Styrelse

Telia Companys styrelse består av åtta bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Vid bolagsstämman 2019 beslutades att Marie Ehrling ska vara styrelsens ordförande och vid en extra bolagsstämma i november 2019 valdes Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande.

De stämmovalda medlemmarna är att anse som oberoende i förhållande till företaget och aktieägarna.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innebär att styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi samt fattar viktigare strategiska beslut.

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef, och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie möten, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och koncernchefen samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Arbete

Under 2018 höll styrelsen elva (11) ordinarie möten (varav ett
konstituerande) och nio (9) extra möten. Utöver uppföljning
av koncernens löpande verksamhet ägnade styrelsen
särskild uppmärksamhet åt:


• Strategiska alternativ, med särskild genomgång av den förändrade affärslogiken inom telekommunikationsbranschen

• Uppföljning av större strategiska initiativ i affärsenheterna

• Verksamhetsmodell och organisationsfrågor

• Utvärdering av den avvecklade verksamheten i Eurasien, med fokus både på affärsverksamhet och efterlevnadsfrågor

• Uppföljning och granskning av Telia Companys avveckling från Eurasien

• Granskning av de generella hållbarhetsriskerna för koncernen, inklusive beslut om nya eller uppdaterade koncernpolicyer

• Övervakning av utredningarna av anklagelserna avseende korruption samt penningtvätt mot tidigare Telia Company-anställda samt förverkande mot bolaget, hänförliga till investeringar i Uzbekistan

• Övervakning av den globala uppgörelsen relaterad till utredningarna av det amerikanska justitiedepartementet, den amerikanska finansinspektionen och de nederländska åklagar- och polismyndigheterna

• Förvärv av Get och TDC Norge såväl som förvärvet av Bonnier Broadcasting, försäljning av Telia Companys ägande i Spotify och av eurasiska dotterbolagen Kaztranscom, Azercell, Geocell, Ucell, Kcell såväl som andra förvärvs- och avyttringsrelaterade ärenden

• Granskning av effektiviseringssatsningar och kostnadsbesparingsprogram

• Den regulatoriska utvecklingen i telekombranschen

• Potentiella förvärv, joint ventures och ökning av ägandet i dotterbolag

• Investeringar i telekomlicenser och frekvenstillstånd

• Uppföljning av investeringskostnader speciellt avseende nätinvesteringar

• Utveckling i Turkcell i Turkiet

• Koncernens kapitalstruktur inklusive återköpsprogram av aktier

• Personalfrågor, främst ersättarplanering samt mål- och resultatstyrningsmodell

Vidare utvärderades styrelsen arbete under 2018 genom extern utvärdering vars resultat rapporterades till valberedningen.

Utskott

Styrelsen har tillsatt två utskott för att fördela sitt ansvar - Ersättningsutskottet samt Revisions- och hållbarhetsutskottet.

Ersättningsutskottet

Behandlar frågor om lön och annan ersättning till koncernchefen, koncernledning och andra som rapporterar direkt till koncernchefen samt incitamentsprogram för en vidare krets av anställda. Utskottet består av Lars-Johan Jarnheimer (ordförande), Olli-Pekka Kallasvuo och Rickard Gustafson.

Revisions- och hållbarhetsutskottet

Utskottet granskar bolagets finansiella rapporter och interna rapporterings- och kontrollsystem. Utskottet granskar dessutom koncernens interna och externa rapportering, policies, aktivitetsplaner och riskhanterings ur ett hållbarhets- och etiskt perspektiv. Utskottet består av Nina Linander (ordförande), Lars-Johan Jarnheimer och Jimmy Maymann.

Om du anser att det finns brister i Telia Companys finansiella rapportering eller om du misstänker oegentligheter inom Telia Company-koncernen, kan du anmäla detta till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Jonas Bengtsson, styrelsens sekreterare
Stjärntorget 1
169 94 Solna

Arvode

Vid bolagsstämman 2019 fastställdes att det årliga arvodet till styrelsens ordförande ska vara 1 825 000 SEK och 860 000 SEK till vice ordförande. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 610 000 SEK vardera.

Inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Telia Company-koncernen.

Stämman beslutade vidare att ersättning ska utgå årligen till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 750 000 SEK samt till övriga ledamöter av revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 SEK vardera.

Till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med
70 000 SEK och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med 50 000 SEK vardera.