Valberedning

Vid bolagsstämman 2005 fattades beslut om att inrätta en valberedning, som ska bestå av fem till sju ordinarie ledamöter. Fyra av ledamöterna ska representera de fyra röstmässigt starkaste ägarna som önskar delta i valberedningsarbetet.

Även styrelsens ordförande ska vara ledamot. Valberedningen kan utse ytterligare två ledamöter.

För närvarande består valberedningen av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Javiera Ragnartz (SEB Fonder) samt Lars-Johan Jarnheimer (styrelsens ordförande).

Bolagsstämman antog även instruktioner för valberedningens arbete, som bland annat består i att nominera styrelseledamöter, nominera styrelsens ordförande och i förekommande fall nominera revisor samt lägga fram förslag till arvoden. Valbredningen ska även nominera ledamöter till följande års valberedning. Valberedningens samtliga förslag ska offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman.

Instruktion för valberedningen i Telia Company AB

Förslag till valberedningen

Den som har förslag är välkommen att sända det till valberedningen. Motivera gärna ditt förslag. Sänd förslaget genom att klicka på nedanstående länk.

Forslagtillstyrelseledamot@teliacompany.com

Valberedningens arbete

Enligt den svenska bolagsstyrningskoden skall valberedningen redogöra för sitt arbete avseende förslag till bolagsstämman. Valberedningens redogörelse för sitt arbete avseende förslag till årsstämman  finns i dokumentet nedan.

Redogörelse för arbetet i Telia Companys valberedning 2018