Bolagsstyrning

Sunda principer för bolagsstyrning är en viktig förutsättning för att skapa förtroende hos Telia Companys intressentgrupper och säkra aktieägarvärdet.

Ägare, investerare, kunder, medarbetare och andra nyckelintressenter ska kunna vara förvissade om att Telia Companys verksamhet präglas av tillförlitlighet, kontroll, transparens och hög affärsetik.

De huvudsakliga beslutsorganen inom Telia Company är:

  • Bolagsstämman

  • Styrelsen

  • VD, assisterad av koncernledningen

Svensk kod för bolagsstyrning

Från och med den 1 juli 2005 tillämpar Telia Company Svensk Kod för Bolagsstyrning. Det innebär bland annat att en särskild bolagsstyrningsrapport publiceras i anslutning till Telia Companys årsredovisning.

Telia Company tillämpar enligt styrelsens uppfattning den svenska koden för bolagsstyrning utan avvikelser.

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten utgör en del av Årsredovisningen och återfinns här.