Styrelse

Telia Companys styrelse består av nio bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Lars-Johan Jarnheimer valdes till styrelsens ordförande vid den extra bolagsstämman 2019.

De stämmovalda medlemmarna är att anse som oberoende i förhållande till företaget och aktieägarna.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innebär att styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi samt fattar viktigare strategiska beslut.

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef, och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie möten, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och koncernchefen samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Arbete

Under 2019 höll styrelsen tio ordinarie möten (varav två konstituerande) och fem extra möten.

Utöver uppföljning av koncernens löpande verksamhet ägnade styrelsen särskild uppmärksamhet åt:

 • Strategiska alternativ, med särskild genomgång av den förändrade affärslogiken inom telekommunikationsbranschen
 • Uppföljning av större strategiska initiativ i affärsenheterna
 • Verksamhetsmodell och organisationsfrågor, inklusive implementering av den nya operativa modellen
 • Granskning av de generella hållbarhetsriskerna för koncernen, inklusive beslut om nya hållbarhetsmål
 • Övervakning av domen gällande anklagelserna om korruption samt penningtvätt mot tidigare Telia Companyanställda samt förverkande mot bolaget hänförliga till investeringar i Uzbekistan samt betalning av återstående förverkandebelopp till nederländska myndigheter
 • Övervakning av det globala uppgörelseavtalet med det amerikanska justitiedepartementet
 • Övervakning av EU-kommissionens godkännandeprocess av Bonnier Broadcasting-förvärvet
 • Förvärv av Fello samt färdigställandet av förvärv av Fintur och Bonnier Broadcasting såväl som andra förvärvs- och avyttringsrelaterade ärenden
 • Granskning av effektiviseringssatsningar och kostnadsbesparingsprogram
 • Den regulatoriska utvecklingen i telekombranschen
 • Potentiella förvärv och joint ventures
 • Investeringar i telekomlicenser och frekvenstillstånd
 • Uppföljning av investeringskostnader speciellt avseende nätinvesteringar
 • Utveckling i Turkcell i Turkiet
 • Koncernens kapitalstruktur inklusive återköpsprogram av aktier samt emission av en obligation om 500 MEUR
 • Personalfrågor, främst ersättarplanering samt mål- och resultatstyrningsmodell
 • Rekryteringsprocess samt utnämnande av ny verkställande direktör

Vidare utvärderades styrelsen arbete under 2019 genom extern utvärdering och resultatet rapporterades till valberedningen.

Utskott

Styrelsen har tillsatt två utskott för att fördela sitt ansvar – Ersättningsutskottet samt Revisions- och hållbarhetsutskottet.

Ersättningsutskottet

Utskottet behandlar frågor om lön och annan ersättning till koncernchefen, koncernledning och andra som rapporterar direkt till koncernchefen samt incitamentsprogram för en vidare krets av anställda. Utskottet består av Lars-Johan Jarnheimer (ordförande) och Rickard Gustafson.

Revisions- och hållbarhetsutskottet

Utskottet granskar bolagets finansiella rapporter och interna rapporterings- och kontrollsystem. Utskottet granskar dessutom koncernens interna och externa rapportering, policies, aktivitetsplaner och riskhanterings ur ett hållbarhets- och etiskt perspektiv. Utskottet består av Nina Linander (ordförande), Ingrid Bonde och Jimmy Maymann.

Om du anser att det finns brister i Telia Companys finansiella rapportering eller om du misstänker oegentligheter inom Telia Company-koncernen, kan du anmäla detta till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Jonas Bengtsson, styrelsens sekreterare
Stjärntorget 1
169 94 Solna

Arvode

Vid bolagsstämman 2020 fastställdes att det årliga arvodet till styrelsen ska vara oförändrat från föregående år. Därmed ska arvodet till styrelsens ordförande vara 1 825 000 SEK och 860 000 SEK till vice ordförande. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 610 000 SEK vardera.

Stämman beslutade vidare att ersättning ska utgå årligen till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 275 000 SEK samt till övriga ledamöter av revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 SEK vardera.

Till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med 70 000 SEK och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå en ersättning med 50 000 SEK vardera.