tjänster återspeglar värdet de tillför våra kunder. För det andra, genom att omvandla vår verksamhet till att bli enklare och modernare kommer vi att ha färre produkter, processer, plattformar och partners som möjliggör en mycket bättre kundupplevelse till en mycket lägre kostnadsbas.
 
Våra ambitioner för perioden 2021-23 är oförändrade, inklusive låg till mellan-ensiffrig EBITDA-tillväxt och en tillbakagång avseende betald CAPEX till 15 % av nettoomsättningen.
 
För 2022 siktar vi på en låg ensiffrig tillväxt för både tjänsteintäkter och EBITDA, på jämförbar bas. Vår telekomverksamhet förväntas öka sitt EBITDA-bidrag med låg till medelhög ensiffrig tillväxt, medan Tv och media kommer att fortsätta sina högre innehållsinvesteringar när den övergår till digitala och OTT-plattformar och absorberar helårseffekten av premiumsporträttigheter. Tv och media-enheten förväntas därför bidra med en lägre EBITDA 2022 än 2021.
 
Betald CAPEX för 2022, exklusive licenser och spektrum, förväntas ligga i intervallet 14,0-15,0 GSEK, i likhet med 2021.
 
När vi går in i det andra året på vår fleråriga resa att återuppfinna ett bättre Telia, kunde jag inte vara mer stolt över allt mina Telia-kollegor gör för att hålla människor och företag uppkopplade och samhället öppet, medan de fortfarande övervägande arbetar från sina hemmakontor. Samtidigt genomför vi framgångsrikt en djärv digital transformation som kommer att möjliggöra hållbar tillväxt, modernisera och utveckla vår tillgångsbas, återställa vår kostnadsbas och i slutändan återuppfinna bättre för våra kunder, våra anställda, våra ägare och de samhällen vi tjänar under de kommande åren. Med ett år tillryggalagt förblir jag övertygad avseende våra ambitioner och exalterad över den unika roll Telia kan spela när samhällen och ekonomier återkopplas och återhämtar sig efter pandemiåren.” 
 
 
Allison Kirkby 

VD & koncernchef 
 

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information. 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl. 07.00 CET.

 
För mer information, kontakta gärna Iréne Krohn: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.