Valberedning

Vid bolagsstämman 2005 fattades beslut om att inrätta en valberedning. Valberedningen ska nomineras av de fyra (4) röstmässigt starkaste ägarna vid utgången av juli månad året innan ordinarie bolagsstämma, och som önskar deltaga i valberedningens arbete för tiden fram till den ordinarie bolagsstämman.

Styrelsens ordförande ska erbjudas att vara adjungerad ledamot.

För närvarande består valberedningen av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder).

Bolagsstämman har antagit instruktioner för valberedningens arbete, som bland annat består i att nominera styrelseledamöter, nominera styrelsens ordförande och i förekommande fall nominera revisor samt lägga fram förslag till arvoden.

Valberedningens samtliga förslag ska offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman.

Instruktion för valberedningen i Telia Company AB

Förslag till valberedningen

Den som har förslag är välkommen att sända det till valberedningen. Motivera gärna ditt förslag. Sänd förslaget genom att klicka på nedanstående länk.

Forslagtillstyrelseledamot@teliacompany.com

Valberedningens arbete

Enligt den svenska bolagsstyrningskoden ska valberedningen redogöra för sitt arbete avseende förslag till bolagsstämman. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och sitt motiverade yttrande till årsstämman finns i dokumentet nedan.

Redogörelse för arbetet i Telia Companys valberedning 2020 samt motiverat yttrande