Styrelse

Telia Companys styrelse består av åtta bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Lars-Johan Jarnheimer har varit styrelsens ordförande sedan den extra bolagsstämman 2019.

De stämmovalda medlemmarna är att anse som oberoende i förhållande till företaget och aktieägarna.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innebär att styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi samt fattar viktigare strategiska beslut.

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef, och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie möten, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och koncernchefen samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Arbete

Under 2020 höll styrelsen nio ordinarie möten (varav ett konstituerande) och tre extra möten. På grund av covid-19-restriktioner genomfördes 2020 års möten digitalt.

Utöver uppföljning av koncernens löpande verksamhet ägnade styrelsen särskild uppmärksamhet åt:

 • Strategiska alternativ, med särskild genomgång av den förändrade affärslogiken inom telekommunikationsbranschen
 • Uppföljning av större strategiska initiativ i affärsenheterna
 • Uppföljning av integrationsarbetet relaterat till förvärvet av Bonnier Broadcasting
 • Strategiskt 5G-samarbete och lansering av 5G-nätet

Verksamhetsmodell och organisationsfrågor, inklusive implementering av den nya operativa modellen

 • Granskning av de generella hållbarhetsriskerna för koncernen
 • Utnämning av Allison Kirkby till koncernchef och verkställande direktör för Telia Company
 • Covid-19-relaterade frågor
 • Övervakning av det globala uppgörelseavtalet med det amerikanska justitiedepartementet
 • Övervakning av utvecklingen i Turkcell, Turkiet, till dess att bolaget avyttrades
 • M&A aktiviteter inklusive försäljning av aktierna i Telia Carrier, Roshan, Turkcell Holding och Moldcell
 • Granskning av effektiviseringssatsningar och kostnadsbesparingsprogram
 • Den regulatoriska utvecklingen i telekombranschen
 • Potentiella förvärv och joint ventures
 • Investeringar i telekomlicenser och frekvenstillstånd
 • Uppföljning av investeringskostnader speciellt avseende nätinvesteringar
 • Koncernens kapitalstruktur inklusive att inte utnyttja SEK 5 miljoner av koncernens återköpsprogram av aktier samt emission av en grön hybridobligation om 500 MEUR och en 10-årig obligation om 500 MEUR, med förfall i november 2030, inom ramen för befintligt 12-miljarder euro EMTN-program (Euro Medium Term Note)
 • Personalfrågor, främst ersättarplanering samt mål- och resultatstyrningsmodell
 • Verksamhetsmodell och organisationsfrågor, inklusive implementering av den nya operativa modellen

Vidare utvärderades styrelsen arbete under 2020 och resultatet rapporterades till valberedningen.

Utskott

För att effektivisera styrelsens arbete har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisions- och hållbarhetsutskott. Utskotten tar fram rekommendationer till styrelsen där styrelsebeslut krävs och håller även styrelsen löpande informerad om sitt arbete.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet hjälper bland annat styrelsen genom att förbereda förslag om ersättning och regelbundet följa upp och utvärdera struktur och nivåer för ersättning för den verkställande direktören och andra medlemmar i koncernledningen. Utskottet består av Lars-Johan Jarnheimer, Rickard Gustafson samt Luisa Delgado.

Revisions- och hållbarhetsutskottet

Revisions- och hållbarhetsutskottet hjälper bland annat styrelsen för att uppfylla sina åtaganden gällande finansiell rapportering, intern kontroll, intern och extern revision, hantering av verksamhetsrisker samt att tillse att bolaget har processer för att kunna uppfylla lagar och regler (inklusive lagar och förordningar inom finansiell rapportering, redovisningsstandarder och andra krav för börsnoterade företag) samt övervakning av företagets efterlevnad av väsentliga risker och kontroll av motverkande åtgärder. Utskottet består av Nina Linander (ordförande), Ingrid Bonde och Jimmy Maymann.

Om du anser att det finns brister i Telia Companys finansiella rapportering eller om du misstänker oegentligheter inom Telia Company-koncernen, kan du anmäla detta till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Jonas Bengtsson, styrelsens sekreterare
Stjärntorget 1
169 94 Solna

Ersättningsutskottet och revisions- och hållbarhetsutskottet genomförde en självutvärdering av sitt interna arbete under 2020.

Arvode

Vid bolagsstämman 2021 fastställdes att det årliga arvodet till styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 1 910 000 kronor till ordföranden (2020: 1 825 000 kronor), med 900 000 kronor till vice ordföranden (2020: 860 000 kronor) och med 640 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter (2020: 610 000 kronor).

Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 285 000 kronor (2020: 275 000 kronor) och till övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet med 160 000 kronor var (2020: 150 000 kronor), till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 75 000 kronor (2020: 70 000 kronor) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 75 000 kronor (2020: 50 000 kronor).