Styrelse

Telia Companys styrelse består av nio bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Lars-Johan Jarnheimer har varit styrelsens ordförande sedan den extra bolagsstämman 2019.

De stämmovalda medlemmarna är att anse som oberoende i förhållande till företaget och aktieägarna.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innebär att styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi samt fattar viktigare strategiska beslut.

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef, och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie möten, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och koncernchefen samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Arbete

Under 2021 höll styrelsen nio (9) ordinarie möten (varav ett konstituerande) och två (2) extra möten. På grund av covid-restriktioner genomfördes 2021 års möten till viss del digitalt.

Utöver uppföljning av koncernens löpande verksamhet ägnade styrelsen särskild uppmärksamhet åt:

• Strategiska alternativ, med särskild genomgång av den förändrade affärslogiken inom telekommunikationsbranschen
• Uppföljning av större strategiska initiativ i affärsenheterna
• Uppföljning av integrationsarbetet relaterat till förvärvet av Bonnier Broadcasting
• Strategiskt 5G-samarbete och lansering av 5G-nätet
• Verksamhetsmodell och organisatoriska frågor
• Godkännande till ännu större integrering av hållbarhet i företagets affärsstrategi, inklusive godkännande av uppdaterade hållbarhetsmål
• Covid-19-relaterade frågor
• Aktiviteter inom förvärv och avyttring av företag (M&A), inklusive ett avtal om att sälja 49 procent av Telia Companys mastbolag i Finland och Norge samt slutförandet av försäljningen av Telia Carrier
• Granskning av effektiviseringssatsningar och kostnadsbesparingsprogram
• Den regulatoriska utvecklingen i telekombranschen
• Potentiella förvärv och joint ventures
• Investeringar i telekomlicenser och frekvenstillstånd
• Uppföljning av investeringskostnader speciellt avseende nätinvesteringar
• Koncernens kapitalstruktur
• Personalfrågor, främst ersättarplanering samt mål- och resultatstyrningsmodell

Vidare utvärderades styrelsens arbete under 2021 och resultatet rapporterades till valberedningen.

 

Utskott

För att effektivisera styrelsens arbete har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten tar fram rekommendationer till styrelsen där styrelsebeslut krävs och håller även styrelsen löpande informerad om sitt arbete. 

Styrelseutskott

För att effektivisera styrelsens arbete har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten utarbetar rekommendationer till styrelsen och lägger fram förslag i frågor som kräver styrelsens godkännande. Utskotten rapporterar också kontinuerligt till styrelsen om sitt arbete.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet hjälper bland annat styrelsen med att ta fram förslag på ersättningar och regelbundet följa upp och utvärdera ersättningsstrukturer och -nivåer för den verkställande direktören och andra medlemmar i koncernledningen samt alla övriga ersättningsstrukturer och -nivåer som för tillfället finns i företaget. Utskottet består av Lars-Johan Jarnheimer (Ordförande), Rickard Gustafson samt Luisa Delgado.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet hjälper bland annat styrelsen med att uppfylla sina åtaganden gällande finansiell rapportering, intern kontroll, intern och extern revision, hantering av verksamhetsrisker samt att tillse att bolaget har processer för att kunna uppfylla lagar och regler – inklusive lagar och förordningar inom finansiell rapportering, redovisningsstandarder och andra krav för börsnoterade företag – samt övervakning av företagets arbete med riskhantering och regelefterlevnad. Utskottet ska också godkänna utnämning respektive uppsägning av chefen för internrevisionen. Utskottet består av Nina Linander (Ordförande), Ingrid Bonde samt Tomas Eliasson.

Om du anser att det finns brister i Telia Companys finansiella rapportering eller om du misstänker oegentligheter inom Telia Company-koncernen, kan du anmäla detta till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Styrelsens sekreterare
Stjärntorget 1
169 94 Solna

Arvode

Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits ska utgå med:

2 000 000 kronor till ordföranden (2021: 1 910 000 kronor), med 940 000 kronor till vice ordföranden (2021: 900 000 kronor) och med 670 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter (2021: 640 000 kronor). 

Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 300 000 kronor (2021: 285 000 kronor), till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 170 000 kronor vardera (2021: 160 000 kronor), till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 75 000 kronor (2021: 75 000 kronor) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 75 000 kronor vardera (2021: 75 000 kronor).