Bolagsordning

Telia Company (organisationsnummer 556103-4249) är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under den svenska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning.

Fastställd på årsstämma den 10 april 2019.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Telia Company AB.

Bolaget skall vara publikt (publ).

                                                                                                                          

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt, erbjuda telekommunikations­tjänster i vid mening och därpå baserade informationstjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 miljarder kronor och högst 32 miljarder kronor.

 

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2,5 miljarder och högst 10 miljarder.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.

 

§ 7 Revisorer

Bolagsstämman skall utse lägst två och högst tre revisorer med högst samma antal suppleanter. Stämman kan också utse endast en revisor, om stämman till revisor utser ett registrerat revisionsbolag.

 

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall se med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

 

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

 

§ 9 Bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

 

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1.    Val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Godkännande av dagordningen.

4.    Val av två justerare.

5.    Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7.    Beslut i fråga om:

a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen,

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)    ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

8.    Fastställande av  antalet styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman.

9.    Fastställande av arvode åt styrelsen.

10. Val av styrelse och eventuella suppleanter.

11. I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

12. I förekommande fall, fastställande av arvode åt revisorerna.

13. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie­bolagslagen.

 Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller i Solna.

Den som inte enligt 7 kap 2 § aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

 

§ 10 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före bolagsstämman.

 

§ 11 Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolags-lagen (2005:551).

 

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

 

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.