Koncernledning

Koncernledningen leds av koncernchefen och består av: Koncernchefen, finansdirektören, chefen för Corporate Affairs, kommunikationsdirektören, chefen för People & Brand, chefen för Common Products & Services, chefen för CEO Office, chefen för Telia Sverige, chefen för Telia Norge, chefen för Telia Finland, chefen för Litauen, Estland, Danmark och Moldavien, chefen för Telia Global samt chefen för Tv & Media.

Koncernledningen sammanträder varje månad. Vid dessa möten behandlas frågor av strategiskart och av betydelse för hela koncernen.

Koncernchefen ansvarar för bolagets affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Ersättningsstruktur

Enligt den svenska aktiebolagslagen skall årsstämman fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget. På årsstämman 2019 beslutade stämman att anta följande riktlinjer.

 

Syftet med riktlinjerna

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att Bolaget kan attrahera och behålla de bästa individerna som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättning till koncernledningen bygger på principen att det är den totala ersättningen som ska beaktas. Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig men ej marknadsledande. Riktlinjerna ska möjliggöra internationell rekrytering och stödja mångfald inom koncernledningen. Marknadsjämförelser ska göras mot en jämförelsegrupp av bolag av liknande storlek, industri och komplexitet. Den totala ersättningen ska omfatta fast grundlön, pensionsförmån, villkor för uppsägning, avgångsvederlag och övriga förmåner.

Fast grundlön

Den fasta grundlönen för en medlem av koncernledningen ska baseras på kompetens, ansvar och prestation. För att fastställa en befattnings omfattning och ansvar använder Bolaget ett internationellt utvärderingssystem. Jämförelser mot marknadsdata görs på regelbunden basis. Individens prestation följs upp och ligger till grund för den årliga översynen av den fasta lönen.

Pension

Pension och pensionsförmåner ska vara premiebestämda, vilket innebär att en fastställd procentsats av individens årliga grundlön betalas in i pensionspremie. Vid fastställande av premiens storlek ska den totala ersättningen beaktas. Premien ska jämföras mot marknadsdata och kan variera beroende på sammansättningen av fast lön och pension. Pensionsåldern är vanligtvis 65 år.

Övriga förmåner

Bolaget tillhandahåller övriga förmåner i enlighet med marknadspraxis. En medlem av koncernledningen kan vara berättigad till förmånsbil, hälso- och sjukvårdsförmån, etc. Internationellt anställda medlemmar av koncernledningen, och den som ombeds att flytta till annat land än sitt hemland, kan under en begränsad period komma att erbjudas förmåner kopplade till uppdraget.

Villkor för uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för en medlem av koncernledningen kan vara upp till sex (6) månader (tolv (12) månader för koncernchefen) vid uppsägning från den anställdes sida och upp till tolv (12) månader vid uppsägning från Bolagets sida. I de fall uppsägningen sker från Bolagets sida kan individen vara berättigad till avgångsvederlag. Ersättning under uppsägningstiden och avgångsvederlag kan maximalt uppgå till tjugofyra (24) månader i total ersättning.

Avgångsvederlag utgör ej grund för beräkning av semesterlön eller pensionsavsättning. Ersättning under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska också reduceras i det fall individen är berättigad till lön från ny anställning eller om individen bedriver egen verksamhet under uppsägningstiden eller under tid då avgångsvederlag betalas ut.

Styrelsen har rätt att besluta att frångå riktlinjerna, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

 

Utvärdering av ersättningsriktlinjer och program

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall styrelsen redovisa resultatet av den utvärdering av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman har fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Telia Company.

Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare enligt koden 9.1

Riskhantering

Risk Management är en integrerad del av koncernens affärsstyrning och uppföljning. Syftet med verksamheten är att identifiera risker som kan hota genomförandet av affärsmålen samt föreslå åtgärder som minimerar riskerna.

Säkerhetsorganisationen arbetar med förebyggande åtgärder inom säkerhet och krishantering. I detta ingår att skydda koncernens egendom, IT-system och personal samt att skydda nät, tjänster och kunder mot intrång och bedrägerier.

Försäkringsskyddet styrs av centrala riktlinjer där omfattningen beslutas av affärsansvariga enheter eller andra enheter som är ansvariga för aktuella risker.