Aktieägare

Telia Company-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Telia Company har endast en typ av aktier. Varje aktie i Telia Company motsvarar en röst vid bolagsstämman.

Antalet aktieägare minskade under 2018 från 496 434 till 483 356. Svenska statens ägande som andel av totalt antal aktier var 37,3 procent. Ägandet utanför Sverige och Finland ökade från 29 procent till 30 procent.

Den information som Telia Company ger i sina regelbundet återkommande rapporter ska hålla en hög professionell standard, vara fullständig och rättvisande, komma i rätt tid och vara enkel att förstå.

Telia Companys rapportering innehåller kvartalsrapporter och årsredovisning enligt svensk lag. Beslut och händelser av väsentlig karaktär kommuniceras i pressmeddelande i enlighet med svenska och finska regler för börsnoterade företag.

Telia Company upprättar årsredovisning och kvartalsrapporter i enlighet med den internationella redovisningsstandarden, International Financial Reporting Standards (IFRS). Årsredovisning och kvartalsrapporter innehåller koncernens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och förändringar i eget kapital samt verksamhetsbeskrivning och resultatanalys.

Telia Companys finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras omedelbart vid offentliggörandet på denna webbplats, där det också finns information om aktiekursen. Den presskonferens som hålls den dag rapporten offentliggörs sänds via internet.

Det är viktigt att hålla aktieägarna informerade om utvecklingen i företaget. Samtidigt är det ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv viktigt att hålla produktion och distribution av tryckt material på en rimlig nivå, speciellt med tanke på det stora antalet aktieägare Telia Company har. 

Valberedning

Vid bolagsstämman 2005 fattades beslut om att inrätta en valberedning, som ska bestå av fem till sju ordinarie ledamöter. Fyra av ledamöterna ska representera de fyra röstmässigt starkaste ägarna som önskar delta i valberedningsarbetet.

Även styrelsens ordförande ska vara ledamot. Valberedningen kan utse ytterligare två ledamöter.

För närvarande består valberedningen av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Javiera Ragnarz (SEB Fonder) samt Marie Ehrling (styrelsens ordförande).

Bolagsstämman antog även instruktioner för valberedningens arbete, som bland annat består i att nominera styrelseledamöter, nominera styrelsens ordförande och i förekommande fall nominera revisor samt lägga fram förslag till arvoden. Valbredningen ska även nominera ledamöter till följande års valberedning. Valberedningens samtliga förslag ska offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman.

Instruktion för valberedningen i Telia Company AB

 

Förslag till valberedningen

Den som har förslag är välkommen att sända det till valberedningen. Motivera gärna ditt förslag. Sänd förslaget genom att klicka på nedanstående länk.

Forslagtillstyrelseledamot@teliacompany.com

 

Valberedningens arbete

Enligt den svenska bolagsstyrningskoden skall valberedningen redogöra för sitt arbete avseende förslag till bolagsstämman. Valberedningens redogörelse för sitt arbete avseende förslag till årsstämman  finns i dokumentet nedan.

Redogörelse för arbetet i Telia Companys valberedning 2018