Aktieägare

Telia Company-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Telia Company har endast en typ av aktier. Varje aktie i Telia Company motsvarar en röst vid bolagsstämman.

Antalet aktieägare vid årsskiftet 2021 var omkring 474 000, varav en aktieägare ägde mer än 10 procent av aktierna: den svenska staten med 39,5 procent. Ingen annan aktieägare ägde mer än 5 procent av aktierna och rösterna.

Den information som Telia Company ger i sina regelbundet återkommande rapporter ska hålla en hög professionell standard, vara fullständig och rättvisande, komma i rätt tid och vara enkel att förstå.

Telia Companys rapportering innehåller kvartalsrapporter och årsredovisning enligt svensk lag. Beslut och händelser av väsentlig karaktär kommuniceras i pressmeddelande i enlighet med svenska och finska regler för börsnoterade företag.

Telia Company upprättar årsredovisning och kvartalsrapporter i enlighet med den internationella redovisningsstandarden, International Financial Reporting Standards (IFRS). Årsredovisning och kvartalsrapporter innehåller koncernens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och förändringar i eget kapital samt verksamhetsbeskrivning och resultatanalys.

Telia Companys finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras omedelbart vid offentliggörandet på denna webbplats, där det också finns information om aktiekursen. Den presskonferens som hålls den dag rapporten offentliggörs sänds via internet.

Det är viktigt att hålla aktieägarna informerade om utvecklingen i företaget. Samtidigt är det ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv viktigt att hålla produktion och distribution av tryckt material på en rimlig nivå, speciellt med tanke på det stora antalet aktieägare Telia Company har.