Telia Companys årsstämma den 6 april 2022

Telia Company AB (publ) höll årsstämma idag den 6 april 2022. Årsstämman genomfördes endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om utdelning

 

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 och beslutade om utdelning om 2,05 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna vid två utbetalningstillfällen om 1,00 krona per aktie respektive 1,05 kronor per aktie, den första med avstämningsdag 8 april 2022 och den andra med avstämningsdag 27 oktober 2022. Euroclear Sweden AB beräknas genomföra den första utbetalningen den 13 april 2022 och den andra utbetalningen den 1 november 2022.

 

Ansvarsfrihet och styrelse

 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och vd Allison Kirkby ansvarsfrihet för 2021.

 

Styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Luisa Delgado, Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Jeanette Jäger, Nina Linander och Jimmy Maymann omvaldes. Som nya styrelseledamöter valdes Hannes Ametsreiter och Tomas Eliasson. Lars-Johan Jarnheimer omvaldes till ordförande och Ingrid Bonde till vice ordförande i styrelsen.

 

Styrelsearvode och ersättningsrapport

 

Årsstämman beslutade om följande arvoden till styrelseledamöterna: 2 000 000 kronor till ordföranden,
940 000 kronor till vice ordföranden och 670 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 300 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 170 000 kronor vardera, till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 75 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 75 000 kronor vardera.

 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

 

Revisor

 

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och Deloitte AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Peter Ekberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Instruktion för valberedningen

 

Årsstämman beslutade att anta instruktion för valberedningen.

 

Långsiktigt aktieincitamentsprogram

 

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram 2022/2025. Årsstämman godkände även överlåtelse av egna aktier till deltagarna i programmet och till dotterbolag inom koncernen för att säkerställa deras åtaganden att leverera prestationsaktier under programmet.

 

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 

Årsstämman bemyndigade vidare styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelser får ske (i) på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki i samband med förvärv av bolag eller verksamheter vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023. Högst så många egna aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Överlåtelser av aktier på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki får ske endast till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki får betalning ske genom kontantbetalning, apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.

 

Aktieägarförslag

 

Årsstämman beslutade att avslå förslag från aktieägare.

 

Protokoll från årsstämman

 

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Telia Companys webbplats www.telia.company.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Investerare").

 

 

 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.