Dataskydd

Vårt tillvägagångssätt

För Telia Company är våra kunders och intressenters förtroende väldigt viktigt. Vi vill att alla som delar sina personuppgifter med oss ska känna sig säkra på att vi tar hand om deras personuppgifter enligt deras förväntningar. Redan år 2016, när dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft, startade Telia Company sitt koncernomfattande GDPR-program. Eftersom många principer i dataskyddsförordningen redan fanns inom ramen för det tidigare dataskyddsdirektivet kunde vi bygga på våra erfarenheter och redan etablerade bästa tillvägagångssätt samtidigt som vi säkerställde att nya GDPR-principer beaktades. Telia Company kommer med stolthet att hjälpa alla våra kunder och medarbetare att utöva sina rättigheter enligt den nya förordningen. Om du har frågor om hur vi tar hand om din integritet hos Telia Company, vänligen kontakta något av våra dataskyddsombud (DPO).

Ansvarsområden för våra dataskyddsombud

Dataskyddsombudens huvudsakliga uppgift är att underlätta Telia Company:s efterlevnad av dataskyddsförordningen på de relevanta marknaderna och hos dess dotterbolag. Dataskyddsombuden övervakar kontinuerligt företagets interna efterlevnad av regelverket och informerar om integritetsfrågor, dataskyddsförordningen och lokala dataskyddsbestämmelser. Inom Telia Company har vi utformat olika verktyg och processer för att säkerställa att vi arbetar på ett korrekt sätt med personuppgifter. Dessa verktyg och processer används och övervakas av dataskyddsombuden för att både granska efterlevnaden och för att kontinuerligt förbättra och säkerställa effektiva och legitima sätt att arbeta med integritet och personuppgiftsbehandling. Telia Company har genomfört integritetsutbildningar i flera år. Dataskyddsombuden fortsätter att verka för intern integritetsmedvetenhet och utbildning och kontinuerligt utveckla den, så att vi uppfyller dataskyddsförordningens krav såsom de tolkas idag och imorgon. Alla anställda i Telia Company utbildas.

Integritet och personuppgiftsskydd är ett fokusområde för Telia Company och regleras därför av en koncernpolicy. Integritetspolicy för kunder.

Dataskyddsombud

Vanliga Frågor

Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning av Allmänna databeskyddsförordningen. Det reglerar rättigheter som är kopplade till personuppgifter, dvs alla individer har kontroll över sina personuppgifter i alla relationer till företag, oavsett om de är kund eller anställd. GDPR är en EU-förordning, vilket innebär att den tillämpas direkt i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018 och även i EES-länderna. Det omfattar Telia Companys verksamhet i Norden och Baltikum. Det kan finnas ytterligare regler på nationell nivå, till exempel rörande databehandling av anställda, folkhälsa, offentlig sektor, arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, etc.

Vad är personuppgifter?

Det är all information som kan identifiera en individ direkt eller indirekt, till exempel:

 • namn, adress, ålder, kön och position
 • plats
 • personnummer
 • IP-adress
 • telefonnummer
 • prenumerationsuppgifter
 • trafikdata (tekniska data som genereras när en person använder telekommunikationstjänster)

Vad har Telia Company gjort för att leva upp till GDPR:s krav?

Sedan början av 2016 har vi arbetat med att genomföra nödvändiga förändringar genom ett GDPR-program som omfattar hela Telia Company på alla relevanta marknader. Telia Company GDPR Program har samordnat och kontrollerat integritetsarbetet för att säkerställa våra kunders och medarbetares rättigheter. Även lokala projekt har funnits i alla länder och i samtliga koncernenheter. Vi har granskat våra interna processer, sekretesspolicyer och säkerhetsåtgärder, utbildar fortlöpande våra anställda och gör nödvändiga förändringar i våra IT-system för att våra kunder ska kunna kontrollera sina personuppgifter, till exempel för att få tillgång till eller radera vissa uppgifter på förfrågan. Vi har arbetat med att införa inbyggt dataskydd i alla våra produkter och tjänster och se till att vi är transparenta mot våra kunder och anställda om hur vi använder deras personuppgifter. Arbetet slutade inte den 25 maj 2018. Vi fortsätter att utveckla ett integritetsorienterat synsätt i alla våra aktiviteter nu och i framtiden för att se till att vi är den mest betrodda samarbetspartnern hos våra kunder i Norden och Baltikum.

Vad betyder GDPR för Telia Company kunder, både konsumenter och företagskunder?

GDPR stärker individens rättigheter att kontrollera sina egna uppgifter. GDPR tillåter våra kunder och slutanvändare att:

 • få tillgång till personuppgifter som behandlas av Telia Company
 • korrigera personuppgifter (om det är felaktigt)
 • radera personuppgifter under vissa förutsättningar (rätten att bli bortglömd)
 • begränsa och motverka viss behandling av personuppgifter (under vissa förutsättningar)
 • ha viss data överförd till ett annat företag (dataportabilitet)
 • erhålla ersättning för den skada som lidit till följd av en överträdelse av förordningen
 • ta emot personuppgifter och information om allvarliga överträdelser av uppgifter

Våra kunder kan ha blivit ombedda att lämna nya samtycken till oss för att vi ska kunna fortsätta att behandla våra kunders personuppgifter för vissa ändamål. Vi har också uppdaterat och tillhandahållit mer detaljerad dataskyddsinformation, först, på våra webbplatser och på Mitt Telia-sidorna. Vi fortsätter att arbeta för att hålla en hög nivå av transparens mot våra kunder och tillhandahålla enkla sätt att utföra sina rättigheter som registrerad. Dataskydd kommer att vara integrerat i alla våra produkter och tjänster som vi tillhandahåller till våra kunder och slutanvändare.

 

Telia Company Integritetspolicy

Telia Companys integritetspolicy stärker processer för noggrant skydd av kundens integritet och nätverksintegritet. Huvudsyftet är att se till att kunderna är säkra på att Telia Company respekterar och skyddar deras integritet. Vi förväntar oss att alla anställda i Telia Company följer vår policy för den dagliga verksamheten som en del vårt sätt att bedriva vår verksamhet.

Koncernpolicy – Kundintegritet