Styrelse

Telia Company:s styrelse består av åtta bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Vid bolagsstämman 2017 beslutades att Marie Ehrling ska vara styrelsens ordförande.

Ytterligare en finsk arbetstagarrepresentant är närvarande vid styrelsens möten men utan rösträtt. De stämmovalda medlemmarna är att anse som oberoende i förhållande till företaget och aktieägarna.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innebär att styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi samt fattar viktigare strategiska beslut.

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef, och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie möten, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och koncernchefen samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Arbete

Under 2016 höll styrelsen åtta (8) ordinarie möten (varav ett konstituerande) och sex (6) extra möten. Utöver uppfölj­ning av koncernens löpande verksamhet ägnade styrelsen särskild uppmärksamhet åt:

 • Strategiska alternativ, med särskild genomgång av den förändrade affärslogiken inom telekommunikationsbranschen

 • Utvärdering av verksamheten i region Eurasien, med fokus både på affärsverksamhet och efterlevnadsfrågor

 • Uppföljning av större strategiska initiativ i affärsenheterna

 • Granskning av de generella hållbarhetsriskerna för koncernen, inklusive beslut om nya eller uppdaterade koncernpolicys

 • Fortsatt nära övervakning och kontroll av utredningarna av de allvarliga anklagelserna avseende korruption samt penningtvätt, relaterade till investeringar i Uzbekistan, av den svenska åklagarmyndigheten, de ­nederländska åklagar- och polismyndigheterna samt det amerikanska justitiedepartementet och den amerikanska finansinspektionen

 • Uppföljning och granskning av Telia Company:s avveckling från region Eurasien

 • Försäljningen av Yoigo och Sergelgruppen, såväl som andra förvärvsrelaterade ärenden

 • Granskning av effektiviseringssatsningar och kostnadsbesparingsprogram

 • Den regulatoriska utvecklingen i telekombranschen

 • Potentiella förvärv, joint ventures och ökning av ägandet i dotterbolag

 • Investeringar i telekomlicenser och frekvenstillstånd

 • Uppföljning av investeringskostnader speciellt avseende nätinvesteringar

 • Utveckling i intressebolagen i Turkiet och Ryssland

 • Koncernens kapitalstruktur

 • Verksamhetsmodell och organisationsfrågor

 • Personalfrågor, främst ersättarplanering samt mål- och resultatstyrningsmodell

Vidare utvärderade styrelsen sitt arbete under 2016 genom självutvärdering, baserat på individuellt besvarade formali­serade undersökningar samt enskilda samtal med styrelse­ordföranden respektive valberedningen, den senare till vilken resultatet av denna utvärdering rapporterades.

Utskott

Styrelsen har tillsatt två utskott för att fördela sitt ansvar -  Ersättningsutskottet samt Revisions- och Responsible Businessutskottet.

Ersättningsutskottet

Behandlar frågor om lön och annan ersättning till koncernchefen, koncernledning och andra som rapporterar direkt till koncernchefen samt incitamentsprogram för en vidare krets av anställda. Utskottet består av Marie Ehrling (ordförande), Susanna Campbell och Olli-Pekka Kallasvuo.

Revisions- och Responsible Businessutskottet

Utskottet granskar bolagets finansiella rapporter och interna rapporterings- och kontrollsystem. Utskottet granskar dessutom koncernens interna och externa rapportering, policies, aktivitetsplaner och riskhanterings ur ett hållbarhets- och etiskt perspektiv. Utskottet består av Nina Linander (ordförande), Marie Ehrling, Anna Settman och Olaf Swantee.

Om du anser att det finns brister i Telia Companys finansiella rapportering eller om du misstänker oegentligheter inom Telia Company-koncernen, kan du anmäla detta till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Jonas Bengtsson, styrelsens sekreterare
Stureplan 8
106 63 STOCKHOLM

Arvode

Vid bolagsstämman 2017 fastställdes att det årliga arvodet till styrelsens ordförande ska vara 1 650 000 SEK och 795 000 SEK till vice ordförande. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 560 000 SEK vardera.

Inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Telia Company-koncernen.

Stämman beslutade vidare att ersättning ska utgå årligen till ordföranden i styrelsens revisions- och responsible businessutskott med 250 000 SEK samt till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 150 000 SEK vardera.

Till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med
70 000 SEK och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med 50 000 SEK vardera.