Resultatet för det fjärde kvartalet samt helåret 2022 kommer belastas av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar

Efter att ha genomfört översynen av det bokförda värdet för Telia Companys tillgångar och beaktat en förändrad makroekonomisk omvärld och högre vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) för bolaget, till följd av högre marknadsräntor, föreligger behovet att genomföra ej kassaflödespåverkande nedskrivningar av goodwill i flera av Telia Companys verksamheter. Specifikt kommer ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om 9,5 GSEK relaterade till Finland, 8,5 GSEK relaterade till Norge och totalt 1,1 GSEK relaterade till Danmark och Lettland, att redovisas.

Därutöver görs en ej kassaflödespåverkande nedskrivning om 0,3 GSEK relaterad till C More-varumärket som en följd av beslutet att konsolidera in C More-verksamheten under TV4 i Sverige och MTV i Finland under de kommande åren. Slutligen resulterade beslutet att helt montera ner kopparnätet i Sverige till 2026 i en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av nätverkstillgångar om 0,4 GSEK.

Den totala nedskrivningen om 19,8 GSEK relaterad till Finland, Norge, Danmark, Lettland, samt varumärket C More och det svenska kopparnätet, kommer att påverka rörelseresultatet negativt för det fjärde kvartalet samt helåret 2022.

Till dess att revisionen avseende det finansiella resultatet för helåret 2022 är genomförd är alla referenser till 2022 preliminära.

För mer information, kontakta gärna Telias Pressavdelning, 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter@Teliacompany.