Återköp av aktier i Telia Company för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2019/2022”

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa aktier, vilket godkändes av årsstämman den 6 april 2022.

 

För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2019 beslutade ”Långsiktigt incitamentsprogram 2019/2022”, har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 339 912 aktier som avses distribueras till deltagarna i programmet senast 27 maj.

 

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

 

  • Återköp av aktier får genomföras mellan den 9 maj och den 11 maj 2022.

 

  • Återköp får ske av högst 339 912 aktier till ett sammanlagt belopp om maximalt 15 MSEK.

 

  • Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

 

  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, vilket är intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 

  • I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 6 april 2022 får Telia Companys innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av samtliga aktier i Telia Company. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår för närvarande till 4 089 631 702 och Telia Companys äger för närvarande inga egna aktier.

 

  • Betalning av aktierna ska ske kontant.

 

 

För mer information, kontakta gärna Irène Krohn: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.