Styrelse

Telia Company:s styrelse består av åtta bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Vid bolagsstämman 2018 beslutades att Marie Ehrling ska vara styrelsens ordförande.

Ytterligare en finsk arbetstagarrepresentant är närvarande vid styrelsens möten men utan rösträtt. De stämmovalda medlemmarna är att anse som oberoende i förhållande till företaget och aktieägarna.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innebär att styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi samt fattar viktigare strategiska beslut.

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef, och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie möten, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och koncernchefen samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Arbete

Under 2017 höll styrelsen tio (10) ordinarie möten (varav ett
konstituerande) och fyra (4) extra möten. Utöver uppföljning
av koncernens löpande verksamhet ägnade styrelsen
särskild uppmärksamhet åt:


• Strategiska alternativ, med särskild genomgång
av den förändrade affärslogiken inom
telekommunikationsbranschen
• Utvärdering av verksamheten i region Eurasien, med
fokus både på affärsverksamhet och efterlevnadsfrågor
• Uppföljning av större strategiska initiativ i affärsenheterna
• Granskning av de generella hållbarhetsriskerna för
koncernen, inklusive beslut om nya eller uppdaterade
koncernpolicyer
• Fortsatt nära övervakning och kontroll av utredningarna
av de allvarliga anklagelserna avseende korruption samt
penningtvätt, relaterade till investeringar i Uzbekistan,
av den svenska åklagarmyndigheten, de nederländska
åklagar- och polismyndigheterna samt det amerikanska
justitiedepartementet och den amerikanska
finansinspektionen
• Godkännande av global uppgörelse relaterad till utredningarna
av det amerikanska justitiedepartementet, den
amerikanska finansinspektionen och de nederländska
åklagar- och polismyndigheterna
• Uppföljning och granskning av Telia Company:s avveckling
från region Eurasien
• Förvärv av Phonero och Nebula, försäljning av Telia
Company:s ägande i Tcell, MegaFon samt indirekta
ägande i Turkcell, såväl som andra förvärvsrelaterade
ärenden
• Granskning av effektiviseringssatsningar och
kostnadsbesparingsprogram
• Den regulatoriska utvecklingen i telekombranschen
• Potentiella förvärv, joint ventures och ökning av ägandet i
dotterbolag
• Investeringar i telekomlicenser och frekvenstillstånd
• Uppföljning av investeringskostnader speciellt avseende
nätinvesteringar
• Utveckling i intressebolagen i Turkiet och Ryssland
• Koncernens kapitalstruktur
• Verksamhetsmodell och organisationsfrågor
• Personalfrågor, främst ersättarplanering samt mål- och
resultatstyrningsmodell


Vidare utvärderade styrelsen sitt arbete under 2017
genom självutvärdering, baserat på individuellt besvarade
formaliserade undersökningar samt enskilda samtal med
styrelseordföranden respektive valberedningen, den senare
till vilken resultatet av denna utvärdering rapporterades.

Utskott

Styrelsen har tillsatt två utskott för att fördela sitt ansvar - Ersättningsutskottet samt Revisions- och hållbarhetsutskottet.

Ersättningsutskottet

Behandlar frågor om lön och annan ersättning till koncernchefen, koncernledning och andra som rapporterar direkt till koncernchefen samt incitamentsprogram för en vidare krets av anställda. Utskottet består av Marie Ehrling (ordförande), Susanna Campbell och Olli-Pekka Kallasvuo.

Revisions- och hållbarhetsutskottet

Utskottet granskar bolagets finansiella rapporter och interna rapporterings- och kontrollsystem. Utskottet granskar dessutom koncernens interna och externa rapportering, policies, aktivitetsplaner och riskhanterings ur ett hållbarhets- och etiskt perspektiv. Utskottet består av Nina Linander (ordförande), Marie Ehrling, Anna Settman och Olaf Swantee.

Om du anser att det finns brister i Telia Companys finansiella rapportering eller om du misstänker oegentligheter inom Telia Company-koncernen, kan du anmäla detta till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Jonas Bengtsson, styrelsens sekreterare
Stjärntorget 1
169 94 Solna

Arvode

Vid bolagsstämman 2018 fastställdes att det årliga arvodet till styrelsens ordförande ska vara 1 740 000 SEK och 820 000 SEK till vice ordförande. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 580 000 SEK vardera.

Inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Telia Company-koncernen.

Stämman beslutade vidare att ersättning ska utgå årligen till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 250 000 SEK samt till övriga ledamöter av revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 SEK vardera.

Till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med
70 000 SEK och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med 50 000 SEK vardera.