Din trygghet hos oss

För oss på Telia är det av största vikt att våra kunder och övriga aktörer har förtroende för hur vi hanterar och lagrar sådan personlig data som man delar med oss och känner sig trygga med att vi gör detta på ett lagligt och pålitligt sätt.

Sedan 2016, då den nya Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) antogs, har Telia Company arbetat med interna program (GDPR Compliance Program) på alla våra relevanta marknader för att säkerställa efterlevnad av den nya regleringen på detta område. Många av de principer som gäller enligt den nya Dataskyddsförordningen tillämpades dock redan tidigare under det så kallade dataskyddsdirektivet. Därför kan vi ta med oss våra tidigare erfarenheter och lärdomar när vi nu implementerar GDPR fullt ut.

Vi på Telia Company ser fram emot att hjälpa till och underlätta för alla våra kunder och anställda för att de ska kunna utöva sina rättigheter i enlighet med detta regelverk fullt ut. 

Tveka inte att höra av dig till oss för det fall du har frågor eller funderingar kring hur vi på Telia Company arbetar för att värna om din integritet och trygghet. Kontakta oss då genom att höra av dig till vårt dataskyddsombud (DPO).

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för vårt dataskyddsombud är att övervaka så att Telia Company och alla våra koncernbolag följer dataskyddsförordningen på alla våra marknader. Detta innebär bland annat att säkerställa att vi har fullgoda rutiner och processer på plats för att kunna utföra konsekvensbedömningar för behandling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet säkerställa att alla anställda inom Telia Company har en god kunskapsnivå på området och att man därmed tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan i det dagliga arbetet (s.k. inbyggt dataskydd). Dataskyddsombudet ska även se till att de individer vars data behandlas dels får tillgång till transparent och tydlig information om hur Telia Company behandlar deras data, dels om hur Telia Company uppfyller de rättigheter som är kopplade till denna databehandling.

Dataskyddsombudet ska fortlöpande tillhandahålla information internt om integritetsskyddsreglerna, liksom ha en rådgivande roll och uppdatera våra gemensamma legala tolkningsdokument och rekommendationer på området.

Telia Company har upprättat diverse funktioner internt för att säkerställa att vi arbetar med personlig data på ett korrekt sätt. Dessa funktioner kommer att tillämpas av vårt dataskyddsombud för att verifiera efterlevnad av regelverket på de marknader där vi är verksamma, men även för att fortlöpande förbättra och vidareutveckla vårt arbete med integritetsskydd och databehandling.

Telia Company har genomfört utbildningar på integritetsområdet under flera års tid och kommer även fortsättningsvis, under ledning av vårt dataskyddsombud, att tillhandahålla detta för att främja vår interna kompetensutveckling och säkerställa att den ligger i linje med det nya regelverket på området. Alla anställda på Telia Company kommer att få genomgå fortsatt utbildning på området.

Dataskyddsombudet har en enhet med specialister (jurister, säkerhetsansvariga och IT-arkitekter) på området. Dessa biträder dataskyddsombudet i samtliga ovannämnda uppgifter.

Telia Company värnar om integritetsrelaterade frågeställningar. Detta arbete styrs av vår Group Policy; Customer Privacy Policy.