Bana väg för den smarta vården

Tack vare nya mediciner och modern vård kommer många av dagens barn att få uppleva sin hundraårsdag. Det är en fantastisk utveckling, men framstegen kostar mycket pengar och kan komma att leda till kapacitetsbrist. Om vi inte förändrar vårt sätt att erbjuda vård visar beräkningar att kostnaden för den svenska vården kommer att öka med trettio procent under de två kommande decennierna. För att hantera riskerna och samtidigt ta tillvara möjligheterna måste vi snabbt förändra vårt sätt att arbeta.

Nu utvecklas nya e-hälsolösningar som möjliggör lättillgänglig, säker och individualiserad vård. Numera kan uppkopplade sensorer signalera när en patients värden avviker från det normala och smarta kameror kan uppfatta och agera på händelser utan mänsklig handpåläggning. Denna teknik tillsammans med andra innovationer gör det möjligt att följa en människas hälsotillstånd i realtid, det öppnar för ett annat sätt att organisera och tillhandahålla vård, och inte minst möjliggör det avancerad vård i hemmet på ett sätt som vi inte kunnat tidigare.

När det går att digitalt och automatiserat samla in och dela patientdata skapas alternativ till fysiska läkarmöten som som i sin tur effektiviserar vården utan att tumma på kvaliteten. Med pålitlig patientdata säkerställs att rätt diagnos ställs och att den mest lämpliga behandlingen kan sättas in.

För de patienter som inte har behov av konstant tillsyn kan uppkopplad vårdutrustning anpassad för bostaden göra det möjligt att bo kvar hemma längre utan att för den skull kompromissa med tryggheten. Tack vare automatiserad övervakning kan man säkerställa att medicin tas och att inga fallolyckor har inträffat. Denna teknik kan även minska onödiga sjukhusvistelser och möjliggöra snabbare utskrivningar. Våra beräkningar visar att enbart den uppkopplade vårdtekniken för hemmabruk kan medföra besparingar på 4,9 miljarder euro om den användes fullt ut i Norden och Baltikum. Utöver besparingen i pengar skulle 6000 dödsfall kunna undvikas fram till år 2021.

Vi kommer behöva förändra vårt sätt att organisera och ersätta vårdgivare för att få ut mesta möjliga ur den nya vårdtekniken. Vi kommer inte att se en innovativ utveckling av nya vårdtjänster som avviker från den traditionella vårdmodellen om vårt offentliga ersättningsystem enbart betalar för besök på sjukhusbesök och för traditionella undersökningar av läkare.

Vi tror att hälsovården kan förändras i grunden. Idag träffar du läkaren under en kort stund när du är riktigt sjuk. I framtiden kan uppkopplade sensorer följa din hälsa hela tiden och signalera i ett kontrollcenter när värdena avviker från det normala. En läkare kan då ta kontakt med dig för att sätta in en åtgärd direkt.  Det möjliggör en vård där läkare håller patienterna friska, snarare än vårdar dem när det är för sent och de redan hunnit bli sjuka.

I Norden och Baltikum bör vi ha som mål att hälften av befolkningen, år 2025, ska använda uppkopplade vårdlösningar som en del av ett hälsosamt liv. Vi bör också ha som mål att regionen ska vara världsledande i utvecklingen av digital hälsovård till samma år.

De tre viktigaste

  • Fortsätt implementera rekommendationerna från the Nordic reference Architecture. För att säkerställa säker och pålitlig informationsutbyte kvävs nationella, eller helst internationella, standarder. Tekniska standarder är en förutsättning för att olika aktörer och system ska kunna arbeta tillsammans eller sida vid sida.
  • Tillgängliggör patientdata mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och patient så att nya vårdtjänster kan utvecklas och fungera sida vid sida. För att det ska vara möjligt måste informationen vara strukturerad och förvarad på sätt låter den bli processad och delad för många olika ändamål.
    Utbyte av hälsorelaterad information och journaler är en förutsättning för en storskalig utveckling av e-hälsolösningar. Att skapa ett gemensamt nordiskt-baltiskt journalsystem skulle möjliggöra ett effektivt och gränslöst vårdsystem.
  • För att garantera patientsäkerheten bör man göra det möjligt att prioritera uppkopplad hälsovård och vårdrelaterad data i nätverken.