Mobiltelefoni och hälsa

För Telia Company har hälsa och säkerhet högsta prioritet i arbetet med elektromagnetiska fält (EMF). I den utbyggnad vi nu gör av 5G i Norden och Baltikum följer vi relevanta riktlinjer och regelverk från såväl lokala myndigheter som WHO och ICNIRP.

Vad är EMF?

Mobiltelefoner och andra uppkopplade saker kommunicerar genom att skicka och ta emot radiovågor via ett radionät som består av fasta antenner. Dessa uppkopplade enheter och antenner skapar elektromagnetiska fält (EMF) i frekvensspannet några hundratals MHz upp till några få GHz. Detta frekvensspann används av många moderna applikationer, t.ex. Bluetooth-uppkopplade saker, mikrovågsugnar, GPS-mottagare och wi-fi routrar.

Ingen känd negativ hälsopåverkan

De riktlinjer som definierar gränsvärdena för EMF från uppkopplade saker och mobilnät sätts av ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation). ICNIRP är en icke-vinstdrivande organisation av oberoende experter som samarbetar med bland annat Världshälsorganisationen (WHO). ICNIRP:s riktlinjer följs av lokala myndigheter världen över, inklusive medlemsländerna i EU. Baserat på den sammantagna forskning som skett under flera årtionden, så är både lokala myndigheter och internationella institutioner som WHO och ICNIRP överens om att det inte finns några kända hälsorisker kopplat till användning av mobiltelefoni eller de elektromagnetiska fält basstationer skapar. ICNIRP:s riktlinjer uppdaterades 2020 för att också inkludera 5G-frekvenser, även kallat 5G-spektrum.

Hälsa och säkerhet - högsta prioritet

När vi utvecklar våra mobilnät så har säkerhet och hälsa för våra kunder, medarbetare och leverantörer högsta prioritet. Enligt vår koncernövergripande EMF-policy så säkerställer vi att våra produkter, tjänster och nät följer lokala riktlinjer för EMF som utfärdats av lokala myndigheter, EU och WHO. Vi stödjer branschorganisationen GSMA:s position och policy rörande EMF.

5G och EMF

Just nu bygger Telia Company ut 5G, nästa generations mobilnät, på alla våra marknader i Norden och Baltikum. 5G-tekniken bygger till stor utsträckning på samma infrastruktur som tidigare generations mobilnät som 3G och 4G. Den utrustning som används följer också samma strikta riktlinjer och gränsvärden för EMF. I mars 2020 uppdaterade ICNIRP sina riktlinjer för EMF till att även omfatta de frekvenser som används för 5G. De uppdaterade riktlinjerna baseras på en omfattande genomgång av forskning kring hur EMF påverkar människors hälsa. Resultatet av genomgången var att det inte fanns några bevis för negativa hälsoeffekter inom ramen för de befintliga gränsvärdena. Dessa gränsvärden är satta med goda säkerhetsmarginaler. De uppdaterade riktlinjerna från ICNIRP är utgångspunkten för lokala myndigheters regelverk för EMF-exponering från 5G-spektrum.

För att säkerställa att vi håller oss inom dessa gränsvärden utför vi mätningar på signaler som sänds från antenner. Vi samverkar regelbundet med viktiga samhällsaktörer som myndigheter på både nationell och lokal nivå, både genom egna kanaler och via branschorganisationer. På så vis kan vi hjälpa dessa aktörer att besvara frågor eller hantera orosanmälningar från allmänheten och säkerställa att myndigheter har relevant information och fakta om EMF och om hur vi bygger våra nät enligt de riktlinjer som finns kring EMF.

Mer information kan du hitta under följande länkar (på engelska):